2017-01 Zápis č. 1 z roku 2017

28.02.2017 18:34

Zápis KMS ROUDNIČKA č. 2017/1

ze dne 9.2.2017

 

Přítomni: Bartošová Veronika, Firmanová Božena, Firman Petr, Kraus Marcel, Dohnal Martin, Vaňura Miroslav

Omluveni: Hajnová Renáta

Nepřítomni: - - - 

Hosté: Luboš Seidl – strážník Městská policie HK

Místo konání: Hospůdka Revír – Roudnička

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOVĚ PROJEDNANÉ BODY:

 

2017/1/1 + 2007/1/1+2016/4/3+2016/5/1 - Najít vhodné řešení pro budovu a pozemek MNV, tyto neprodávatPaní náměstkyně primátora dr. Lišková informovala KMS Roudnička mimo jiné o tom, že výstavba kulturního centra, prodejny a klubovny pro KMS není a nikdy nebyla pro město reálná ani financovatelná. A protože se KMS nepodařilo iniciovat potenciálního investora, má podle ní Královéhradecký kraj velké předpoklady k tomu, že získá dotace na výstavbu chráněných bytů. Lhůtu na využití k investorskému záměru tedy pokládá již za ukončenou a upřednostňuje výstavbu domu s chráněným bydlením za podpory dotací a v režii KHK ku prospěch obyvatel HK. Ze strany KHK prý bylo řečeno, že není problém se dohodnout na využití zasedačky nebo klubovny v nově zbudovaném domě pro zájmy KMS Roudnička.

Za tímto účelem byla podle paní náměstkyně sepsána smlouva o smlouvě budoucí kupní s Královéhradeckým krajem a v orgánech města, tedy jak v Radě, tak v Zastupitelstvu. Toto prý bylo odsouhlaseno na zasedání Rady města a následně Zastupitelstva města 27.9. 2016 poměrem z 31 přítomných zastupitelů: 29 pro, 1 se zdržel a 1 nehlasoval.

Rozhodování o prodeji nemovitosti spadá výlučně do kompetence orgánů města, tedy prý ani paní náměstkyně jako jednotlivce nebo pana primátora nebo kohokoliv jiného.

REAKCE KMS Roudnička:

- najít investora pro novou výstavbu na pozemcích bývalého MNV v Roudničce nebylo těžké. Vždy se však jednalo hlavně o podnikatelský záměr, který nebral ohledy na potřeby KMS a celé městské části Roudnička,

- předseda KMS Roudnička telefonicky jednal s KHK a z jednání jasně vyplynulo, že KHK nebude moci dodržet všechny požadavky KMS Roudnička, např. prostory pro malou prodejnu (na základě poptávky především pro starší občany a rodiny s dětmi). O této skutečnosti předseda KMS paní náměstkyni v telefonickém rozhovoru informoval, navíc vše je součástí zápisu schůze KMS Roudnička - 2016/4/3,

- KMS Roudnička tedy nechápe, proč MMHK tak dlouho s KMS o různých variantách přestavby a využití bývalé budovy MNV jednal a proč primátor města na veřejné schůzi jasně k bývalé budově MNV řekl: „Nic se prodávat nebude.“ Vše lze doložit na videozáznamu.

- Pokud k celé záležitosti MMHK přistupuje tak, že rozhodování o prodeji nemovitosti spadá výlučně do kompetence orgánů města a názory občanů městské části (jasně vyjádřené na veřejné schůzi) a KMS (pravidelně urgováno jako priorita v zápisech KMS) nemají žádnou váhu, nechápou členové KMS důvod, proč by měli dále setrvávat ve svých funkcích a celá KMS Roudnička dá svoje funkce k dispozici s veřejným komentářem svého rozhodnutí. 

- KMS Roudnička naprosto nechápe neprofesionální postoj náměstkyně Liškové, kdy dobrovolně a bez jakéhokoliv projednání s KMS či občany Roudničky bezhlavě dovolí prodat "ztratit" městský pozemek v centru Roudničky. Přitom jde o jediný volný pozemek tohoto typu v obci, kde je možná výstavba občanské vybavenosti, tedy jediná výhledová rezerva pro veřejné využití. Jen nezodpovědný člověk (natož představitel města), může bezostyšně s tímto pozmkem naložit tak, že jej prodá. Roudnička tímto ztrácí jedinou možnost výstavby pro obec důležité občanské vybavenosti. Vše se děje nevědomě a ze strany představitelů města bez jediného pokusu o projednání s občany Roudničky.

