2016-06 Zápis č. 6

14.11.2016 17:23

Zápis KMS ROUDNIČKA č. 2016/6

 

ze dne 1.11.2016

 

Přítomni: Bartošová Veronika, Hajnová Renáta, Firmanová Božena, Firman Petr, Kraus Marcel, Dohnal Martin, Vaňura Miroslav

Omluveni: - - -

Nepřítomni: - - - 

Hosté: , Luboš Seidl – strážník Městská policie HK

Místo konání: Hospůdka Revír – Roudnička

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOVĚ PROJEDNANÉ BODY:

 

2016/6/1 – KMS uspořádá MIKULÁŠSKOU NADÍLKU v Hospůdce Revír v sobotu 26.11.2016 ve 14:30. Dárky pro děti zajistí Veronika Bartošová. Ozvučení, soutěže a moderaci zajistí Miroslav Vaňura. KMS schválila 2.000,-Kč na nákup dárků. 

 

2016/6/2 – KMS Roudnička se MMHK ptá, kdy bude předáno a oficiálně uvedeno do provozu DĚTSKÉ HŘIŠTĚ vybudované v prostorách SK Roudnička a kdo bude jeho správcem.

 

 

2016/6/3 – KMS děkuje občance Kláře Litterové za uspořádání DRAKIÁDY 2016. Zároveň KMS schválila výdaje na tuto akci ve výši 441,-Kč.

 

2016/6/4 – Předseda KMS předal členům KMS DVD „Setkání rodáků Roudničky 2015“. Veronika Bartošová zajistí dárkové balení. Poté členové KMS roznesou DVD rodákům městské části Roudnička.

 

2016/6/5+2016/5/6Přemístění popelnic umístěných v lese k ulici Roudničská a oprava a zpevnění cesty vedoucí k těmto popelnicím.

Na základě reakcí občanů se KMS Roudnička rozhodla ponechat popelnice na jejich dosavadním místě. MMHK KMS tímto dále žádá o opravu, zpevnění a údržbu cesty vedoucí k těmto popelnicím.

KMS Roudnička navštívil pan Alois Langer s problémem popelnic umístěných v lese v Roudničce. Podle něho jsou popelnice neustále plné, obyvatelé chat je dokáží naplnit během 2-3 dní a to odpadem, který nepatří do popelnic, ale do sběrného dvora, například stavebním materiálem, sutí, nebo nábytkem. Z chat je v nich často i posekaná tráva. Za popelnicemi se tvoří černá skládka, na kterou pan Langer již několikrát upozorňoval Městskou policii HK. Jelikož jsou popelnice dobře schované, vyvážejí prý do nich odpad i některé firmy ve služebních autech. Pan Langer navrhuje, aby tyto popelnice byly umístěné u hlavní komunikace. Pan Langer zaslal KMS fotografie, které jeho tvrzení potvrzují. KMS Roudnička se k jeho prosbě připojuje a žádá o přemístění těchto popelnic k ulici Roudničská – na konec Roudničky.

S tím souvisí i stav příjezdové cesty k chatám a k místu, kde jsou v současné době popelnice umístěné. Jde o nezpevněnou komunikaci, která je nadměrně prašná. Nikdo ji neudržuje a protože po ní jezdí těžká technika „popelářské vozy“, je v dezolátním stavu. Komunikaci i přilehlý příkop udržuje pan Langer na vlastní náklady. Cesta neustále svádí řidiče k rychlé jízdě, kterou ohrožují jak cyklisty, tak chodce. Zároveň i cyklisté jedoucí rychle z kopce z lesa ohrožují nejen sebe, ale i děti. Pan Alois Langer žádá o opravu cesty, její zpevnění a vybudování retardérů. KMS se k jeho žádosti připojuje.

 

2016/6/6 – KMS Roudnička žádá MMHK o úpravu prostranství v ulici Roudničská mezi „Křížkem“ a „Zvoničkou“.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

STAV ROZPRACOVANÝCH ÚKOLŮ Z MINULÝCH SCHŮZÍ VČETNĚ ZACHYCENÍ PŘÍPADNÉHO VÝVOJE:

 

2007/1/1+2016/4/3+2016/5/1 - Najít vhodné řešení pro budovu a pozemek MNV, tyto neprodávat.

