2014-05 Zápis č. 5

24.06.2014 22:45

Zápis KMS ROUDNIČKA č. 2014/5

 

ze dne 27.5.2014

 

Přítomni: Hajnová Renáta, Firmanová Božena, Poláček Martin, Bartošová Veronika, Dohnal Martin, Kraus Marcel, Vaňura Miroslav, Firman Petr

Omluveni: -

Nepřítomni: -

Hosté: Ing. arch. Zadrobílek, Luboš Seidl-Městská policie Hradec Králové

Místo konání: Klubovna SK Roudnička

--------------------------------

Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek (včetně zachycení případného vývoje):

 

2007/1/1 - Najít vhodné řešení pro budovu a pozemek MNV, tyto neprodávat.

Stav: trvá – v řešení MMHK.

Vývoj 5/2014: Ing. arch Zadrobílek představil objemovou studii navrženého řešení domova pro seniory s malometrážními byty a společenským centrem (občanskou vybaveností). Dále podal informaci o jednání s potenciálními developery. Podle Ing. arch. Zadrobílka, tato jednání zatím nemají žádný konkrétní pozitivní výsledek. V jednáních bude dále pokračovat. KMS vyjádřila názory na představenou studii. Podle KMS ve studii není počítáno s místem pro prodejnu potravin, s místem pro zázemí KMS a s dostatečně velkým prostorem pro společenský sál. Všechny tyto požadavky přitom vzešly od občanů Roudničky v průzkumu, který KMS v Roudničce již dříve provedla. KMS bude i nadále pokračovat v jednání s představiteli města o dalším konceptu – prostorech pro odlehčovací službu jako součást sociálního plánu města.

 

2008/1/1 – 2013/6/6 – KMS znovu a na základě opakovaných urgencí občanů žádá MMHK o vyjádření, kdy budou opraveny ulice Ve Svahu a K Polabinám.

Stav: trvá

Vývoj 5/2014: Na základě stížností občanů KMS ve 2/2014 žádala, aby byl alespoň opraven chodník v horní části ulice K Polabinám, a to stejným způsobem, jako před několika lety v části dolní. Na tuto žádost MMHK odpovídá, že:

Chodník v ul. Polabinám – kabelové vedení bude vedeno pod povrchem chodníku, který již z převážné části není v dobrém stavu. Opravu tohoto chodníku mají TSHK v plánu na rok 2015 a doporučují, aby obě stavby šly v koordinaci, to znamená, aby na sebe navazovaly, a proto žádáme o naplánovaní této akce na rok 2015.“

Oprava vozovek ulic K Polabinám a Ve Svahu – žádná komplexní řešení z důvodu neodpovídajícího konstrukčního složení vozovky. Jednalo by se nejdříve o oslovení správců sítí, zda nechtějí v uvedených úsecích provést rekonstrukci svého zařízení (kanalizace, vodovod, popř. jiné inženýrské sítě), zpracování projektové dokumentace s odpovídajícím konstrukčním složením vozovky, odvodněním atd.

S ohledem na charakter stavebních prací by se jednalo o kapitálový výdaj (investiční akce).“

KMS tímto žádá MMHK o oslovení výše zmíněných správců sítí a o zařazení oprav ulic K Polabinám a Ve Svahu do investičních akcí.

 

2009/1/1 – 2011/5/2 – KMS žádá o řešení situace v ulici Zalomená v lokalitě prašné části „u lesa“ - o zařazení do plánu investic na rok 2014 „Rekonstrukce komunikace pod lesem-bezejmenná.

Stav: trvá – v řešení MMHK

 

2009/3/9 - Obyvatelé chatové oblasti se na KMS obrátili s požadavkem na umístění několika nových lamp veřejného osvětlení.

Stav: trvá – pozastaveno MMHK

 

2009/11/5 – KMS žádá o vybudování dětského hřiště v blízkosti fotbalového hřiště a klubovny SK Roudnička.

Stav: trvá – pozastaveno MMHK

 

2011/5/4 – KMS žádá Odbor dopravy MMHK o umístění dopravního značení „Zákaz vjezdu motorových vozidel s nosností nad 3,5 tuny“ (bez výjimky pro dopravní obsluhu) na začátek ulice mezi domy č. p. 53/69 a 47/71 vedoucí do chatové osady.

