2016-01 Zápis č. 1

28.03.2016 22:24

Zápis KMS ROUDNIČKA č. 2016/1

ze dne 23.2.2016

 

Přítomni: Hajnová Renáta, Firmanová Božena, Bartošová Veronika, Firman Petr, Kraus Marcel, Vaňura Miroslav

Omluveni: Poláček Martin, Dohnal Martin

Nepřítomni: -

Hosté: Luboš Seidl - Městská policie Hradec Králové

Místo konání: hospůdka Revír Roudnička

-------------------------------- -

Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek (včetně zachycení případného vývoje):

 

2007/1/1 - Najít vhodné řešení pro budovu a pozemek MNV, tyto neprodávat.

Vývoj 5/2014: Ing. arch Zadrobílek představil objemovou studii navrženého řešení domova pro seniory s malometrážními byty a společenským centrem (občanskou vybaveností). Dále podal informaci o jednání s potenciálními developery. Podle Ing. arch. Zadrobílka, tato jednání zatím nemají žádný konkrétní pozitivní výsledek. V jednáních bude dále pokračovat. KMS vyjádřila názory na představenou studii. Podle KMS ve studii není počítáno s místem pro prodejnu potravin, s místem pro zázemí KMS a s dostatečně velkým prostorem pro společenský sál. Všechny tyto požadavky přitom vzešly od občanů Roudničky v průzkumu, který KMS v Roudničce již dříve provedla. KMS bude i nadále pokračovat v jednání s představiteli města o dalším konceptu – prostorech pro odlehčovací službu jako součást sociálního plánu města.

Vývoj 6/14: Dle sdělení Marcela Krause nemá Ing. Arch, žádné nové informace.

Veronika Bartošová navštívila na konci měsíce června za KMS Roudnička jednání „Sociálně zdravotní komise“ MMHK ohledně využití větší části bývalé budovy MNV jako domova pro seniory a zároveň pro KMS Roudnička, tak jak je výše popsáno.

Vývoj 7/14: Dne 11.11.2014 KMS obdržela vyjádření PhDr. Marka Šimůnka, vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví: „Co se týče pozemku v místě bývalého MNV v Roudničce, i nadále je považován odborem sociálních věcí a zdravotnictví za vhodný pro rozvoj vybraných sociálních či návazných služeb a je vhodné jej pro tento účel dále blokovat.“  

Vývoj 6/15: Informace z MMHK z 27.8.2015: Požadavek předán organizačním pracovištěm „Kanceláře primátora“ na vědomí „Odboru správy majetku města“.

Vývoj 2015/6/2: Členové KMS informovali paní Ilonu Krausovou z MMHK o jednoznačném požadavku KMS Roudnička a to – zařazení mezi tzv. „priority“ MMHK za KMS Roudnička jen jediného bodu – „Najít vhodné řešení pro budovu a pozemek MNV a hlavně tuto v žádném případě neprodávat. – viz. bod zápisu č.2007/1/1.

Stav: trvá – v řešení MMHK.

 

2008/1/1 – 2013/6/6 – KMS znovu a na základě opakovaných urgencí občanů žádá MMHK o vyjádření, kdy budou opraveny ulice Ve Svahu a K Polabinám.

Vývoj 5/2014: Na základě stížností občanů KMS ve 2/2014 žádala, aby byl alespoň opraven chodník v horní části ulice K Polabinám, a to stejným způsobem, jako před několika lety v části dolní. Na tuto žádost MMHK odpovídá, že:

Chodník v ul. Polabinám – kabelové vedení bude vedeno pod povrchem chodníku, který již z převážné části není v dobrém stavu. Opravu tohoto chodníku mají TSHK v plánu na rok 2015 a doporučují, aby obě stavby šly v koordinaci, to znamená, aby na sebe navazovaly, a proto žádáme o naplánovaní této akce na rok 2015.“

Oprava vozovek ulic K Polabinám a Ve Svahu – žádná komplexní řešení z důvodu neodpovídajícího konstrukčního složení vozovky. Jednalo by se nejdříve o oslovení správců sítí, zda nechtějí v uvedených úsecích provést rekonstrukci svého zařízení (kanalizace, vodovod, popř. jiné inženýrské sítě), zpracování projektové dokumentace s odpovídajícím konstrukčním složením vozovky, odvodněním atd. S ohledem na charakter stavebních prací by se jednalo o kapitálový výdaj (investiční akce).“ KMS tímto žádá MMHK o oslovení výše zmíněných správců sítí a o zařazení oprav ulic K Polabinám a Ve Svahu do investičních akcí. Odpověď MMHK: „Při tvorbě rozpočtu na r. 2015 uplatní investiční odbor požadavek na zařazení prostředků na rekonstrukci těchto komunikací. Pokud budou prostředky přiděleny, zpracuje se projektová dokumentace a následně dojde k realizaci.“