Vývoj 5/2014: Ing. arch Zadrobílek představil objemovou studii navrženého řešení domova pro seniory s malometrážními byty a společenským centrem (občanskou vybaveností). Dále podal informaci o jednání s potenciálními developery. Podle Ing. arch. Zadrobílka, tato jednání zatím nemají žádný konkrétní pozitivní výsledek. V jednáních bude dále pokračovat. KMS vyjádřila názory na představenou studii. Podle KMS ve studii není počítáno s místem pro prodejnu potravin, s místem pro zázemí KMS a s dostatečně velkým prostorem pro společenský sál. Všechny tyto požadavky přitom vzešly od občanů Roudničky v průzkumu, který KMS v Roudničce již dříve provedla. KMS bude i nadále pokračovat v jednání s představiteli města o dalším konceptu – prostorech pro odlehčovací službu jako součást sociálního plánu města.

Vývoj 6/14: Dle sdělení Marcela Krause nemá Ing. Arch, žádné nové informace.

Veronika Bartošová navštívila na konci měsíce června za KMS Roudnička jednání „Sociálně zdravotní komise“ MMHK ohledně využití větší části bývalé budovy MNV jako domova pro seniory a zároveň pro KMS Roudnička, tak jak je výše popsáno.

Vývoj 7/14: Dne 11.11.2014 KMS obdržela vyjádření PhDr. Marka Šimůnka, vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví: „Co se týče pozemku v místě bývalého MNV v Roudničce, i nadále je považován odborem sociálních věcí a zdravotnictví za vhodný pro rozvoj vybraných sociálních či návazných služeb a je vhodné jej pro tento účel dále blokovat.“  

Vývoj 6/15: Informace z MMHK z 27.8.2015: Požadavek předán organizačním pracovištěm „Kanceláře primátora“ na vědomí „Odboru správy majetku města“.

Vývoj 2015/6/2: Členové KMS informovali paní Ilonu Krausovou z MMHK o jednoznačném požadavku KMS Roudnička a to – zařazení mezi tzv. „priority“ MMHK za KMS Roudnička jen jediného bodu – „Najít vhodné řešení pro budovu a pozemek MNV a hlavně tuto v žádném případě neprodávat. – viz. bod zápisu č.2007/1/1.

Vývoj 2016/4/3 + 2016/5/1 – KMS Roudnička se ptá náměstkyně primátora PhDr. Liškové, proč byl na úřední desce magistrátu zveřejněn záměr č. OM1/117/2016, tedy „Prodej pozemku pp. č. 201/22 a pozemku stp. č. 112, jehož součástí je budova č. p. 89, vše v k. ú. Roudnička. Prodej vybranému zájemci (Královéhradecký kraj) pro sociální účely – komunitní pobytové služby pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením“, když bylo vedení města několikrát – naposledy na veřejné schůzi – informováno, že podmínky, které Královéhradecký kraj nabízí, městské  části Roudnička nevyhovují a byly MMHK několikrát vysvětleny důvody.

KMS Roudnička se vedení města ptá, proč k této nabídce přistoupilo, když primátor města MUDr. Fink na veřejné schůzi občanům jasně přislíbil, že se budova bývalého MNV prodávat nebude (je zaznamenáno na videozáznamu).

KMS Roudnička se dále ptá, proč náměstkyně primátora PhDr. Lišková neodpovídá na dotaz zaslaný mailem předsedou KMS Roudnička dne 21.7.2016 s tímto obsahem:

Vážená paní náměstkyně,

navazuji na naši komunikaci ohledně využití pozemku a budovy bývalého MNV v městské části Roudnička.

Po návratu z dovolené jsem zjistil, že MMHK budovu i pozemek nabízí Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje.

Protože k tomu nemáme žádné informace, chceme se zeptat, jestli Krajský úřad souhlasí s podmínkami KMS Roudnička - tedy aby součástí stavby byl sál určený ke společenským akcím, malá prodejna, zázemí pro KMS a místní rozhlas - tedy s podmínkami, se kterými jsme vás seznámili na veřejné schůzi a některé jsem vám připomínal v posledním e-mailu.

Děkuji za odpověď

KMS Roudnička s tímto prodejem nesouhlasí! Městská část Roudnička ve výhledu rozhodně potřebuje objekt občanské vybavenosti a s ním i malý obchod.