Stav: trvá – v řešení MMHK

Vývoj 2/2014: KMS děkuje za opravu v roce 2013 předmětné cesty vedoucí do chatové osady. Tato oprava umožňuje bezproblémový průjezd lehčím nákladním automobilům. I přes tento dílčí úspěch existuje vysoké riziko poškození jak majetku občanů, tak opravené cesty těžkými nákladními automobily. Na přání manželů Červinkových proto KMS mění výše uvedený požadavek na umístění značky zákaz vjezdu nákladním automobilům těžším než cca 7,5 tuny.

Vývoj 5/2014: MMHK sděluje, že: „Podnět komise by postoupen k projednání ‚Pracovní skupině náměstka primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti‘, konané dne 24.04.2014.

Poté, co naše pracoviště obdrží zápis z dubnového jednání pracovní skupiny (lhůta cca 3-4 týdny), bude vaše komise informována o přijatém závěru.“

 

2012/7/2 – KMS žádá o rozšíření místního rozhlasu do chatové oblast – do ulice K Chatám.

Stav: trvá – v řešení MMHK

Vývoj 5/2014: MMHK sděluje, že „Rozšíření místního rozhlasu do ulice K Chatám je v plánu na letošní rok 2014, realizace proběhne v nejbližším možném termínu. O termín zprovoznění bude předseda KMS Roudnička s předstihem informován realizační firmou MOPOS.“

 

2013/4/24 – KMS Roudnička žádá MMHK o opravu propadlého hydrantu (u č.p. 68).

Stav: Vyřešeno 5/2014

KMS Roudnička děkuje.

 

2013/7/3 – KMS žádá o řešení opakovaných problémů s kontejnery na zelený odpad z chatové osady, která je nepřístupná pro svozovou techniku. Tyto kontejnery stojí dlouhou dobu na chodníku v Roudničské ulici a zápachem obtěžují občany z č.p. 53 a 47. Řešit například vybudováním nového zpevněného stání poblíž na vhodném místě, například místo části zeleně na protější straně ulice, kde nejsou domy v tak bezprostřední blízkosti.

Stav: trvá

Vývoj 2/2014: KMS v zápise 9/2013 označila tento úkol jako vyřešený, jednalo se však o dočasné řešení, které KMS zajistí vlastními silami: prostřednictvím vývěsky a rozhlasu informovat občany a především chataře, aby kontejnery určené k vývozu umisťovali na smluvené místo až v předvečer svozu tak, aby se předešlo stížnostem na obtěžující zápach. KMS znovu žádá, aby jako trvalé řešení byla zřízena speciální plocha pro kontejnery z chatové osady na protilehlé straně silnice (místo části zeleně).

Vývoj 5/2014: MMHK sděluje, že: „Bod byl postoupen k řešení na odbor majetku města.“

 

-------------------------------

Nově projednané body:

 

2014/5/1 – Byl projednán stav a další postup v kauze MNV – viz zapsaný vývoj u bodu 2007/1/1

 

2014/5/2 – Byly projednány další rozpracované body, viz záznamy u jednotlivých rozpracovaných úkolů

 

2014/5/3 – KMS schvaluje následující uskutečněné výdaje:

Na dětskou velikonoční dílnu…871,- Kč

Na dárek k jubileu 80 let…364,- Kč

Na dálek k jubileu 100 let..1400,- Kč

Na ceny dětského dne…631,- Kč

 

2014/5/3 – KMS schvaluje následující budoucí výdaje

Na občerstvení pořadatelů dětského dne…do 600,- Kč

Na občerstvení a náhrady pořadatelů plavby po Roudničce…do 1000,- Kč

Na dárek k jubileu 80 let…do 500,- Kč

 

2014/5/3 – KMS bere na vědomí, že MMHK potvrdil změny členství ze zápisu KMS Roudnička 2/2014. - „Ukončení členství v komisi – Romana Jarkovská, Kamila Malá, Iva Zadrobílková, Pavel Firman.“ MMHK přikládá přílohou odpovědi „Výpis usnesení z 6.jednání Rady města Hradec Králové konaného dne 15.04.2014, č. RM/2014/388.“

 

--------------------------------

Požadavky na MMHK:

Žádné nové úkoly – ostatní-viz. „Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek“

--------------------------------

Příští schůze KMS Roudnička – 26.8.2014 v 19 hod. v klubovně SK Roudnička (na hřišti).

 

 

za KMS:     Miroslav Vaňura v. r.

Zapsal:       Martin Poláček

Příloha:     Prezenční listina z jednání – donesena osobně na MMHK Veronikou Bartošovou.

—————

ZpětMK