2015-06 Zápis č. 6

12.11.2015 22:37

 

Zápis KMS ROUDNIČKA č. 2015/6

 

ze dne 20.10.2015

 

Přítomni: Hajnová Renáta, Firmanová Božena, Bartošová Veronika, Firman Petr, Kraus Marcel, Dohnal Martin, Vaňura Miroslav

Omluveni: Poláček Martin

Nepřítomni: -

Hosté: Ilona Krausová – Magistrát města Hradec Králové, Luboš Seidl - Městská policie Hradec Králové

Místo konání: hospůdka Revír Roudnička

-------------------------------- -

Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek (včetně zachycení případného vývoje):

 

2007/1/1 - Najít vhodné řešení pro budovu a pozemek MNV, tyto neprodávat.

Vývoj 5/2014: Ing. arch Zadrobílek představil objemovou studii navrženého řešení domova pro seniory s malometrážními byty a společenským centrem (občanskou vybaveností). Dále podal informaci o jednání s potenciálními developery. Podle Ing. arch. Zadrobílka, tato jednání zatím nemají žádný konkrétní pozitivní výsledek. V jednáních bude dále pokračovat. KMS vyjádřila názory na představenou studii. Podle KMS ve studii není počítáno s místem pro prodejnu potravin, s místem pro zázemí KMS a s dostatečně velkým prostorem pro společenský sál. Všechny tyto požadavky přitom vzešly od občanů Roudničky v průzkumu, který KMS v Roudničce již dříve provedla. KMS bude i nadále pokračovat v jednání s představiteli města o dalším konceptu – prostorech pro odlehčovací službu jako součást sociálního plánu města.

Vývoj 6/14: Dle sdělení Marcela Krause nemá Ing. Arch, žádné nové informace.

Veronika Bartošová navštívila na konci měsíce června za KMS Roudnička jednání „Sociálně zdravotní komise“ MMHK ohledně využití větší části bývalé budovy MNV jako domova pro seniory a zároveň pro KMS Roudnička, tak jak je výše popsáno.

Dne 11.11.2014 KMS obdržela vyjádření PhDr. Marka Šimůnka, vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví: „Co se týče pozemku v místě bývalého MNV v Roudničce, i nadále je považován odborem sociálních věcí a zdravotnictví za vhodný pro rozvoj vybraných sociálních či návazných služeb a je vhodné jej pro tento účel dále blokovat.“  

NOVÁ INFORMACE z MMHK z 27.8.2015: Požadavek předán organizačním pracovištěm „Kanceláře primátora“ na vědomí „Odboru správy majetku města“.

Stav: trvá – v řešení MMHK.

 

2008/1/1 – 2013/6/6 – KMS znovu a na základě opakovaných urgencí občanů žádá MMHK o vyjádření, kdy budou opraveny ulice Ve Svahu a K Polabinám.

Vývoj 5/2014: Na základě stížností občanů KMS ve 2/2014 žádala, aby byl alespoň opraven chodník v horní části ulice K Polabinám, a to stejným způsobem, jako před několika lety v části dolní. Na tuto žádost MMHK odpovídá, že:

Chodník v ul. Polabinám – kabelové vedení bude vedeno pod povrchem chodníku, který již z převážné části není v dobrém stavu. Opravu tohoto chodníku mají TSHK v plánu na rok 2015 a doporučují, aby obě stavby šly v koordinaci, to znamená, aby na sebe navazovaly, a proto žádáme o naplánovaní této akce na rok 2015.“

Oprava vozovek ulic K Polabinám a Ve Svahu – žádná komplexní řešení z důvodu neodpovídajícího konstrukčního složení vozovky. Jednalo by se nejdříve o oslovení správců sítí, zda nechtějí v uvedených úsecích provést rekonstrukci svého zařízení (kanalizace, vodovod, popř. jiné inženýrské sítě), zpracování projektové dokumentace s odpovídajícím konstrukčním složením vozovky, odvodněním atd. S ohledem na charakter stavebních prací by se jednalo o kapitálový výdaj (investiční akce).“ KMS tímto žádá MMHK o oslovení výše zmíněných správců sítí a o zařazení oprav ulic K Polabinám a Ve Svahu do investičních akcí. Odpověď MMHK: „Při tvorbě rozpočtu na r. 2015 uplatní investiční odbor požadavek na zařazení prostředků na rekonstrukci těchto komunikací. Pokud budou prostředky přiděleny, zpracuje se projektová dokumentace a následně dojde k realizaci.“

