2008-11 Zápis 09 - Veřejná schůze, prašná cesta, chatová osada, dětské hřiště

16.01.2009 21:15

 

Zápis KMS ROUDNIČKA č.9

 

ze dne 25.11.2008

 

Přítomni:Firman Petr,Zadrobílková Iva,Dohnal Martin,Krausová Renáta,Bartošová Veronika,Hovorka Milan,Hajnová Renáta,Vaňura MirekJarkovská Romana

Nepřítomni-omluveni:Božena Firmanová

Hosté:pan Seidl,Tomáš Bedrna

Místo konání: Klubovna SK Roudnička

 

       1R.Jarkovská informovala ostatní členy o setkání předsedů KMS s představiteli města.

       2.KMS odsouhlasila uspořádání veřejné schůze v roce 2009,na kterou bude pozván primátor pan Otakar Divíšek.(Ke dni sestavení zápisu byla organizačním oddělením potvrzen termín 26.února 2009)

      3.KMS znovu řešila stížnost ohledně prašné cesty pod lesem v horním úseku ul.Zalomené.R.Jarkovská informovala členy KMS,že na setkání s představiteli města jí bylo panem Ing Svátkem příslíbena účast na lednové schůzi,aby vysvětlil všem zúčastněným stranám stanovisko magistrátu a zodpověděl všechny dotazy občanů.Pan Ing Svátek vyzval předsedkyni KMS k jednání ,které se uskutečnilo na magistrátu 10.prosince 2008 za účasti R.Krausové a R.Jarkovská a sdělil jim stanovisko,odsouhlasené kolegiem primátora,zařadit rekonstrukci komunikace u lesa do plánu investiční výstavby města HK.V roce 2009 bude realizována projektová dokumentace a následně provedena rekonstrukce.Toto stanovisko bylo doručeno R.Jarkovské 17.12.2008 i písemně.O rozhodnutí ředitele úřadu pro rozvoj města informovala zúčastněné občany na schůzce 21.12.2008.Ke dni zápisu byl domluven s panem Ing Svátkem termín další schůze KMS,na které přislíbil účast,na 20.ledna 2009 v 19 hod na hřišti.

    4.KMS vyzývá Správu nemovitostí,aby jí sdělila v jakém stadiu je rozhodování o rekonstrukci budovy bývalého Národního výboru.KMS znovu zdůrazňuje,že se nemá kde scházet,ani zde nejsou odpovídající prostory pro konání voleb.

     5.R.Jarkovská informovala o odpovědi,kterou obdržela od paní Ing Syslové na žádost o zřízení dětského hřiště na návsi v Roudničce

     6.R.Jarkovská informovala KMS o jednání,které vedla na výše zmiňovaném setkání předsedů samospráv s představiteli města,s panem Ing Pejřilem z DPmHK.Pan Pejřil přislíbil pomoc při řešení stížnosti občanů nedostačující provoz linky č.16 a vyzývá občany Roudničky,aby KMS zpracovala požadavek občanů s konkrétním vytipováním linek,které by měly být posíleny,příp.časů,ve kterých by bylo potřeba spoj posílit.KMS navrhuje tuto záležitost projednat s občany na veřejné schůzi dne 26.února,na které bude i zástupce DPmHK.

    7.Pan Seidl informoval KMS,že v minulém měsíc řešil četné stížnosti občanů na čistotu komunikací v horní časti Roudničské v souvislosti s novou výstavbou a deštivým počasím.Dohodou se stavební firmou,která zde výstavbu provádí ,byla zjednána náprava.

     8.KMS se připojila k žádosti,kterou jménem obyvatel chatové oblasti sestavila paní Veronika Bartošová.

     9.KMS zkontrolovala plnění úkolů,týkající se připravované |Mikulášské besídky,termín konání stanoven na 7.12.2008 a dále bylo odsouhlaseno čerpání finančního příspěvku z prostředků KMS.

   

 

    Úkoly z dnešního jednání a požadavky na organizační oddělení jsou :

1.zajistit účast pana Ing Svátka na příští schůzi KMS,které se uskuteční 20.ledna v 19 hodin v klubovně na místním hřišti

2.KMS žádá tímto zároveň i zástupce organizačního oddělení,zda by se nemohli zúčastnit mimořádně schůze komise dne 20.ledna 2009.Zde by  bylo možné projednat některé problémy,které KMS v Roudničce řeší .Výsledky této schůzky se pak stanou podkladem pro jednání veřejné schůze dne 26.února 2009.

3.KMS potvrzuje souhlas s termínem pořádání veřejné schůze dne 26.února ,a zároveň požaduje zajistit kromě představitelů magistrátu i účast zástupců DPmHK,Správy nemovitostí,Hradeckých služeb a.s. a Technický služeb.

                          

 

V Hradci Králové 5.1.2009

Za KMS Romana Jarkovská

 

 

 

—————

ZpětMK