2015-04 Zápis č. 4

07.09.2015 21:35

 

Zápis KMS ROUDNIČKA č. 2015/4

 

ze dne 26.5.2015

 

Přítomni: Hajnová Renáta, Firmanová Božena, Bartošová Veronika, Firman Petr, Kraus Marcel, Poláček Martin, Vaňura Miroslav

Omluveni: Dohnal Martin

Nepřítomni:

Hosté: Luboš Seidl – Městská policie Hradec Králové

Místo konání: hospůdka Revír Roudnička

--------------------------------

Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek (včetně zachycení případného vývoje):

 

2007/1/1 - Najít vhodné řešení pro budovu a pozemek MNV, tyto neprodávat.

Vývoj 5/2014: Ing. arch Zadrobílek představil objemovou studii navrženého řešení domova pro seniory s malometrážními byty a společenským centrem (občanskou vybaveností). Dále podal informaci o jednání s potenciálními developery. Podle Ing. arch. Zadrobílka, tato jednání zatím nemají žádný konkrétní pozitivní výsledek. V jednáních bude dále pokračovat. KMS vyjádřila názory na představenou studii. Podle KMS ve studii není počítáno s místem pro prodejnu potravin, s místem pro zázemí KMS a s dostatečně velkým prostorem pro společenský sál. Všechny tyto požadavky přitom vzešly od občanů Roudničky v průzkumu, který KMS v Roudničce již dříve provedla. KMS bude i nadále pokračovat v jednání s představiteli města o dalším konceptu – prostorech pro odlehčovací službu jako součást sociálního plánu města.

Vývoj 6/14: Dle sdělení Marcela Krause nemá Ing. Arch, žádné nové informace.

Veronika Bartošová navštívila na konci měsíce června za KMS Roudnička jednání „Sociálně zdravotní komise“ MMHK ohledně využití větší části bývalé budovy MNV jako domova pro seniory a zároveň pro KMS Roudnička, tak jak je výše popsáno.

Dne 11.11.2014 KMS obdržela vyjádření PhDr. Marka Šimůnka, vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví: „Co se týče pozemku v místě bývalého MNV v Roudničce, i nadále je považován odborem sociálních věcí a zdravotnictví za vhodný pro rozvoj vybraných sociálních či návazných služeb a je vhodné jej pro tento účel dále blokovat.“

Stav: trvá – v řešení MMHK.

 

2008/1/1 – 2013/6/6 – KMS znovu a na základě opakovaných urgencí občanů žádá MMHK o vyjádření, kdy budou opraveny ulice Ve Svahu a K Polabinám.

Vývoj 5/2014: Na základě stížností občanů KMS ve 2/2014 žádala, aby byl alespoň opraven chodník v horní části ulice K Polabinám, a to stejným způsobem, jako před několika lety v části dolní. Na tuto žádost MMHK odpovídá, že:

Chodník v ul. Polabinám – kabelové vedení bude vedeno pod povrchem chodníku, který již z převážné části není v dobrém stavu. Opravu tohoto chodníku mají TSHK v plánu na rok 2015 a doporučují, aby obě stavby šly v koordinaci, to znamená, aby na sebe navazovaly, a proto žádáme o naplánovaní této akce na rok 2015.“

Oprava vozovek ulic K Polabinám a Ve Svahu – žádná komplexní řešení z důvodu neodpovídajícího konstrukčního složení vozovky. Jednalo by se nejdříve o oslovení správců sítí, zda nechtějí v uvedených úsecích provést rekonstrukci svého zařízení (kanalizace, vodovod, popř. jiné inženýrské sítě), zpracování projektové dokumentace s odpovídajícím konstrukčním složením vozovky, odvodněním atd. S ohledem na charakter stavebních prací by se jednalo o kapitálový výdaj (investiční akce).“ KMS tímto žádá MMHK o oslovení výše zmíněných správců sítí a o zařazení oprav ulic K Polabinám a Ve Svahu do investičních akcí. Odpověď MMHK: „Při tvorbě rozpočtu na r. 2015 uplatní investiční odbor požadavek na zařazení prostředků na rekonstrukci těchto komunikací. Pokud budou prostředky přiděleny, zpracuje se projektová dokumentace a následně dojde k realizaci.“

Stav: trvá – v řešení MMHK

 

2011/5/2 – KMS žádá o řešení situace v ulici Zalomená v lokalitě prašné části „u lesa“ - o zařazení do plánu investic na rok 2014 „Rekonstrukce komunikace pod lesem-bezejmenná.