KMS Roudnička se MMHK ptá, proč i přes opakovaný nesouhlas s prodejem deklarovaný nejen KMS ale i občany na veřejných schůzích, nabízí MMHK pozemky s budovou k prodeji. Jak tím MMHK pomáhá svým občanům v Roudničce?

KMS Roudnička k tomuto zápisu přikládá dopis, kde jsou důvody, proč s prodejem nesouhlasí, popsány, a který byl MMHK zaslán již v roce 2009.

Stav: trvá – v řešení MMHK

 

 

2016/4/3KMS Roudnička zaujímá následující stanovisko k žádosti KHK záměru ve věci pozemku a stavby v Roudničce s cílem vybudování zařízení se sociální tématikou. O tomto záměru - využít pozemek a budovu bývalého MNV v městské části Roudnička pro tento konkrétní "sociální projekt" - jednal předseda KMS s Janou Fiedlerovou z odboru sociálních věcí, oddělení analýz, koncepcí a financování Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Došli však k závěru, že tento záměr Krajského úřadu Královéhradeckého kraje není možné v městské části Roudnička realizovat. Vzhledem k pravidlům, kterými se Krajský úřad musí pro tento projekt řídit, by nemohl být součástí stavby ani sál určený ke společenským akcím, ani malá prodejna. Tyto body jsou však (jak ostatně zaznělo i na veřejné schůzi) pro občany městské části Roudnička zásadní. Proto KMS Roudnička s tímto záměrem nesouhlasí.

Vývoj 5/16 – z MMHK – Zápis KMS s upozorněním ma bod č. 2016/4/3 byl předán organizačním odd. kanceláře primátora náměstkovi primátora dr. Vedlichovi a náměstkyni primátora dr. Liškové NA VĚDOMÍ. 

Stav: trvá – v řešení MMHK

 

 

2008/1/1 – 2013/6/6KMS znovu a na základě opakovaných urgencí občanů žádá MMHK o vyjádření, kdy bude opravena ulice K Polabinám”.

Vývoj 5/2014: Na základě stížností občanů KMS ve 2/2014 žádala, aby byl alespoň opraven chodník v horní části ulice K Polabinám, a to stejným způsobem, jako před několika lety v části dolní. Na tuto žádost MMHK odpovídá, že:

Chodník v ul. Polabinám – kabelové vedení bude vedeno pod povrchem chodníku, který již z převážné části není v dobrém stavu. Opravu tohoto chodníku mají TSHK v plánu na rok 2015 a doporučují, aby obě stavby šly v koordinaci, to znamená, aby na sebe navazovaly, a proto žádáme o naplánovaní této akce na rok 2015.“

Oprava vozovek ulic K Polabinám a Ve Svahu – žádná komplexní řešení z důvodu neodpovídajícího konstrukčního složení vozovky. Jednalo by se nejdříve o oslovení správců sítí, zda nechtějí v uvedených úsecích provést rekonstrukci svého zařízení (kanalizace, vodovod, popř. jiné inženýrské sítě), zpracování projektové dokumentace s odpovídajícím konstrukčním složením vozovky, odvodněním atd. S ohledem na charakter stavebních prací by se jednalo o kapitálový výdaj (investiční akce).“ KMS tímto žádá MMHK o oslovení výše zmíněných správců sítí a o zařazení oprav ulic K Polabinám a Ve Svahu do investičních akcí. Odpověď MMHK: „Při tvorbě rozpočtu na r. 2015 uplatní investiční odbor požadavek na zařazení prostředků na rekonstrukci těchto komunikací. Pokud budou prostředky přiděleny, zpracuje se projektová dokumentace a následně dojde k realizaci.“

Vývoj 6/15: Informace z MMHK z 7.8.2015: Požadavek KMS na opravu ulic K Polabinám a Ve Svahu v souvislosti s opravou sítí je sice logický, ale IO nemá pro přípravu realizace takovou akci v tuto chvíli zařazenu ve svém plánu pro tento ani příští rok. A jelikož rozhodnutí o zařazení akce do investičního plánu města ať už v běžných či kapitálových výdajích zdaleka nepřísluší našemu odboru, požadovaná oprava jde vždy především za stavebníkem, tedy správci sítí, případně projednáním se správcem komunikace (zde TSHK), až poté na základě dalšího projednávání v příslušných pracovních výborech (dopravní apod.) je akce a její zařazení do investičního plánu předloženo ke schválení do orgánů města. Pro tuto chvíli není tedy jakákoli oprava těchto ulic IO plánována, neboť chybí její zařazení v rozpočtu města. 