NOVÁ INFORMACE Z MMHK z 27.8.2015: Požadavek KMS na opravu ulic K Polabinám a Ve Svahu v souvislosti s opravou sítí je sice logický, ale IO nemá pro přípravu realizace takovou akci v tuto chvíli zařazenu ve svém plánu pro tento ani příští rok. A jelikož rozhodnutí o zařazení akce do investičního plánu města ať už v běžných či kapitálových výdajích zdaleka nepřísluší našemu odboru, požadovaná oprava jde vždy především za stavebníkem, tedy správci sítí, případně projednáním se správcem komunikace (zde TSHK), až poté na základě dalšího projednávání v příslušných pracovních výborech (dopravní apod.) je akce a její zařazení do investičního plánu předloženo ke schválení do orgánů města. Pro tuto chvíli není tedy jakákoli oprava těchto ulic IO plánována, neboť chybí její zařazení v rozpočtu města.  

KMS toto sdělení MMHK nechápe zejména v souvislosti s faktem, že o tuto opravu žádá opakovaně již delší dobu. Zřejmě jde jen o informaci IO pro Kancelář primátora. KMS proto znovu žádá o opravu ulic k Polabinám a Ve Svahu, ať už bude nutné provést v rámci MMHK jakékoliv „úkony“, např. tedy naplánovat opravu, nebo ji zařadit do rozpočtu města.     

NOVÁ INFORMACE Z MMHK z 20.10.2015 – VYJÁDŘENÍ dr. VEDLICHA-NÁMĚSTKA PRIMÁTORA z 6.10.2015: Požadavek KMS Roudnička je v řešení MMHK.

Stav: trvá – v řešení MMHK

 

2011/5/2 – KMS žádá o řešení situace v ulici Zalomená v lokalitě prašné části „u lesa“ - o zařazení do plánu investic na rok 2014 „Rekonstrukce komunikace pod lesem-bezejmenná.

Dne 13.7.2015 za účasti předsedy KMS předalo Statutární město Hradec Králové staveniště “Bezejmenná komunikace pod lesem, Roudnička (Zalomená ul.)“ stavební firmě COLAS CZ, a.s. Dle vyjádření stavbyvedoucího by měla být stavba dokončena 30.10.2015.

Stav: trvá – v řešení MMHK

 

2012/7/2 – KMS žádá o rozšíření místního rozhlasu do chatové oblast – do ulice K Chatám.

Stav: trvá – v řešení MMHK

Vývoj 5/2014: MMHK sděluje, že „Rozšíření místního rozhlasu do ulice K Chatám je v plánu na letošní rok 2014, realizace proběhne v nejbližším možném termínu. O termín zprovoznění bude předseda KMS Roudnička s předstihem informován realizační firmou MOPOS.“

Dne 11.11.2014 KMS obdržela vyjádření odboru vnitřních služeb: „Umístění sloupů pro vedení rozhlasu je navrženo na soukromých pozemcích a musí být zahájeno jednání s dotčenými vlastníky těchto pozemků. Současný dodavatel naplnil limit stanovený smlouvou, je nutné vypsat nové výběrové řízení. Do vyřešení této situace je realizace místního rozhlasu pozastavena.“

KMS Vzhledem k tomu, že o rozhlas do chatové oblasti KMS Roudnička žádá MMHK již několik let, prosí KMS odbor vnitřních služeb, aby byl tento požadavek po novém výběrovém řízení zařazen přednostně.

