2018-06 Zápis č. 6

15.09.2018 14:40

Zápis KMS ROUDNIČKA č. 2018/6

 

ze dne 29.8.2018

 

Přítomni: Firmanová Božena, Hajnová Renáta, Bartošová Veronika, Litterová Klára, Firman Petr, Kraus Marcel, Dohnal Martin, Vaňura Miroslav

Omluveni: -

Nepřítomni: -  

Hosté: Luboš Seidl – strážník Městská policie HK

Místo konání: Hospůdka Revír

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOVĚ PROJEDNANÉ BODY:

 

2018/6/1 – Vyjádření KMS k žádosti “VÍT a SPOL, spol.s.r.o., Roudnička, Zalomená 34, 500 02 Hradec Králové - Navrhuji omezit průjezd dopravní značkou průjezd zakázán z obou stran.Případně žádám o souhlas, že na vlastní náklady vybudujeme zpomalovací prahy.”

Po hlasování KMS Roudnička doporučuje vybudovat zpomalovací pruhy bez osazení dopravní značkou “Průjezd zakázán”.

 

 

2018/6/2 – KMS schválila výdaje na dárky a kytice jubilantům městské části Roudnička ve výši – 250,-Kč + 540,-Kč + 468,-Kč + 500,-Kč + 500,-Kč.

 

 

2018/6/3 – KMS Roudnička schvaluje osazení křižovatek “Zborovská-Štefánikova” a “u vjezdu do Fakultní nemocnice HK” světelnou signalizací, jakož i vybudování křižovatky s kruhovým objezdem “Jana Palacha-Milady Horákové” a přimlouvá se za zachování těchto dopravních řešení - tzn. i po skončení objízdných tras zřízených kvůli dopravním omezením ve městě.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

STAV ROZPRACOVANÝCH ÚKOLŮ Z MINULÝCH SCHŮZÍ VČETNĚ ZACHYCENÍ PŘÍPADNÉHO VÝVOJE:

 

 

2017/6/6KMS Roudnička žádá MMHK o reklamaci nově zhotovené vozovky v ulici „bezejmenná“ - pod lesem. Prasklý povrch vozovky vytvořil podélný „schod“, který je nebezpečný nejen pro cyklisty, kteří tuto komunikaci využívají. 

ODPOVĚĎ MMHK: V současné době je závada reklamována, probíhají jednání. Jedná se o komplikovaný případ, kdy tvrzení zhotovitele a zpracovatele projektové dokumentace jsou v rozporu.

Stav: v řešení MMHK

 

 

2007/1/1 + 2016/4/3 + 2016/5/1 + 2017/1/1 + 2017/2/1 + 2017/4/1 + 2018/2/1 + 2018/4/1 + 2018/4/1NAJÍT VHODNÉ ŘEŠENÍ PRO BUDOVU A POZEMEK BÝVALÉHO MNV – TYTO NEPRODÁVAT

Vývoj 5/2014: Ing. arch Zadrobílek představil objemovou studii navrženého řešení domova pro seniory s malometrážními byty a společenským centrem (občanskou vybaveností). Dále podal informaci o jednání s potenciálními developery. Podle Ing. arch. Zadrobílka, tato jednání zatím nemají žádný konkrétní pozitivní výsledek. V jednáních bude dále pokračovat. KMS vyjádřila názory na představenou studii. Podle KMS ve studii není počítáno s místem pro prodejnu potravin, s místem pro zázemí KMS a s dostatečně velkým prostorem pro společenský sál. Všechny tyto požadavky přitom vzešly od občanů Roudničky v průzkumu, který KMS v Roudničce již dříve provedla. KMS bude i nadále pokračovat v jednání s představiteli města o dalším konceptu – prostorech pro odlehčovací službu jako součást sociálního plánu města.

Vývoj 6/14: Dle sdělení Marcela Krause nemá Ing. Arch, žádné nové informace.

Veronika Bartošová navštívila na konci měsíce června za KMS Roudnička jednání „Sociálně zdravotní komise“ MMHK ohledně využití větší části bývalé budovy MNV jako domova pro seniory a zároveň pro KMS Roudnička, tak jak je výše popsáno.

