2014-04 Zápis č. 4

20.05.2014 07:20

Zápis KMS ROUDNIČKA č. 2014/4

 

ze dne 6.5.2014

 

Přítomni: Vaňura Miroslav, Hajnová Renáta, Firmanová Božena, Poláček Martin, Bartošová Veronika

Omluveni:

Nepřítomni: Dohnal Martin, Kraus Marcel

Hosté: Luboš Seidl-Městská policie Hradec Králové, Pavel Firman – SK Roudnička

Místo konání: Klubovna SK Roudnička

--------------------------------

Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek (včetně zachycení případného vývoje):

 

2007/1/1 - Najít vhodné řešení pro budovu a pozemek MNV, tyto neprodávat.

Stav: trvá – v řešení MMHK.

Vývoj 2/2014: Marcel Kraus informoval o jednání s Ing. arch. Zadrobílkem a PhDr. Markem Šimůnkem (ved. Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města HK). V obou případech se jedná o záměr vybudovat v Roudničce vhodný objekt sociálních služeb, který by zároveň sloužil také občanům Roudničky – společenská místnost, kancelář pro KMS, místo pro místní rozhlas, prodejna potravin, a pod. Další jednání proběhnou do konce dubna 2014.

 

2008/1/1 – 2013/6/6 – KMS znovu a na základě opakovaných urgencí občanů žádá MMHK o vyjádření, kdy budou opraveny ulice Ve Svahu a K Polabinám.

Stav: trvá

Vývoj 2/2014: Na základě stížností občanů KMS žádá, aby byl alespoň opraven chodník v horní části ulice K Polabinám, a to stejným způsobem, jako před několika lety v části dolní.

 

2009/1/1 – 2011/5/2 – KMS žádá o řešení situace v ulici Zalomená v lokalitě prašné části „u lesa“ - o zařazení do plánu investic na rok 2014 „Rekonstrukce komunikace pod lesem-bezejmenná.

Stav: trvá – v řešení MMHK

 

2009/3/9 - Obyvatelé chatové oblasti se na KMS obrátili s požadavkem na umístění několika nových lamp veřejného osvětlení.

Stav: trvá – pozastaveno MMHK

 

2009/11/5 – KMS žádá o vybudování dětského hřiště v blízkosti fotbalového hřiště a klubovny SK Roudnička.

Stav: trvá – pozastaveno MMHK

 

2011/5/4 – KMS žádá Odbor dopravy MMHK o umístění dopravního značení „Zákaz vjezdu motorových vozidel s nosností nad 3,5 tuny“ (bez výjimky pro dopravní obsluhu) na začátek ulice mezi domy č. p. 53/69 a 47/71 vedoucí do chatové osady.

Stav: trvá – v řešení MMHK

Vývoj 2/2014: KMS děkuje za opravu v roce 2013 předmětné cesty vedoucí do chatové osady. Tato oprava umožňuje bezproblémový průjezd lehčím nákladním automobilům. I přes tento dílčí úspěch existuje vysoké riziko poškození jak majetku občanů, tak opravené cesty těžkými nákladními automobily. Na přání manželů Červinkových proto KMS mění výše uvedený požadavek na umístění značky zákaz vjezdu nákladním automobilům těžším než cca 7,5 tuny.

 

2012/7/2 – KMS žádá o rozšíření místního rozhlasu do chatové oblast – do ulice K Chatám.

Stav: trvá – v řešení MMHK

 

2013/4/24 – KMS Roudnička žádá MMHK o opravu propadlého hydrantu (u č.p. 68).

Stav: trvá – v řešení MMHK

 

2013/7/3 – KMS žádá o řešení opakovaných problémů s kontejnery na zelený odpad z chatové osady, která je nepřístupná pro svozovou techniku. Tyto kontejnery stojí dlouhou dobu na chodníku v Roudničské ulici a zápachem obtěžují občany z č.p. 53 a 47. Řešit například vybudováním nového zpevněného stání poblíž na vhodném místě, například místo části zeleně na protější straně ulice, kde nejsou domy v tak bezprostřední blízkosti.

Stav: trvá

Vývoj 2/2014: KMS v zápise 9/2013 označila tento úkol jako vyřešený, jednalo se však o dočasné řešení, které KMS zajistí vlastními silami: prostřednictvím vývěsky a rozhlasu informovat občany a především chataře, aby kontejnery určené k vývozu umisťovali na smluvené místo až v předvečer svozu tak, aby se předešlo stížnostem na obtěžující zápach. KMS znovu žádá, aby jako trvalé řešení byla zřízena speciální plocha pro kontejnery z chatové osady na protilehlé straně silnice (místo části zeleně).

 

-------------------------------

Nově projednané body:

 

2014/4/1 – KMS přijala za člena pana Petra Firmana

 

2014/4/2 – KMS schvaluje příspěvek do 1.500,- Kč na životní jubileum občanky Roudničky– 100 let.

 

2014/3/3 – KMS pořádá Dětský den dne 31.5.2014 ve spolupráci se Sportovním klubem. KMS schvaluje příspěvek 1000,- Kč na ceny pro děti a 500 Kč na materiál pro přípravu soutěží. Miroslav Vaňura zajistí vystoupení Dobrovolných hasičů města Hradec Králové.

 

--------------------------------

Požadavky na MMHK:

Žádné nové úkoly – ostatní-viz. „Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek“

--------------------------------

Příští schůze KMS Roudnička – 27.5.2014 v 19 hod. v klubovně SK Roudnička (na hřišti).

 

 

za KMS:     Miroslav Vaňura v. r.

Zapsal:       Martin Poláček

Příloha:     Prezenční listina z jednání – donesena osobně na MMHK Veronikou Bartošovou.

—————

ZpětMK