2016-04 Zápis č. 4

18.06.2016 20:50

Zápis KMS ROUDNIČKA č. 2016/4

 

ze dne 31.5.2016

 

Přítomni: Bartošová Veronika Hajnová Renáta, Firmanová Božena, Firman Petr, Dohnal Martin, Vaňura Miroslav

Omluveni: Poláček Martin, Kraus Marcel

Nepřítomni: - - - 

Hosté: p.Ulrichová, p.Herman, p.Petřík, p.Mounajeed, p. Nesvačil, p.Stanislav Komárek, p.Jan Komárek, Pave Firman-předseda Sportovního klubu Roudnička, Luboš Seidl-Městská policie Hradec Králové

Místo konání: hospůdka Revír Roudnička

-------------------------------- -

Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek (včetně zachycení případného vývoje):

 

2007/1/1 - Najít vhodné řešení pro budovu a pozemek MNV, tyto neprodávat.

Vývoj 5/2014: Ing. arch Zadrobílek představil objemovou studii navrženého řešení domova pro seniory s malometrážními byty a společenským centrem (občanskou vybaveností). Dále podal informaci o jednání s potenciálními developery. Podle Ing. arch. Zadrobílka, tato jednání zatím nemají žádný konkrétní pozitivní výsledek. V jednáních bude dále pokračovat. KMS vyjádřila názory na představenou studii. Podle KMS ve studii není počítáno s místem pro prodejnu potravin, s místem pro zázemí KMS a s dostatečně velkým prostorem pro společenský sál. Všechny tyto požadavky přitom vzešly od občanů Roudničky v průzkumu, který KMS v Roudničce již dříve provedla. KMS bude i nadále pokračovat v jednání s představiteli města o dalším konceptu – prostorech pro odlehčovací službu jako součást sociálního plánu města.

Vývoj 6/14: Dle sdělení Marcela Krause nemá Ing. Arch, žádné nové informace.

Veronika Bartošová navštívila na konci měsíce června za KMS Roudnička jednání „Sociálně zdravotní komise“ MMHK ohledně využití větší části bývalé budovy MNV jako domova pro seniory a zároveň pro KMS Roudnička, tak jak je výše popsáno.

Vývoj 7/14: Dne 11.11.2014 KMS obdržela vyjádření PhDr. Marka Šimůnka, vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví: „Co se týče pozemku v místě bývalého MNV v Roudničce, i nadále je považován odborem sociálních věcí a zdravotnictví za vhodný pro rozvoj vybraných sociálních či návazných služeb a je vhodné jej pro tento účel dále blokovat.“  

Vývoj 6/15: Informace z MMHK z 27.8.2015: Požadavek předán organizačním pracovištěm „Kanceláře primátora“ na vědomí „Odboru správy majetku města“.

Vývoj 2015/6/2: Členové KMS informovali paní Ilonu Krausovou z MMHK o jednoznačném požadavku KMS Roudnička a to – zařazení mezi tzv. „priority“ MMHK za KMS Roudnička jen jediného bodu – „Najít vhodné řešení pro budovu a pozemek MNV a hlavně tuto v žádném případě neprodávat. – viz. bod zápisu č.2007/1/1.

Stav: trvá – v řešení MMHK.

 

2008/1/1 – 2013/6/6 – KMS znovu a na základě opakovaných urgencí občanů žádá MMHK o vyjádření, kdy budou opraveny ulice Ve Svahu a K Polabinám.

Vývoj 5/2014: Na základě stížností občanů KMS ve 2/2014 žádala, aby byl alespoň opraven chodník v horní části ulice K Polabinám, a to stejným způsobem, jako před několika lety v části dolní. Na tuto žádost MMHK odpovídá, že:

Chodník v ul. Polabinám – kabelové vedení bude vedeno pod povrchem chodníku, který již z převážné části není v dobrém stavu. Opravu tohoto chodníku mají TSHK v plánu na rok 2015 a doporučují, aby obě stavby šly v koordinaci, to znamená, aby na sebe navazovaly, a proto žádáme o naplánovaní této akce na rok 2015.“