Vývoj 7/14: Dne 11.11.2014 KMS obdržela vyjádření PhDr. Marka Šimůnka, vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví: „Co se týče pozemku v místě bývalého MNV v Roudničce, i nadále je považován odborem sociálních věcí a zdravotnictví za vhodný pro rozvoj vybraných sociálních či návazných služeb a je vhodné jej pro tento účel dále blokovat.“  

Vývoj 6/15: Informace z MMHK z 27.8.2015: Požadavek předán organizačním pracovištěm „Kanceláře primátora“ na vědomí „Odboru správy majetku města“.

Vývoj 2015/6/2: Členové KMS informovali paní Ilonu Krausovou z MMHK o jednoznačném požadavku KMS Roudnička a to – zařazení mezi tzv. „priority“ MMHK za KMS Roudnička jen jediného bodu – „Najít vhodné řešení pro budovu a pozemek MNV a hlavně tuto v žádném případě neprodávat. – viz. bod zápisu č.2007/1/1.

Vývoj 2016/4/3KMS Roudnička zaujímá následující stanovisko k žádosti KHK záměru ve věci pozemku a stavby v Roudničce s cílem vybudování zařízení se sociální tématikou. O tomto záměru - využít pozemek a budovu bývalého MNV v městské části Roudnička pro tento konkrétní "sociální projekt" - jednal předseda KMS s Janou Fiedlerovou z odboru sociálních věcí, oddělení analýz, koncepcí a financování Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Došli však k závěru, že tento záměr Krajského úřadu Královéhradeckého kraje není možné v městské části Roudnička realizovat. Vzhledem k pravidlům, kterými se Krajský úřad musí pro tento projekt řídit, by nemohl být součástí stavby ani sál určený ke společenským akcím, ani malá prodejna. Tyto body jsou však (jak ostatně zaznělo i na veřejné schůzi) pro občany městské části Roudnička zásadní. Proto KMS Roudnička s tímto záměrem nesouhlasí.

Vývoj 5/16 – z MMHK – Zápis KMS s upozorněním ma bod č. 2016/4/3 byl předán organizačním odd. kanceláře primátora náměstkovi primátora dr. Vedlichovi a náměstkyni primátora dr. Liškové NA VĚDOMÍ. 

Vývoj 2016/5/1 – KMS Roudnička se ptá náměstkyně primátora PhDr. Liškové, proč byl na úřední desce magistrátu zveřejněn záměr č. OM1/117/2016, tedy „Prodej pozemku pp. č. 201/22 a pozemku stp. č. 112, jehož součástí je budova č. p. 89, vše v k. ú. Roudnička. Prodej vybranému zájemci (Královéhradecký kraj) pro sociální účely – komunitní pobytové služby pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením“, když bylo vedení města několikrát – naposledy na veřejné schůzi – informováno, že podmínky, které Královéhradecký kraj nabízí, městské  části Roudnička nevyhovují a byly MMHK několikrát vysvětleny důvody.

KMS Roudnička se vedení města ptá, proč k této nabídce přistoupilo, když primátor města MUDr. Fink na veřejné schůzi občanům jasně přislíbil, že se budova bývalého MNV prodávat nebude (je zaznamenáno na videozáznamu).

KMS Roudnička se dále ptá, proč náměstkyně primátora PhDr. Lišková neodpovídá na dotaz zaslaný mailem předsedou KMS Roudnička dne 21.7.2016 s tímto obsahem:

Vážená paní náměstkyně,

navazuji na naši komunikaci ohledně využití pozemku a budovy bývalého MNV v městské části Roudnička.

Po návratu z dovolené jsem zjistil, že MMHK budovu i pozemek nabízí Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje.

Protože k tomu nemáme žádné informace, chceme se zeptat, jestli Krajský úřad souhlasí s podmínkami KMS Roudnička - tedy aby součástí stavby byl sál určený ke společenským akcím, malá prodejna, zázemí pro KMS a místní rozhlas - tedy s podmínkami, se kterými jsme vás seznámili na veřejné schůzi a některé jsem vám připomínal v posledním e-mailu.

Děkuji za odpověď

KMS Roudnička s tímto prodejem nesouhlasí! Městská část Roudnička ve výhledu rozhodně potřebuje objekt občanské vybavenosti a s ním i malý obchod.

KMS Roudnička se MMHK ptá, proč i přes opakovaný nesouhlas s prodejem deklarovaný nejen KMS ale i občany na veřejných schůzích, nabízí MMHK pozemky s budovou k prodeji. Jak tím MMHK pomáhá svým občanům v Roudničce?

KMS Roudnička k tomuto zápisu přikládá dopis, kde jsou důvody, proč s prodejem nesouhlasí, popsány, a který byl MMHK zaslán již v roce 2009.