NOVÁ INFORMACE: V programu 8. zasedání Zastupitelstva města Hradec Králové konaného 26. května 2015 předložil náměstek primátora Jindřich Vedlich pod značkou N 9293 „Schválení podmínek a druhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 'Bezejmenná komunikace pod lesem, Roudnička'“

Stav: trvá – v řešení MMHK

 

2012/7/2 – KMS žádá o rozšíření místního rozhlasu do chatové oblast – do ulice K Chatám.

Stav: trvá – v řešení MMHK

Vývoj 5/2014: MMHK sděluje, že „Rozšíření místního rozhlasu do ulice K Chatám je v plánu na letošní rok 2014, realizace proběhne v nejbližším možném termínu. O termín zprovoznění bude předseda KMS Roudnička s předstihem informován realizační firmou MOPOS.“

Dne 11.11.2014 KMS obdržela vyjádření odboru vnitřních služeb: „Umístění sloupů pro vedení rozhlasu je navrženo na soukromých pozemcích a musí být zahájeno jednání s dotčenými vlastníky těchto pozemků. Současný dodavatel naplnil limit stanovený smlouvou, je nutné vypsat nové výběrové řízení. Do vyřešení této situace je realizace místního rozhlasu pozastavena.“

KMS Vzhledem k tomu, že o rozhlas do chatové oblasti KMS Roudnička žádá MMHK již několik let, prosí KMS odbor vnitřních služeb, aby byl tento požadavek po novém výběrovém řízení zařazen přednostně.

Stav: trvá – v řešení MMHK

 

2013/7/3 – KMS žádá o řešení opakovaných problémů s kontejnery na zelený odpad z chatové osady, která je nepřístupná pro svozovou techniku. Tyto kontejnery stojí dlouhou dobu na chodníku v Roudničské ulici a zápachem obtěžují občany z č.p. 53 a 47. Řešit například vybudováním nového zpevněného stání poblíž na vhodném místě, například místo části zeleně na protější straně ulice, kde nejsou domy v tak bezprostřední blízkosti.

Stav: trvá

Vývoj 2/2014: KMS v zápise 9/2013 označila tento úkol jako vyřešený, jednalo se však o dočasné řešení, které KMS zajistí vlastními silami: prostřednictvím vývěsky a rozhlasu informovat občany a především chataře, aby kontejnery určené k vývozu umisťovali na smluvené místo až v předvečer svozu tak, aby se předešlo stížnostem na obtěžující zápach. KMS znovu žádá, aby jako trvalé řešení byla zřízena speciální plocha pro kontejnery z chatové osady na protilehlé straně silnice (místo části zeleně).

Vývoj 5/2014: MMHK sděluje, že: „Bod byl postoupen k řešení na odbor majetku města.“

Vývoj 6/2014: Odpověď MMHK: „V současné době bylo vytipováno jiné místo, kam by bylo možné dávat kontejnery na biomasu. Ve spolupráci s Technickými službami města Hradec Králové řešíme, zda je možné kontejnery z tohoto nového místa vyvážet. Pokud bude stanovisko kladné, budou kontejnery na biomasu umisťovány na nové stanoviště.“

Dne 11.11.2014 KMS obdržela vyjádření pana Z. Křižovského, referenta vodní a odpadové hospodářství, odbor rozvoje města: „S navrhovaným řešením, tj. vybudovat nové stání na hnědé kontejnery na protilehlé straně ulice místo části zelené nesouhlasíme. Technickým službám jsme navrhovali umístění kontejnerů na účelové komunikaci vedoucí mezi domy č.p. 53 a 47 a to přímo před jednou z chat a to na základě dohody s jejím majitelem. S Technickými službami bylo dohodnuto, že vyzkouší, zda bude možné s jejich vozem do tohoto místa zajet, aby mohli kontejnery vyvážet. Následně to bez vysvětlení odmítli provést, takže z celé akce sešlo. Bude proto nutné najít jinou lokalitu na umístění kontejnerů.“

KMS Tímto žádá MMHK (zřejmě referenta Z. Křižovského) o vytipování jiné lokality, která by Technickým službám HK vyhovovala.