Vývoj 6/15: Informace z MMHK z 7.8.2015: Požadavek KMS na opravu ulic K Polabinám a Ve Svahu v souvislosti s opravou sítí je sice logický, ale IO nemá pro přípravu realizace takovou akci v tuto chvíli zařazenu ve svém plánu pro tento ani příští rok. A jelikož rozhodnutí o zařazení akce do investičního plánu města ať už v běžných či kapitálových výdajích zdaleka nepřísluší našemu odboru, požadovaná oprava jde vždy především za stavebníkem, tedy správci sítí, případně projednáním se správcem komunikace (zde TSHK), až poté na základě dalšího projednávání v příslušných pracovních výborech (dopravní apod.) je akce a její zařazení do investičního plánu předloženo ke schválení do orgánů města. Pro tuto chvíli není tedy jakákoli oprava těchto ulic IO plánována, neboť chybí její zařazení v rozpočtu města. 

KMS toto sdělení MMHK nechápe zejména v souvislosti s faktem, že o tuto opravu žádá opakovaně již delší dobu. Zřejmě jde jen o informaci IO pro Kancelář primátora. KMS proto znovu žádá o opravu ulic k Polabinám a Ve Svahu, ať už bude nutné provést v rámci MMHK jakékoliv „úkony“, např. tedy naplánovat opravu, nebo ji zařadit do rozpočtu města.     

Nová informace z MMHK z 20.10.2015 – VYJÁDŘENÍ dr. VEDLICHA-NÁMĚSTKA PRIMÁTORA z 6.10.2015: Požadavek KMS Roudnička je v řešení MMHK.

Stav: trvá – v řešení MMHK

 

2012/7/2 – KMS žádá o rozšíření místního rozhlasu do chatové oblast – do ulice K Chatám.

Stav: trvá – v řešení MMHK

Vývoj 5/2014: MMHK sděluje, že „Rozšíření místního rozhlasu do ulice K Chatám je v plánu na letošní rok 2014, realizace proběhne v nejbližším možném termínu. O termín zprovoznění bude předseda KMS Roudnička s předstihem informován realizační firmou MOPOS.“

Dne 11.11.2014 KMS obdržela vyjádření odboru vnitřních služeb: „Umístění sloupů pro vedení rozhlasu je navrženo na soukromých pozemcích a musí být zahájeno jednání s dotčenými vlastníky těchto pozemků. Současný dodavatel naplnil limit stanovený smlouvou, je nutné vypsat nové výběrové řízení. Do vyřešení této situace je realizace místního rozhlasu pozastavena.“

KMS Vzhledem k tomu, že o rozhlas do chatové oblasti KMS Roudnička žádá MMHK již několik let, prosí KMS odbor vnitřních služeb, aby byl tento požadavek po novém výběrovém řízení zařazen přednostně.

Vývoj 6/15: Informace z MMHK z  7.8.2015: Vyjádření p. Huška-vedoucího odboru vnitřních služeb MMHK čj. MMHK/1111116/2015/05  - „Požadavek na rozšíření místního rozhlasu v Roudničce byl předán Mgr. M. Bartušové, tajemnici magistrátu města, která věc projednala s Ing. Juppovou, vedoucí kanceláře primátora. Rozšíření rozhlasu bude řešeno s PaedDr. J. Vedlichem, Ph.D., náměstkem primátora pro oblast rozvoje města, územní plánování, investičních akcí města a správy dotací a jiných mimorozpočtových zdrojů financování.“

Stav: trvá – v řešení MMHK

 

2015/5/5 – KMS žádá o rozšíření veřejného osvětlení do chatové oblast – do ulice K Chatám.

Cesta není osvětlena a zejména pro cyklisty se stává ve večerních hodinách nebezpečnou. Minulý měsíc zde došlo k velmi vážnému úrazu cyklistky.

Vývoj 6/15: Informace z MMHK z 20.10.2015 – VYJÁDŘENÍ dr. VEDLICHA-NÁMĚSTKA PRIMÁTORA z 6.10.2015: V současné době dochází k přípravě rozpočtu na rok 2016 a bude navrženo zařazení této investiční akce do rozpočtu města. V případě schválení orgány města dojde k přípravě investiční akce „rozšíření veřejného osvětlení v ul. K Chatám“. O výsledku bude KMS informována.

Stav: trvá – v řešení MMHK

 