 

 

2017/1/2 – KMS schválila částku 179,Kč na nákup folie, která slouží k umístění plakátu oznamující připravované akce (Dětský karneval, apod.), dále částku 499,-Kč na provozování internetových stránek KMS Roudnička, a částku 391,-Kč na nákup daru při gratulaci k významnému životnímu jubileu občana-občanky městské části Roudnička. 

 

 

2017/1/3 – Na KMS Roudnička se obrátil MMHK s žádostí o spolupráci v souvislosti s výskytem ptačí chřipky na území ČR. Připravuje se působení sčítacích komisí na ptačí chřipku. Sčítací komise jsou dvoučlenné, složené z pracovníka MMHK a člena Jednotek SDH města HK nebo zástupců KMS. MMHK žádá KMS Roudnička o stanovení jednoho člena KMS, který by v případě potřeby (výskytu ptačí chřipky na území města HK nebo v jeho blízkosti) působil jako druhý člen ve sčítací komisi, který bude schopen nastoupit do sčítací komise na výzvu v kterékoliv době. MMHK žádá jméno, příjmení, adresu bydliště a kontaktní telefon. Předseda KMS vyzval členy KMS. Bohužel z časových důvodů se nikdo ze členů KMS Roudnička nemůže stát členem sčítací komise.

 

 

2017/1/4 – KMS Roudnička podporuje organizaci ROUDNIČSKÉHO MASOPUSTU v sobotu 25.2.17. Na tuto akci KMS uvolnila 3.000,-Kč. 

 

 

2017/1/5 – KMS uspořádá DĚTSKÝ KARNEVAL v sobotu 11.2.17 ve 14:30v Hospůdce Revír. Ceny zajistí Veronika Bartošová, organizaci, program a moderaci Miroslav Vaňura. KMS schvaluje částku 1.500,-Kč na nákup cen do soutěží pro děti.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

STAV ROZPRACOVANÝCH ÚKOLŮ Z MINULÝCH SCHŮZÍ VČETNĚ ZACHYCENÍ PŘÍPADNÉHO VÝVOJE:

 

 

2016/5/9 – KMS žádá MMHK o opravu místního rozhlasu, který je umístěn v bývalé budově MNV a komisí je využíván k informovanosti občanů.

Odpověď – KMS řeší ve spolupráci s p. Lungou – technikem odboru vnitřních služeb MMHK a s Ing. Duškem – provozně technickým náměstkem SNHK.

Stav: v řešení MMHK

 

 

2007/1/1+2016/4/3+2016/5/1 - Najít vhodné řešení pro budovu a pozemek MNV, tyto neprodávat.

Vývoj 5/2014: Ing. arch Zadrobílek představil objemovou studii navrženého řešení domova pro seniory s malometrážními byty a společenským centrem (občanskou vybaveností). Dále podal informaci o jednání s potenciálními developery. Podle Ing. arch. Zadrobílka, tato jednání zatím nemají žádný konkrétní pozitivní výsledek. V jednáních bude dále pokračovat. KMS vyjádřila názory na představenou studii. Podle KMS ve studii není počítáno s místem pro prodejnu potravin, s místem pro zázemí KMS a s dostatečně velkým prostorem pro společenský sál. Všechny tyto požadavky přitom vzešly od občanů Roudničky v průzkumu, který KMS v Roudničce již dříve provedla. KMS bude i nadále pokračovat v jednání s představiteli města o dalším konceptu – prostorech pro odlehčovací službu jako součást sociálního plánu města.

Vývoj 6/14: Dle sdělení Marcela Krause nemá Ing. Arch, žádné nové informace.

Veronika Bartošová navštívila na konci měsíce června za KMS Roudnička jednání „Sociálně zdravotní komise“ MMHK ohledně využití větší části bývalé budovy MNV jako domova pro seniory a zároveň pro KMS Roudnička, tak jak je výše popsáno.

Vývoj 7/14: Dne 11.11.2014 KMS obdržela vyjádření PhDr. Marka Šimůnka, vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví: „Co se týče pozemku v místě bývalého MNV v Roudničce, i nadále je považován odborem sociálních věcí a zdravotnictví za vhodný pro rozvoj vybraných sociálních či návazných služeb a je vhodné jej pro tento účel dále blokovat.“  

Vývoj 6/15: Informace z MMHK z 27.8.2015: Požadavek předán organizačním pracovištěm „Kanceláře primátora“ na vědomí „Odboru správy majetku města“.