NOVÁ INFORMACE Z MMHK z 27.8.2015: Vyjádření p. Huška-vedoucího odboru vnitřních služeb MMHK čj. MMHK/1111116/2015/05  - „Požadavek na rozšíření místního rozhlasu v Roudničce byl předán Mgr. M. Bartušové, tajemnici magistrátu města, která věc projednala s Ing. Juppovou, vedoucí kanceláře primátora. Rozšíření rozhlasu bude řešeno s PaedDr. J. Vedlichem, Ph.D., náměstkem primátora pro oblast rozvoje města, územní plánování, investičních akcí města a správy dotací a jiných mimorozpočtových zdrojů financování.“

Stav: trvá – v řešení MMHK

 

2015/3/2 – Na přání občanů KMS Roudnička žádá MMHK o zpevnění části komunikace v ulici „Dolní“ - od hlavní silnice směrem do "pole", kolem č.p. 151, 152, 153.... Tato je nezpevněná a slouží jako příjezdová stále více místním uživatelům (viz. probíhající územní řízení a stavební záměry majitelů pozemků přiléhajících k této komunikaci). Zároveň KMS žádá o vybudování pouličního osvětlení na této části komunikace.

NOVÁ INFORMACE Z MMHK z 27.8.2015: Požadavek byl předán na vědomí panu náměstkovi primátora dr. Vedlichovi.

NOVÁ INFORMACE Z MMHK z 20.10.2015 – VYJÁDŘENÍ H. PETROVÉ-ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA z 19.10.2015: O vyjádření k uvedenému bodu jsme požádali TSHK a oddělení rozvoje města (obor strategického plánování a projektového řízení) – zda jsou uvedené požadavky řešeny v širším výhledovém plánu z hlediska výstavby páteřních sítí a příjezdových komunikací, když zde povolují další výstavbu rodinných domů.

TSHK sdělily, že v plánu prací střediska místních komunikací byla v letošním roce zařazena oprava úseku ul. Dolní od ul. Roudničská po odbočku na soukromou vozovku v ul. Dolní. V současné době tato oprava komunikace probíhá.

Požadavek na výstavbu nového veřejného osvětlení by bylo jedině možné řešit vypracováním projektové dokumentace, podáním žádosti o územní souhlas na odbor hlavního architekta MMHK a celou stavbu řešit jako kapitálový výdaj – investiční akce.

Oddělení rozvoje města sdělilo, že na základě zaslaného dotazu investičnímu odboru není tato investiční akce připravována a není zařazena v rozpočtu města ani její příprava. Zároveň sdělil, že uvedený požadavek na investiční akce není ani evidovaný v tzv.  Zásobníku projektů.    

Stav: vyřešeno

 

2015/5/4 – Na základě upozornění občanů žádá KMS MMHK o kontrolu vzrostlých lip v ulici K Polabinám (u bývalé budovy MNV). Občané se obávají, že se stromy při silném větru rozlomí a spadnou na automobily a domy.

NOVÁ INFORMACE Z MMHK z 27.8.2015: Dne 26.8. 2015 provedli pracovníci Technických služeb vizuální kontrolu předmětných dřevin. U jedné z líp (vzdálenější od ulice Roudničská) bude proveden zdravotní řez, z preventivních důvodů bude koruna zajištěna bezpečnostní vazbou. Druhá lípa byla vyhodnocena jako provozně bezpečná, stabilní dřevina, v relativně dobrém zdravotním stavu – bez viditelných mechanických poškození a defektů. Oba stromy jsou vitální s habitem odpovídajícím danému druhu a stáří.

Současně je třeba upozornit na skutečnost, že pří mimořádných povětrnostních situacích, jako jsou vichřice, zásah blesku, silné podmáčení terénu apod., může dojít k selhání prakticky jakéhokoliv stromu, aniž bychom tomu dokázali zabránit nebo tuto situaci korektně předvídat.

Stav - vyřešeno

 

2015/3/1 – Problematika kontejnerů a umístění nádob na odpady

NOVÁ INFORMACE Z MMHK z 27.8.2015: Požadavek byl předán a je v řešení pana Z. Křižovského, odboru rozvoje města, referent – vodní a odpadové hospodářství.

Stav: vyřešeno

 

2015/5/5 – KMS žádá o rozšíření veřejného osvětlení do chatové oblast – do ulice K Chatám.

Cesta není osvětlena a zejména pro cyklisty se stává ve večerních hodinách nebezpečnou. Minulý měsíc zde došlo k velmi vážnému úrazu cyklistky.