KMS toto sdělení MMHK nechápe zejména v souvislosti s faktem, že o tuto opravu žádá opakovaně již delší dobu. Zřejmě jde jen o informaci IO pro Kancelář primátora. KMS proto znovu žádá o opravu ulic k Polabinám a Ve Svahu, ať už bude nutné provést v rámci MMHK jakékoliv „úkony“, např. tedy naplánovat opravu, nebo ji zařadit do rozpočtu města.     

Nová informace z MMHK z 20.10.2015 – VYJÁDŘENÍ dr. VEDLICHA-NÁMĚSTKA PRIMÁTORA z 6.10.2015: Požadavek KMS Roudnička je v řešení MMHK.

Vývoj 5/16 – Ulice „Ve Svahu“ byla opravena. KMS MMHK děkuje. Žádost o opravu ulice „K Polabinám“ trvá.

Stav: trvá – v řešení MMHK

 

                                                                                                                       

2015/7/3 – Na KMS Roudnička se obrátila občanka městské části Roudnička paní Soňa Brožíková s žádostí o vybudování veřejného osvětlení v ulici „Chaty“ - příjezdovou obecní komunikaci k p.č. 74/24 k.ú. Uvedenou neosvětlenou komunikací se domů vrací obyvatelé ze 7. trvale obývaných staveb z této lokality.

Stav: trvá – v řešení MMHK

 

 

2016/4/4 – Schůze KMS Roudnička se zúčastnili hosté: p.Ulrichová, p.Herman, p.Petřík, p.Mounajeed, p. Nesvačil, p.Stanislav Komárek, p.Jan Komárek. Vyjádřili nesouhlas s novou výstavnou v městské části Roudnička.

Oproti tomu p.Firmanová, p.Firman, p.Firman ml. KMS infomovali, že podají námitky proti návrhu ÚP. Jejich záměr, postavit rodinné domy pro své děti, na svých pozemcích, podrobně popsali v „Žádosti o projednání dále uvedeného průběhu a stavu ÚP v katastru Roudnička“ - viz. příloha.

Obě skupiny občanů se shodli na faktu stavební uzávěry v západní části území Roudnička a požadují ponechat ulici K Polabinám jako slepou.

Obě skupiny občanů si navzájem vyjasnily svá stanoviska a nebrání se další diskusi.

Vývoj 5/16 – z MMHK – Zápis KMS s upozorněním ma bod č. 2016/4/4 byl předán organizačním odd. kanceláře primátora náměstkovi primátora dr. Vedlichovi NA VĚDOMÍ.    

Stav: trvá – v řešení MMHK

 

 

2016/5/7KMS žádá MMHK o vybudování zábrany z lesní cesty vedoucí z obce Vysoká do obce Roudnička – sjezd z lesa do Roudničky. Sjezd je přímo napojen s cesty na pozemní komunikaci, bez jakýchkoliv zábran. Cesta slouží cyklistům na horských kolech jako závodní dráha, po které vysokou rychlostí vjíždí z lesa do Roudničky a ohrožují tímto chodce, hlavně děti. Retardér umístěný na začátku komunikace nezabraňuje cyklistům snížit rychlost, ale slouží jim jako skokanský můstek, kvůli kterému svoji rychlost ještě zvyšují. Pokud nejde v tomto místě zbudovat závora, KMS žádá o jiné řešení, např. vybudování betonového zátarasu, který by automobil objel a cyklistu by donutil zpomalit.

Stav: trvá – v řešení MMHK

 

 

2016/5/9 – KMS žádá MMHK o opravu místního rozhlasu, který je umístěn v bývalé budově MNV a komisí je využíván k informovanosti občanů.

Stav: v řešení MMHK

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Příští schůze KMS Roudnička bude v úterý 29.11.2016 v 19:00 v Hospůdce Revír.

 

 

za KMS:     Miroslav Vaňura v. r.

Zapsal:       Miroslav Vaňura

Příloha:     Prezenční listina z jednání – donesena osobně na MMHK Veronikou Bartošovou

                 Dopis „Stanovisko k prodeji budovy a pozemků bývalého MNV“ 

—————

ZpětMK