Dne 13.2.2015 obdržela KMS Roudnička z MMHK informaci, že na základě toho, že od 1.1.2015 převzaly svoz kontejnerů na zelený odpad Hradecké služby, a.s., navrhuje MMHK svolat místní šetření, za účelem vyjasnění celé situace a navržení jiných stanovišť pro umístění kontejnerů na zelený odpad. Kontaktní osoba pan Křižovský.

KMS vítá tuto skutečnost. Veronika Bartošová byla pověřena, aby s touto nabídkou seznámila rodinu Červinkových, kteří si na současné stanoviště kontejnerů na zelený odpad (od chatařů) stěžovali a předala jim na pana Křižovského kontakt.

Stav: trvá – v řešení MMHK

 

2015/3/1 – Na přání občanů bydlících v bytovém domě v ulici Roudničská 259 (dříve prodejna potravin) KMS Roudnička žádá MMHK o posunutí místa, kde jsou umístěné nádoby na odpad - 2 na plasty, 2 na papír, 2 na sklo a nově modrá na textil. Na Katastrálním úřadu obyvatelé bytového domu zjistili, že tyto nádoby stojí na soukromém pozemku patřícím jejich bytovému domu. Tím přicházejí o minimálně 4 parkovací místa, kterých mají u domu nedostatek. Proto žádají o jejich umístění jinam. KMS Roudnička navrhuje tyto nádoby posunout o pár metrů dál na pozemek budovy bývalého MNV. Občané se již obrátili na společnost, která tento odpad vyváží, ta je však odkázala na MMHK. Předseda KMS již MMHK o posunutí nádob požádal.

Stav: trvá – v řešení MMHK

 

2015/3/2 – Na přání občanů KMS Roudnička žádá MMHK o zpevnění části komunikace v ulici „Dolní“ - od hlavní silnice směrem do "pole", kolem č.p. 151, 152, 153.... Tato je nezpevněná a slouží jako příjezdová stále více místním uživatelům (viz. probíhající územní řízení a stavební záměry majitelů pozemků přiléhajících k této komunikaci). Zároveň KMS žádá o vybudování pouličního osvětlení na této části komunikace.

Stav: trvá – v řešení MMHK

-------------------------------

Nově projednané body:

 

2015/4/1 – KMS schválila přípravu DĚTSKÉHO DNE v sobotu 30.5.2015 od 15:00 na hřišti SK Roudnička.

Program – ukázku Policie ČR (vozu dopravní policie provádějící skrytý dohled), ukázku sanitního vozu Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje, ukázku 3.hasičských vozů JSDH města Hradec Králové s ukázkou zásahu při požáru tlakové bomby a moderaci zajistí Miroslav Vaňura.

Výrobu sádrových figurek s výtvarnými potřebami zajistí Veronika Bartošová. 

Stanoviště střelba zajistí Martin Dohnal.

KMS schválila náklady za projížďku na koních pro majitelku koní p. Cabicarovou = 1.000,-Kč.

 

2015/4/2 – KMS schválila přípravu akce pro děti „Plavba po Roudničáku“ 18.6.2015 v 17:00. Program zajistí Marcel Kraus.

Výtvarné potřeby zajistí Veronika Bartošová.

KMS schválila odměnu pro vodáky VK Slavia zajišťující plavbu = 1.000,-Kč.

KMS schválila výdaje na zakoupení výtvarných potřeb pro výrobu sádrových figurek = 600,-Kč.

 

2015/4/3 – KMS schválila náklady na zakoupení dárků pro 2 jubilantky = 2 x 500,-Kč. Návštěvu jubilantek zajistí Marcel Kraus.

 

2015/4/4 – Městská policie Hradec Králové přistoupila k novelizaci veřejné vyhlášky č. 6/2007 O pravidlech pohybu psů na veřejném prostranství. Městská policie se obrací na občany, aby vyjádřili své připomínky a názory k rozšíření lokalit upravených vyhláškou města. Své připomínky mohou občané zasílat na mailové adresy KMS-ROUDNICKA@seznam.cz nejpozději do konce měsíce července.

 

2015/4/5 – KMS schválila náklady na občerstvení v době konání schůze KMS.

--------------------------------

Požadavky na MMHK:

Viz. „Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek“

--------------------------------

Příští schůze KMS Roudnička – 25.8.2015 v 19 hod. v hospůdce Revír Roudnička.

 

 

za KMS:     Miroslav Vaňura v. r.

Zapsal:       Miroslav Vaňura

Příloha:     Prezenční listina z jednání – donesena osobně na MMHK Veronikou Bartošovou

—————

ZpětMK