Oprava vozovek ulic K Polabinám a Ve Svahu – žádná komplexní řešení z důvodu neodpovídajícího konstrukčního složení vozovky. Jednalo by se nejdříve o oslovení správců sítí, zda nechtějí v uvedených úsecích provést rekonstrukci svého zařízení (kanalizace, vodovod, popř. jiné inženýrské sítě), zpracování projektové dokumentace s odpovídajícím konstrukčním složením vozovky, odvodněním atd. S ohledem na charakter stavebních prací by se jednalo o kapitálový výdaj (investiční akce).“ KMS tímto žádá MMHK o oslovení výše zmíněných správců sítí a o zařazení oprav ulic K Polabinám a Ve Svahu do investičních akcí. Odpověď MMHK: „Při tvorbě rozpočtu na r. 2015 uplatní investiční odbor požadavek na zařazení prostředků na rekonstrukci těchto komunikací. Pokud budou prostředky přiděleny, zpracuje se projektová dokumentace a následně dojde k realizaci.“

Vývoj 6/15: Informace z MMHK z 7.8.2015: Požadavek KMS na opravu ulic K Polabinám a Ve Svahu v souvislosti s opravou sítí je sice logický, ale IO nemá pro přípravu realizace takovou akci v tuto chvíli zařazenu ve svém plánu pro tento ani příští rok. A jelikož rozhodnutí o zařazení akce do investičního plánu města ať už v běžných či kapitálových výdajích zdaleka nepřísluší našemu odboru, požadovaná oprava jde vždy především za stavebníkem, tedy správci sítí, případně projednáním se správcem komunikace (zde TSHK), až poté na základě dalšího projednávání v příslušných pracovních výborech (dopravní apod.) je akce a její zařazení do investičního plánu předloženo ke schválení do orgánů města. Pro tuto chvíli není tedy jakákoli oprava těchto ulic IO plánována, neboť chybí její zařazení v rozpočtu města. 

KMS toto sdělení MMHK nechápe zejména v souvislosti s faktem, že o tuto opravu žádá opakovaně již delší dobu. Zřejmě jde jen o informaci IO pro Kancelář primátora. KMS proto znovu žádá o opravu ulic k Polabinám a Ve Svahu, ať už bude nutné provést v rámci MMHK jakékoliv „úkony“, např. tedy naplánovat opravu, nebo ji zařadit do rozpočtu města.     

Nová informace z MMHK z 20.10.2015 – VYJÁDŘENÍ dr. VEDLICHA-NÁMĚSTKA PRIMÁTORA z 6.10.2015: Požadavek KMS Roudnička je v řešení MMHK.

Stav: trvá – v řešení MMHK

 

2012/7/2 – KMS žádá o rozšíření místního rozhlasu do chatové oblast – do ulice K Chatám.

Stav: trvá – v řešení MMHK

Vývoj 5/2014: MMHK sděluje, že „Rozšíření místního rozhlasu do ulice K Chatám je v plánu na letošní rok 2014, realizace proběhne v nejbližším možném termínu. O termín zprovoznění bude předseda KMS Roudnička s předstihem informován realizační firmou MOPOS.“

Dne 11.11.2014 KMS obdržela vyjádření odboru vnitřních služeb: „Umístění sloupů pro vedení rozhlasu je navrženo na soukromých pozemcích a musí být zahájeno jednání s dotčenými vlastníky těchto pozemků. Současný dodavatel naplnil limit stanovený smlouvou, je nutné vypsat nové výběrové řízení. Do vyřešení této situace je realizace místního rozhlasu pozastavena.“

KMS Vzhledem k tomu, že o rozhlas do chatové oblasti KMS Roudnička žádá MMHK již několik let, prosí KMS odbor vnitřních služeb, aby byl tento požadavek po novém výběrovém řízení zařazen přednostně.

Vývoj 6/15: Informace z MMHK z  7.8.2015: Vyjádření p. Huška-vedoucího odboru vnitřních služeb MMHK čj. MMHK/1111116/2015/05  - „Požadavek na rozšíření místního rozhlasu v Roudničce byl předán Mgr. M. Bartušové, tajemnici magistrátu města, která věc projednala s Ing. Juppovou, vedoucí kanceláře primátora. Rozšíření rozhlasu bude řešeno s PaedDr. J. Vedlichem, Ph.D., náměstkem primátora pro oblast rozvoje města, územní plánování, investičních akcí města a správy dotací a jiných mimorozpočtových zdrojů financování.“

Stav: trvá – ukončeno

 

2015/5/5 – KMS žádá o rozšíření veřejného osvětlení do chatové oblast – do ulice K Chatám.

Cesta není osvětlena a zejména pro cyklisty se stává ve večerních hodinách nebezpečnou. Minulý měsíc zde došlo k velmi vážnému úrazu cyklistky.