Vývoj 2015/6/2: Členové KMS informovali paní Ilonu Krausovou z MMHK o jednoznačném požadavku KMS Roudnička a to – zařazení mezi tzv. „priority“ MMHK za KMS Roudnička jen jediného bodu – „Najít vhodné řešení pro budovu a pozemek MNV a hlavně tuto v žádném případě neprodávat. – viz. bod zápisu č.2007/1/1.

Vývoj 2016/4/3 + 2016/5/1 – KMS Roudnička se ptá náměstkyně primátora PhDr. Liškové, proč byl na úřední desce magistrátu zveřejněn záměr č. OM1/117/2016, tedy „Prodej pozemku pp. č. 201/22 a pozemku stp. č. 112, jehož součástí je budova č. p. 89, vše v k. ú. Roudnička. Prodej vybranému zájemci (Královéhradecký kraj) pro sociální účely – komunitní pobytové služby pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením“, když bylo vedení města několikrát – naposledy na veřejné schůzi – informováno, že podmínky, které Královéhradecký kraj nabízí, městské  části Roudnička nevyhovují a byly MMHK několikrát vysvětleny důvody.

KMS Roudnička se vedení města ptá, proč k této nabídce přistoupilo, když primátor města MUDr. Fink na veřejné schůzi občanům jasně přislíbil, že se budova bývalého MNV prodávat nebude (je zaznamenáno na videozáznamu).

KMS Roudnička se dále ptá, proč náměstkyně primátora PhDr. Lišková neodpovídá na dotaz zaslaný mailem předsedou KMS Roudnička dne 21.7.2016 s tímto obsahem:

Vážená paní náměstkyně,

navazuji na naši komunikaci ohledně využití pozemku a budovy bývalého MNV v městské části Roudnička.

Po návratu z dovolené jsem zjistil, že MMHK budovu i pozemek nabízí Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje.

Protože k tomu nemáme žádné informace, chceme se zeptat, jestli Krajský úřad souhlasí s podmínkami KMS Roudnička - tedy aby součástí stavby byl sál určený ke společenským akcím, malá prodejna, zázemí pro KMS a místní rozhlas - tedy s podmínkami, se kterými jsme vás seznámili na veřejné schůzi a některé jsem vám připomínal v posledním e-mailu.

Děkuji za odpověď

KMS Roudnička s tímto prodejem nesouhlasí! Městská část Roudnička ve výhledu rozhodně potřebuje objekt občanské vybavenosti a s ním i malý obchod.

KMS Roudnička se MMHK ptá, proč i přes opakovaný nesouhlas s prodejem deklarovaný nejen KMS ale i občany na veřejných schůzích, nabízí MMHK pozemky s budovou k prodeji. Jak tím MMHK pomáhá svým občanům v Roudničce?

KMS Roudnička k tomuto zápisu přikládá dopis, kde jsou důvody, proč s prodejem nesouhlasí, popsány, a který byl MMHK zaslán již v roce 2009.

Stav: trvá – v řešení MMHK – viz. nový bod zápisu 2017/1/1

 

 

2016/4/3KMS Roudnička zaujímá následující stanovisko k žádosti KHK záměru ve věci pozemku a stavby v Roudničce s cílem vybudování zařízení se sociální tématikou. O tomto záměru - využít pozemek a budovu bývalého MNV v městské části Roudnička pro tento konkrétní "sociální projekt" - jednal předseda KMS s Janou Fiedlerovou z odboru sociálních věcí, oddělení analýz, koncepcí a financování Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Došli však k závěru, že tento záměr Krajského úřadu Královéhradeckého kraje není možné v městské části Roudnička realizovat. Vzhledem k pravidlům, kterými se Krajský úřad musí pro tento projekt řídit, by nemohl být součástí stavby ani sál určený ke společenským akcím, ani malá prodejna. Tyto body jsou však (jak ostatně zaznělo i na veřejné schůzi) pro občany městské části Roudnička zásadní. Proto KMS Roudnička s tímto záměrem nesouhlasí.

Vývoj 5/16 – z MMHK – Zápis KMS s upozorněním ma bod č. 2016/4/3 byl předán organizačním odd. kanceláře primátora náměstkovi primátora dr. Vedlichovi a náměstkyni primátora dr. Liškové NA VĚDOMÍ. 

Stav: trvá – v řešení MMHK

 

 

2008/1/1 – 2013/6/6KMS znovu a na základě opakovaných urgencí občanů žádá MMHK o vyjádření, kdy bude opravena ulice K Polabinám”.