2015/6/3 – Členové KMS Roudnička požádali paní Ilonu Krausovou z MMHK o bližší informaci k plánovanému bodu č.ZM/N 9682 – 11.zasedájní Zastupitelstva města Hradec Králové – „Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo k akci ,Bezejmenná komunikace pod lesem, Roudnička,“. Členy KMS zejména zajímá, zda se nejedná o prodloužení termínu dokončení opravy, nebo navýšení celkové finanční částky, případně z jakého důvodu. Vývoj: Vyjádření dr. Vedlicha, náměstka primátora, ze dne 23.11.2015: Dodatek č. 1 schválený Zastupitelstvem města HK se týkal změn v projektu, a to v rozsahu méněprací i víceprací. Celkem došlo ke snížení celkové ceny rekonstrukce o cca 26.000,-Kč. Popis a zdůvodnění: Z rozpočtu stavby byly po konzultaci s projektantem a dále po projednání změny při realizaci stavby se zástupcem odboru životního prostředí MMHK vyjmuty tyto práce: změna trasy dešťové kanalizace pod komunikací s ohledem na odlišnosti v uložení vodovodního řadu a tím následně neprovedení 2 kusů kanalizačních šachet v místech původního zalomení této kanalizace. Cena za méněpráce v rámci dodatku č. 1 SoD činí celkem – 28.022,-Kč bez DPH. Zároveň byl na základě projednání žádosti o souhlas se schválením stanovení dopravního značení po dokončení stavby dopravním inspektorátem Policie ČR předložen soupis víceprací vyčíslující cenu za montáž a dodávku 2. kusů dopravních značek. Toto navýšení nelze předjímat dopředu, neboť stanovení DZ je schvalováno vždy až v době dokončení akce a nelze přesně odhadnout jeho výsledek, jenž může být odlišný od původně schválené PD. Cena těchto víceprací v rámci č. 1 SoD činí celkem 2.580,-Kč bez DPH.                             Stav:  vyřešeno

2015/6/8 – Členové KMS Roudnička požádali strážníka Městské policie Hradec Králové Luboše Seidla o měření rychlosti projíždějících automobilů městkou částí Roudnička hlavně v odpoledních hodinách. Jde především o bezpečnost dětí, které jsou dopoledne ve škole. Na žádost občana městské části Roudnička Michala Smotlachy žádá KMS Roudnička Městskou policii HK o měření rychlosti také v ulici Hlavní.                                                                                                                Vývoj: - Požadavek KMS byl organizačním pracovištěm kanceláře primátora předán na vědomí sekretariátu ředitele Městské policie Hradec Králové.                                              Stav:  vyřešeno                                                                                                                        

2015/7/3 – Na KMS Roudnička se obrátila občanka městské části Roudnička paní Soňa Brožíková s žádostí o vybudování veřejného osvětlení v ulici „Chaty“ - příjezdovou obecní komunikaci k p.č. 74/24 k.ú. Uvedenou neosvětlenou komunikací se domů vrací obyvatelé ze 7. trvale obývaných staveb z této lokality.                                                                                                                     Stav: trvá – v řešení MMHK

-------------------------------

Nově projednané body:

 

2016/1/1 – Předseda KMS informoval členy KMS o setkání předsedů KMS s vedením města, zejména pak o novém systému svozu odpadu.

 

2016/1/2 – Předseda KMS informoval členy KMS o návrhu MMHK vybudovat v prostorách Sportovního hřiště v Roudničce Dětské hřiště. Podle informací od Vlastimila Ondráčka z MMHK měl MMHK vybudovat Dětské hřiště z přidělené dotace v hodnotě 2.000.000,-Kč. Podle poslední informace od p. Ondráčka Dětské hřiště MMHK vybuduje bez dotace nejpozději v letních měsících 2016, přičemž cena zůstává 2.000.000,-Kč. Na hřišti byly již pokáceny staré a nemocné stromy, které budou nahrazeny novou výsadbou.

KMS Roudnička děkuje MMHK za snahu Dětské hřiště vybudovat. Nesmí to však být na úkor řešení bývalé budovy MNV. Ta zůstává pro KMS Roudnička hlavní prioritou!

 

2016/1/3 – KMS schválila náklady na DĚTSKÝ KARNEVAL ve výši 1.500,-Kč. Dětský karneval pořádá KMS v Hospůdce Revír v sobotu 12.3. 2016 od 14:30. Program zajistí Miroslav Vaňura, ceny zajistí Veronika Bartošová. 

 

2016/1/4 – KMS schválila náklady na VELIKONOČNÍ DÍLNU ve výši 500,-Kč. Velikonoční dílnu pořádá KMS se SK v klubovně SK na hřišti v neděli 13.3. 2016 od 15:00. Náplň zajistí Marcel Kraus.  

 

2016/1/5 – KMS schválila nákup daru ve výši 500,-Kč k 80. narozeninám občana-ky Roudničky. 

 

2016/1/6 – KMS uspořádá TRADIČNÍ DĚTSKÝ DEN v sobotu 4.6. 2016 na hřišti. KMS požádá o spolupráci SK Roudnička. 

 

2016/1/7 – KMS schválila náklady na občerstvení v době konání schůze KMS.

--------------------------------

Požadavky na MMHK:

Viz. „Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek“

--------------------------------

Příští schůze KMS Roudnička – v úterý 29.3.2016 ve 19:00 v hospůdce Revír Roudnička.

 

 

za KMS:     Miroslav Vaňura v. r.

Zapsal:       Miroslav Vaňura

Příloha:     Prezenční listina z jednání – donesena osobně na MMHK Veronikou Bartošovou

—————

ZpětMK