Vývoj 6/15: Informace z MMHK z 20.10.2015 – VYJÁDŘENÍ dr. VEDLICHA-NÁMĚSTKA PRIMÁTORA z 6.10.2015: V současné době dochází k přípravě rozpočtu na rok 2016 a bude navrženo zařazení této investiční akce do rozpočtu města. V případě schválení orgány města dojde k přípravě investiční akce „rozšíření veřejného osvětlení v ul. K Chatám“. O výsledku bude KMS informována.

Stav: trvá – ukončeno

                                                                                                                       

2015/7/3 – Na KMS Roudnička se obrátila občanka městské části Roudnička paní Soňa Brožíková s žádostí o vybudování veřejného osvětlení v ulici „Chaty“ - příjezdovou obecní komunikaci k p.č. 74/24 k.ú. Uvedenou neosvětlenou komunikací se domů vrací obyvatelé ze 7. trvale obývaných staveb z této lokality.                                                                                                                     Stav: trvá – v řešení MMHK

-------------------------------

Nově projednané body:

 

2016/4/1 – Martin Poláček se rozhodl ukončit svoje členství v KMS Roudnička. KMS Roudnička jeho rozhodnutí respektuje.

 

2016/4/2 – Vyjádření dr. Vedlicha, náměstka primátora, tze dne 26.4. 2016 k bodu v zápisu č.2012/7/2 a k bodu v zápisu č.2015/5/5: 

Problematika veřejného osvětlení a rozhlasu v předmětné části ulice K Chatám byla diskutována na poradě náměstka Vedlicha, za účasti vedoucího Odboru správy majetku města a vedoucího Odboru hlavního architekta Magistrátu města HK.

Předmětná část ulice K Chatám se dle současného územního plánu nachází na ploše rekreačních chat a chatových osad. Také v připravovaném konceptu územního plánu se jedná o plochu rekreačních chat a chatových osad. Tyto plochy jsou určené k individuální rekreaci v rekreačních chatách samostatných nebo seskupených do chatových osad, mimo staveb chat umístěných na pozemcích určených k plnění funkcí lesa. Nepřípustné je naopak využití území pro stavbu trvalého bydlení. Z uvedených důvodů se jeví jako nevhodné rozšiřování rozhlasu a veřejného osvětlení do území určeného k rekreaci, obdobně jako tomu je v případě dalších „chatových oblastí“ na území města.

 

2016/4/3 – KMS Roudnička zaujímá následující stanovisko k žádosti KHK záměru ve věci pozemku a stavby v Roudničce s cílem vybudování zařízení se sociální tématikou. O tomto záměru - využít pozemek a budovu bývalého MNV v městské části Roudnička pro tento konkrétní "sociální projekt" - jednal předseda KMS s Janou Fiedlerovou z odboru sociálních věcí, oddělení analýz, koncepcí a financování Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Došli však k závěru, že tento záměr Krajského úřadu Královéhradeckého kraje není možné v městské části Roudnička realizovat. Vzhledem k pravidlům, kterými se Krajský úřad musí pro tento projekt řídit, by nemohl být součástí stavby ani sál určený ke společenským akcím, ani malá prodejna. Tyto body jsou však (jak ostatně zaznělo i na veřejné schůzi) pro občany městské části Roudnička zásadní. Proto KMS Roudnička s tímto záměrem nesouhlasí.

 

2016/4/4 – Schůze KMS Roudnička se zúčastnili hosté: p.Ulrichová, p.Herman, p.Petřík, p.Mounajeed, p. Nesvačil, p.Stanislav Komárek, p.Jan Komárek. Vyjádřili nesouhlas s novou výstavnou v městské části Roudnička.

Oproti tomu p.Firmanová, p.Firman, p.Firman ml. KMS infomovali, že podají námitky proti návrhu ÚP. Jejich záměr, postavit rodinné domy pro své děti, na svých pozemcích, podrobně popsali v „Žádosti o projednání dále uvedeného průběhu a stavu ÚP v katastru Roudnička“ - viz. příloha.

Obě skupiny občanů se shodli na faktu stavební uzávěry v západní části území Roudnička a požadují ponechat ulici K Polabinám jako slepou.

Obě skupiny občanů si navzájem vyjasnily svá stanoviska a nebrání se další diskusi.   

--------------------------------

Požadavky na MMHK:

Viz. „Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek“

--------------------------------

Příští schůze KMS Roudnička – v úterý 6.9.2016 v 19:00 v hospůdce Revír Roudnička.

 

 

za KMS:     Miroslav Vaňura v. r.

Zapsal:       Miroslav Vaňura

Příloha:     Prezenční listina z jednání – donesena osobně na MMHK Veronikou Bartošovou

—————

ZpětMK