Vývoj 5/2014: Na základě stížností občanů KMS ve 2/2014 žádala, aby byl alespoň opraven chodník v horní části ulice K Polabinám, a to stejným způsobem, jako před několika lety v části dolní. Na tuto žádost MMHK odpovídá, že:

Chodník v ul. Polabinám – kabelové vedení bude vedeno pod povrchem chodníku, který již z převážné části není v dobrém stavu. Opravu tohoto chodníku mají TSHK v plánu na rok 2015 a doporučují, aby obě stavby šly v koordinaci, to znamená, aby na sebe navazovaly, a proto žádáme o naplánovaní této akce na rok 2015.“

Oprava vozovek ulic K Polabinám a Ve Svahu – žádná komplexní řešení z důvodu neodpovídajícího konstrukčního složení vozovky. Jednalo by se nejdříve o oslovení správců sítí, zda nechtějí v uvedených úsecích provést rekonstrukci svého zařízení (kanalizace, vodovod, popř. jiné inženýrské sítě), zpracování projektové dokumentace s odpovídajícím konstrukčním složením vozovky, odvodněním atd. S ohledem na charakter stavebních prací by se jednalo o kapitálový výdaj (investiční akce).“ KMS tímto žádá MMHK o oslovení výše zmíněných správců sítí a o zařazení oprav ulic K Polabinám a Ve Svahu do investičních akcí. Odpověď MMHK: „Při tvorbě rozpočtu na r. 2015 uplatní investiční odbor požadavek na zařazení prostředků na rekonstrukci těchto komunikací. Pokud budou prostředky přiděleny, zpracuje se projektová dokumentace a následně dojde k realizaci.“

Vývoj 6/15: Informace z MMHK z 7.8.2015: Požadavek KMS na opravu ulic K Polabinám a Ve Svahu v souvislosti s opravou sítí je sice logický, ale IO nemá pro přípravu realizace takovou akci v tuto chvíli zařazenu ve svém plánu pro tento ani příští rok. A jelikož rozhodnutí o zařazení akce do investičního plánu města ať už v běžných či kapitálových výdajích zdaleka nepřísluší našemu odboru, požadovaná oprava jde vždy především za stavebníkem, tedy správci sítí, případně projednáním se správcem komunikace (zde TSHK), až poté na základě dalšího projednávání v příslušných pracovních výborech (dopravní apod.) je akce a její zařazení do investičního plánu předloženo ke schválení do orgánů města. Pro tuto chvíli není tedy jakákoli oprava těchto ulic IO plánována, neboť chybí její zařazení v rozpočtu města. 

KMS toto sdělení MMHK nechápe zejména v souvislosti s faktem, že o tuto opravu žádá opakovaně již delší dobu. Zřejmě jde jen o informaci IO pro Kancelář primátora. KMS proto znovu žádá o opravu ulic k Polabinám a Ve Svahu, ať už bude nutné provést v rámci MMHK jakékoliv „úkony“, např. tedy naplánovat opravu, nebo ji zařadit do rozpočtu města.     

Nová informace z MMHK z 20.10.2015 – VYJÁDŘENÍ dr. VEDLICHA-NÁMĚSTKA PRIMÁTORA z 6.10.2015: Požadavek KMS Roudnička je v řešení MMHK.

Vývoj 5/16 – Ulice „Ve Svahu“ byla opravena. KMS MMHK děkuje. Žádost o opravu ulice „K Polabinám“ trvá.

Stav: trvá – v řešení MMHK

 

                                                                                                                       

2015/7/3 – Na KMS Roudnička se obrátila občanka městské části Roudnička paní Soňa Brožíková s žádostí o vybudování veřejného osvětlení v ulici „Chaty“ - příjezdovou obecní komunikaci k p.č. 74/24 k.ú. Uvedenou neosvětlenou komunikací se domů vrací obyvatelé ze 7. trvale obývaných staveb z této lokality.

Stav: trvá – v řešení MMHK

 

2016/4/4 – Schůze KMS Roudnička se zúčastnili hosté: p.Ulrichová, p.Herman, p.Petřík, p.Mounajeed, p. Nesvačil, p.Stanislav Komárek, p.Jan Komárek. Vyjádřili nesouhlas s novou výstavnou v městské části Roudnička.