NOVÁ INFORMACE Z MMHK z 20.10.2015 – VYJÁDŘENÍ dr. VEDLICHA-NÁMĚSTKA PRIMÁTORA z 6.10.2015: V současné době dochází k přípravě rozpočtu na rok 2016 a bude navrženo zařazení této investiční akce do rozpočtu města. V případě schválení orgány města dojde k přípravě investiční akce „rozšíření veřejného osvětlení v ul. K Chatám“. O výsledku bude KMS informována.

Stav: trvá – v řešení MMHK

-------------------------------

Nově projednané body:

 

2015/6/1 – Paní Ikona Krausová z MMHK rozdala členům KMS Roudnička nové průkazky.

 

2015/6/2 – Členové KMS informovali paní Ilonu Krausovou z MMHK o jednoznačném požadavku KMS Roudnička a to – zařazení mezi tzv. „priority“ MMHK za KMS Roudnička jen jediného bodu – „Najít vhodné řešení pro budovu a pozemek MNV a hlavně tuto v žádném případě neprodávat. – viz. bod tohoto zápisu č.2007/1/1.

 

2015/6/3 – Členové KMS Roudnička požádali paní Ilonu Krausovou z MMHK o bližší informaci k plánovanému bodu č.ZM/N 9682 – 11.zasedájní Zastupitelstva města Hradec Králové – „Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo k akci ,Bezejmenná komunikace pod lesem, Roudnička,“. Členy KMS zejména zajímá, zda se nejedná o prodloužení termínu dokončení opravy, nebo navýšení celkové finanční částky, případně z jakého důvodu.

 

2015/6/4 – Paní Ilona Krausová z MMHK členy KMS Roudnička informovala o uspořádání VEŘEJNÉ SCHŮZE v městské části Roudnička v termínu – středa 18.5.2015.

 

2015/6/5 – KMS se bude podílet na uspořádání DĚTSKÉ DRAKIÁDY v městské části Roudnička v termínu – 1.11.2015. Drakiádu zajistí občanka městské části Roudnička Klára Litterová.

 

2015/6/6 – KMS Roudnička uspořádá DĚTSKOU MIKULÁŠSKOU NADÍLKU v termínu – 5.12.2015  – 15:00 – v Hospůdce Revír. Dárky zajistí Veronika Bartošová. Program, Mikuláše s čertem a moderaci zajistí Miroslav Vaňura.  

 

2015/6/7 – Na KMS Roudnička se obrátila paní Michaela Hanušová se žádostí o odstranění starého kontejneru na konci ulice Roudničská (až pod lesem). Na žádost předsedy KMS Roudnička na MMHK byl kontejner odstraněn.

Stav: vyřešeno

 

2015/6/8 – Členové KMS Roudnička požádali strážníka Městské policie Hradec Králové Luboše Seidla o měření rychlosti projíždějících automobilů městkou částí Roudnička hlavně v odpoledních  hodinách. Jde především o bezpečnost dětí, které jsou dopoledne ve škole. Na žádost občana městské části Roudnička Michala Smotlachy žádá KMS Roudnička Městskou policii HK o měření rychlosti také v ulici Hlavní.

 

2015/6/9 – KMS Roudnička schválila náklady na:

- DRAKIÁDU – 700,-Kč,

- DAR K 90.NAROZENINÁM občanky městské části Roudnička – 250,-Kč + 604,-Kč,

- DAR K 85.NAROZENINÁM občana městské části Roudnička – 800,-Kč,

- DAR K 80.NAROZENINÁM občana městské části Roudnička – 500,-Kč.

- DĚTSKOU MIKULÁŠSKOU NADÍLKU – 1.500,-Kč, 

 

2015/6/10 – KMS schválila náklady na občerstvení v době konání schůze KMS.

--------------------------------

Požadavky na MMHK:

Viz. „Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek“

--------------------------------

Příští schůze KMS Roudnička – v úterý 24.11.2015 ve 19:00 v hospůdce Revír Roudnička.

 

 

za KMS:     Miroslav Vaňura v. r.

Zapsal:       Miroslav Vaňura

Příloha:     Prezenční listina z jednání – donesena osobně na MMHK Veronikou Bartošovou

—————

ZpětMK