Vývoj 2017/1/1 - Paní náměstkyně primátora dr. Lišková informovala KMS Roudnička mimo jiné o tom, že výstavba kulturního centra, prodejny a klubovny pro KMS není a nikdy nebyla pro město reálná ani financovatelná. A protože se KMS nepodařilo iniciovat potenciálního investora, má podle ní Královéhradecký kraj velké předpoklady k tomu, že získá dotace na výstavbu chráněných bytů. Lhůtu na využití k investorskému záměru tedy pokládá již za ukončenou a upřednostňuje výstavbu domu s chráněným bydlením za podpory dotací a v režii KHK ku prospěch obyvatel HK. Ze strany KHK prý bylo řečeno, že není problém se dohodnout na využití zasedačky nebo klubovny v nově zbudovaném domě pro zájmy KMS Roudnička.

Za tímto účelem byla podle paní náměstkyně sepsána smlouva o smlouvě budoucí kupní s Královéhradeckým krajem a v orgánech města, tedy jak v Radě, tak v Zastupitelstvu. Toto prý bylo odsouhlaseno na zasedání Rady města a následně Zastupitelstva města 27.9. 2016 poměrem z 31 přítomných zastupitelů: 29 pro, 1 se zdržel a 1 nehlasoval.

Rozhodování o prodeji nemovitosti spadá výlučně do kompetence orgánů města, tedy prý ani paní náměstkyně jako jednotlivce nebo pana primátora nebo kohokoliv jiného.

REAKCE KMS Roudnička:

- najít investora pro novou výstavbu na pozemcích bývalého MNV v Roudničce nebylo těžké. Vždy se však jednalo hlavně o podnikatelský záměr, který nebral ohledy na potřeby KMS a celé městské části Roudnička,

- předseda KMS Roudnička telefonicky jednal s KHK a z jednání jasně vyplynulo, že KHK nebude moci dodržet všechny požadavky KMS Roudnička, např. prostory pro malou prodejnu (na základě poptávky především pro starší občany a rodiny s dětmi). O této skutečnosti předseda KMS paní náměstkyni v telefonickém rozhovoru informoval, navíc vše je součástí zápisu schůze KMS Roudnička - 2016/4/3,

- KMS Roudnička tedy nechápe, proč MMHK tak dlouho s KMS o různých variantách přestavby a využití bývalé budovy MNV jednal a proč primátor města na veřejné schůzi jasně k bývalé budově MNV řekl: „Nic se prodávat nebude.“ Vše lze doložit na videozáznamu.

- Pokud k celé záležitosti MMHK přistupuje tak, že rozhodování o prodeji nemovitosti spadá výlučně do kompetence orgánů města a názory občanů městské části (jasně vyjádřené na veřejné schůzi) a KMS (pravidelně urgováno jako priorita v zápisech KMS) nemají žádnou váhu, nechápou členové KMS důvod, proč by měli dále setrvávat ve svých funkcích a celá KMS Roudnička dá svoje funkce k dispozici s veřejným komentářem svého rozhodnutí. 

- KMS Roudnička naprosto nechápe neprofesionální postoj náměstkyně Liškové, kdy dobrovolně a bez jakéhokoliv projednání s KMS či občany Roudničky bezhlavě dovolí prodat "ztratit" městský pozemek v centru Roudničky. Přitom jde o jediný volný pozemek tohoto typu v obci, kde je možná výstavba občanské vybavenosti, tedy jediná výhledová rezerva pro veřejné využití. Jen nezodpovědný člověk (natož představitel města), může bezostyšně s tímto pozemkem naložit tak, že jej prodá. Roudnička tímto ztrácí jedinou možnost výstavby pro obec důležité občanské vybavenosti. Vše se děje nevědomě a ze strany představitelů města bez jediného pokusu o projednání s občany Roudničky.

Vývoj 2017/2/1 - Předseda KMS informoval členy KMS o průběhu schůzky s náměstkyní primátora dr. Liškovou a náměstkem primátora dr. Vedlichem ve středu 1.3. 2017. Dr. Lišková informovala předsedu KMS, že je sepsána smlouva o smlouvě budoucí týkající se prodeje budovy bývalého MNV Krajskému úřadu. Předseda KMS informoval oba náměstky o zásadním nesouhlasu s tímto prodejem všech členů KMS Roudnička (viz.body-2017/1/1+ 2007/1/1+2016/4/3+2016/5/1+2016/4/3).