Oproti tomu p.Firmanová, p.Firman, p.Firman ml. KMS infomovali, že podají námitky proti návrhu ÚP. Jejich záměr, postavit rodinné domy pro své děti, na svých pozemcích, podrobně popsali v „Žádosti o projednání dále uvedeného průběhu a stavu ÚP v katastru Roudnička“ - viz. příloha.

Obě skupiny občanů se shodli na faktu stavební uzávěry v západní části území Roudnička a požadují ponechat ulici K Polabinám jako slepou.

Obě skupiny občanů si navzájem vyjasnily svá stanoviska a nebrání se další diskusi.

Vývoj 5/16 – z MMHK – Zápis KMS s upozorněním ma bod č. 2016/4/4 byl předán organizačním odd. kanceláře primátora náměstkovi primátora dr. Vedlichovi NA VĚDOMÍ.    

Stav: trvá – v řešení MMHK

 

 

2016/6/6KMS Roudnička žádá MMHK o úpravu prostranství v ulici Roudničská mezi „Křížkem“ a „Zvoničkou“.

Stav: v řešení MMHK

 

2016/7/2 – KMS Roudnička žádá MMHK o instalaci laviček na novém Dětském hřišti v areálu SK Roudnička. Lavičky byly slíbené při jednání o instalaci konkrétních herních prvků. Jednalo se o 3 až 4 lavičky.

KMS doporučuje TS HK, aby jednaly přímo s SK Roudnička, který má hřiště v pronájmu.

Stav: ukončeno

 

 

2016/5/4 – MMHK požádal KMS Roudnička, aby navrhla vhodné místo pro umístění nových kontejnerů na vysloužilé elektrospotřebiče.

KMS navrhuje místo u bývalé budovy MNV, kde jsou již nyní umístěné kontejnery na papír, plast, sklo a textil.

Odpověď – z MMHK – Zápis KMS s navrženým místem pro umístění kontejnerů byl předán organizačním odd. kanceláře primátora NA VĚDOMÍ na odbor OŽP, který v součinnosti s odd. rozvoje města plánuje s firmou ASEKOL projekt do budoucna.

Stav: ukončeno

 

 

2016/5/5 – KMS byla požádána MMHK ve věci určený tržních míst pro umístění pojízdných prodejen.

KMS vybrala prostranství před „Hospůdkou Revír“ u konečné zastávky linky MHD č.16. KMS doporučila nevybírat poplatek, neboť se jedná o potřebnou službu občanům po zrušení prodejny, za kterou dosud není náhrada.

Odpověď – z MMHK – Zápis KMS s navrženým místem pro pojízdné prodejny byl předán organizačním odd. kanceláře primátora NA VĚDOMÍ na odbor majetku města.

Stav: ukončeno

 

 

2016/6/5+2016/5/6Přemístění popelnic umístěných v lese k ulici Roudničská a oprava a zpevnění cesty vedoucí k těmto popelnicím.

Na základě reakcí občanů se KMS Roudnička rozhodla ponechat popelnice na jejich dosavadním místě. MMHK KMS tímto dále žádá o opravu, zpevnění a údržbu cesty vedoucí k těmto popelnicím.

KMS Roudnička navštívil pan Alois Langer s problémem popelnic umístěných v lese v Roudničce. Podle něho jsou popelnice neustále plné, obyvatelé chat je dokáží naplnit během 2-3 dní a to odpadem, který nepatří do popelnic, ale do sběrného dvora, například stavebním materiálem, sutí, nebo nábytkem. Z chat je v nich často i posekaná tráva. Za popelnicemi se tvoří černá skládka, na kterou pan Langer již několikrát upozorňoval Městskou policii HK. Jelikož jsou popelnice dobře schované, vyvážejí prý do nich odpad i některé firmy ve služebních autech. Pan Langer navrhuje, aby tyto popelnice byly umístěné u hlavní komunikace. Pan Langer zaslal KMS fotografie, které jeho tvrzení potvrzují. KMS Roudnička se k jeho prosbě připojuje a žádá o přemístění těchto popelnic k ulici Roudničská – na konec Roudničky.

Odpověď vedoucího střediska, Hradecké služby, a.s. – Vyjádření na přemístění stanoviště kontejnerů od lesa na konec ulice Roudničská: KMS si přesně určí stanoviště nádob. Domluví se s občany bydlícími v okolních domech. Kdo bude ručit za pořádek stanoviště (i když je to smluvně dané, že Hradecké služby, a.s.) tak sem potom můžeme zajíždět každý den vzhledem k tomu, že odpad na toto stanoviště bude ukládat celá Roudnička. Pokud jsou kontejnery v lese, tak nejsou na očích. Stejně tam jezdí jenom místní občané, kteří to vědí.