KMS Roudnička žádá MMHK o poskytnutí této smlouvy o smlouvě budoucí.

Vývoj 2017/4/1 – KMS Roudnička obdržela od MMHK „SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ A SMLOUVU O PRÁVU PROVÉST STAVBU“ týkající se pozemků a budovy bývalého MNV. KMS Roudnička stále nesouhlasí s tímto prodejem a žádá tímto MMHK, aby KMS Roudnička informoval o jakékoliv změně týkající se této smlouvy či o jakémkoliv dodatku k této smlouvě.

Odpověď MMHK – Zápis KMS Roudnička (s upozorněním na bod č. 2017/4/1) byl dne 25.5.2017 organizačním oddělením kanceláře primátora předán náměstkyni dr. Liškové NA VĚDOMÍ.

Vývoj 2018/2/1KMS Roudnička vyzývá vedení STATUTÁRNÍHO MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, aby ustoupilo od úmyslu prodat “budovu bývalého MNV a pozemky pod ní a kolem ní” v městské části Roudnička a dodrželo tak slib vedení města Hradec Králové, že “se budova prodávat nebude”, který dal primátor města občanům Roudničky na veřejné schůzi 18.5. 2016. KMS Roudnička opakovaně s tímto prodejem vyjádřila nesouhlas (viz. body zápisu-2007/1/1 + 2016/4/3 + 2016/5/1 + 2017/1/1 + 2017/2/1 + 2017/4/1).

Najít vhodné řešení pro budovu bývalého MNV a pozemky pod a kolem budovy, je dlouhodobě hlavní priorita městské části Roudnička, která vyplynula ze zájmu a potřeb obyvatel Roudničky.

Pokud bude vedení města i nadále ignorovat stanovisko KMS Roudnička, členové KMS Roudnička odstoupí z KMS a budou celý problém medializovat, protože nevidí jiné řešení, jak tento prostor uchránit pro potřeby obyvatel městské části Roudnička. Neodstoupí pouze člen KMS Marcel Kraus.

Tento postoj zašle KMS Roudnička primátorovi města formou otevřeného dopisu.

Vývoj 2018/3/1KMS Roudnička schválila znění otevřeného dopisu primátorovi města HK. V dopise primátora a vedení STATUTÁRNÍHO MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ žádá, aby vedení MMHK ustoupilo od úmyslu prodat “budovu bývalého MNV a pozemky pod ní a kolem ní” v městské části Roudnička a dodrželo tak slib vedení města Hradec Králové, že “se budova prodávat nebude”, který dal primátor města občanům Roudničky na veřejné schůzi 18.5. 2016. KMS Roudnička opakovaně s tímto prodejem vyjádřila nesouhlas (viz. body zápisu-2007/1/1 + 2016/4/3 + 2016/5/1 + 2017/1/1 + 2017/2/1 + 2017/4/1).

Najít vhodné řešení pro budovu bývalého MNV a pozemky pod a kolem budovy, je dlouhodobě hlavní priorita městské části Roudnička, která vyplynula ze zájmu a potřeb obyvatel Roudničky.

Pokud bude vedení města i nadále ignorovat stanovisko KMS Roudnička, členové KMS Roudnička odstoupí z KMS a budou celý problém medializovat, protože nevidí jiné řešení, jak tento prostor uchránit pro potřeby obyvatel městské části Roudnička. Neodstoupí pouze člen KMS Marcel Kraus.

Dopis do podatelny MMHK doručí M. Vaňura.

KMS zvažuje uspořádat veřejnou schůzi.

Vývoj 2018/4/1KMS Roudnička žádá od MMHK informaci o aktuálním stavu k zamýšlenému prodeji bývalé budovy MNV a přilehlých pozemků v Roudničce, se kterým KMS Roudnička zásadně nesouhlasí. Dále se ptá primátora města HK MUDr. Zdeňka Finka, proč neodpověděl na všechny body z veřejného dopisu, který mu KMS Roudnička odeslala a jehož znění též zapsala do zápisu ze schůze v bodě – 2018/3/1. Odpověď primátora města viz. příloha.

Stav: v řešení MMHK

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Příští schůze KMS Roudnička bude ve středu 19.9.2018 v 19:00 v Hospůdce Revír.

 

 

za KMS:     Miroslav Vaňura v. r.

Zapsal:       Miroslav Vaňura

Příloha:     -

 

—————

ZpětMK