 

S tím souvisí i stav příjezdové cesty k chatám a k místu, kde jsou v současné době popelnice umístěné. Jde o nezpevněnou komunikaci, která je nadměrně prašná. Nikdo ji neudržuje a protože po ní jezdí těžká technika „popelářské vozy“, je v dezolátním stavu. Komunikaci i přilehlý příkop udržuje pan Langer na vlastní náklady. Cesta neustále svádí řidiče k rychlé jízdě, kterou ohrožují jak cyklisty, tak chodce. Zároveň i cyklisté jedoucí rychle z kopce z lesa ohrožují nejen sebe, ale i děti. Pan Alois Langer žádá o opravu cesty, její zpevnění a vybudování retardérů. KMS se k jeho žádosti připojuje.

Vyjádření technického koordinátora, odbor správy majetku města – Jak sdělil správce TSHK, požadavek na obnovu účelové komunikace lze očekávat – bude provedeno dosypáním materiálu a zhutněno.

Správa majetku města v současné době nemá prostředky na celkovou opravu účelové komunikace, která je značená parcelnímčíslem 82/1. Jedná se o lesní cestu k rekreačním objektům a objektu pana Langera.

Odpověď vedoucího správy místních komunikací TSHK – Z pozice správce místních komunikací upozorňuji, že TSHK standardně neudržují účelové komunikace. Pokud chce vlastník komunikace, tj. MMHK lokální údržbu nezpevněné komunikace, prosím o vyjádření o navržení vhodné technologie.

Z dopravního hlediska není možné, aby uvedená, jak je psáno nadněrně orašná a nezpevněná komunikace sváděla řidiče k rychlé jízdě.

Na základě místního šetření dne 24.10. 2016 je nezpevněný kryt komunikace z R-materiálu lokálně vydrolen. Obnova pouhým zasypáním R-materiálu a zhutněním vibračním zařízením je pouze na dobu dočasnou a požadavek na údržbu této účelové komunikace lze očekávat v dalším období.

Stav: ukončeno

 

 

2016/5/7KMS žádá MMHK o vybudování zábrany z lesní cesty vedoucí z obce Vysoká do obce Roudnička – sjezd z lesa do Roudničky. Sjezd je přímo napojen s cesty na pozemní komunikaci, bez jakýchkoliv zábran. Cesta slouží cyklistům na horských kolech jako závodní dráha, po které vysokou rychlostí vjíždí z lesa do Roudničky a ohrožují tímto chodce, hlavně děti. Retardér umístěný na začátku komunikace nezabraňuje cyklistům snížit rychlost, ale slouží jim jako skokanský můstek, kvůli kterému svoji rychlost ještě zvyšují. Pokud nejde v tomto místě zbudovat závora, KMS žádá o jiné řešení, např. vybudování betonového zátarasu, který by automobil objel a cyklistu by donutil zpomalit.

Odpověď zástupce ředitele Městské lesy HK – Žádost KMS projedná představenstvo naší společnosti dne 31.10.2016.

Odpověď správy majetku města – Statutární město Hradec Králové vlastní pouze závěrečnou část lesní cesty ve spodní části svahu, v délce cca 150 m. Závoru nelze nainstalovat z důvodu umožnění přístupu vlastníkům lesa (občanský zákoník), mající svůj les za městským lesem. Současně nedoporučujeme instalovat žádné jiné zátarasy znemožňující vjezd a výjezd z lesa.

Stav: ukončeno

 

 

2016/6/2KMS se ptá, kdy bude předáno a ofociálně uvedeno do provozu dětské hřiště vybudované v prostorách SK Roudnička a kdo bude jeho správcem

Odpověď – Vyjádření majetkové správy – evidebnce majetku, odbor správy majetku města – Dětské hřiště bylo zařazeno do užívání dne 19.10.2016 a předáno do správy Technickým službám.

KMS se ptá, proč o tom nebyla alespoň informována?

Stav: ukončeno

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Příští schůze KMS Roudnička bude ve středu 1.3.2017 v 19:00 v Hospůdce Revír.

 

 

za KMS:     Miroslav Vaňura v. r.

Zapsal:       Miroslav Vaňura

Příloha:     Prezenční listina z jednání – donesena osobně na MMHK Veronikou Bartošovou

—————

ZpětMK