2014-02 Zápis č. 2

22.03.2014 23:59

Zápis KMS ROUDNIČKA č. 2014/2

 

ze dne 25.2.2014

 

Přítomni: Hajnová Renáta, Kraus Marcel, Firmanová Božena, Poláček Martin,Vaňura Miroslav, Bartošová Veronika

Omluveni: Dohnal Martin

Nepřítomni: Malá Kamila, Jarkovská Romana, Zadrobílková Iva, Firman Pavel

Hosté: Červinkovi, Seidl(měst. policie)

Místo konání: Klubovna SK Roudnička

--------------------------------

Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek (včetně zachycení případného vývoje):

 

2007/1/1 - Najít vhodné řešení pro budovu a pozemek MNV, tyto neprodávat.

Stav: trvá – v řešení MMHK.

Vývoj: M. Kraus informoval o jednání s Ing. arch. Zadrobílkem a PhDr. Markem Šimůnkem (ved. Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města HK). V obou případech se jedná o záměr vybudovat v Roudničce vhodný objekt sociálních služeb, v rámci kterého by byly některé prostory přístupné občanům Roudničky – společenská místnost a prodejna potravin. Další jednání proběhnou do konce dubna 2014.

 

2008/1/1 – 2013/6/6 – KMS znovu a na základě opakovaných urgencí občanů žádá MMHK o vyjádření, kdy budou opraveny ulice Ve Svahu a K Polabinám.

Stav: trvá

Aktuálně: Na základě stížností občanů KMS žádá, aby byl alespoň opraven chodník v horní části ulice K Polabinám, a to stejným způsobem, jak to bylo před několika lety provedeno v části dolní.

 

2009/1/1 – 2011/5/2 – KMS žádá o řešení situace v ulici Zalomená v lokalitě prašné části „u lesa“ - o zařazení do plánu investic na rok 2014 „Rekonstrukce komunikace pod lesem-bezejmenná.

Stav: trvá – v řešení MMHK

 

2009/3/9 - Obyvatelé chatové oblasti se na KMS obrátili s požadavkem na umístění několika nových lamp veřejného osvětlení.

Stav: trvá – pozastaveno MMHK

 

2009/11/5 – KMS žádá o vybudování dětského hřiště v blízkosti fotbalového hřiště a klubovny SK Roudnička.

Stav: trvá – pozastaveno MMHK

 

2011/5/4 – KMS žádá Odbor dopravy MMHK o umístění dopravního značení „Zákaz vjezdu motorových vozidel s nosností nad 3,5 tuny“ (bez výjimky pro dopravní obsluhu) na začátek ulice mezi domy č. p. 53/69 a 47/71 vedoucí do chatové osady.

Stav: trvá – v řešení MMHK

Aktuálně: KMS děkuje za opravu v roce 2013 předmětné cesty vedoucí do chatové osady. Tato oprava umožňuje bezproblémový průjezd lehčím nákladním automobilům. I přes tento dílčí úspěch existuje vysoké riziko poškození jak majetku občanů, tak opravené cesty těžkými nákladními automobily. KMS proto mění výše uvedený požadavek na umístění značky zákaz vjezdu nákladním automobilům těžším než cca 7,5 tuny.

 

2012/7/2 – KMS žádá o rozšíření místního rozhlasu do chatové oblast – do ulice K Chatám.

Stav: trvá – v řešení MMHK

 

2013/4/24 – KMS Roudnička žádá MMHK o opravu propadlého hydrantu (u č.p. 68).

Stav: trvá – v řešení MMHK

 

2013/7/3 – KMS žádá o řešení opakovaných problémů s kontejnery na zelený odpad z chatové osady, která je nepřístupná pro svozovou techniku. Tyto kontejnery stojí dlouhou dobu na chodníku v Roudničské ulici a zápachem obtěžují občany z č.p. 53 a 47. Řešit například vybudováním nového zpevněného stání poblíž na vhodném místě, například místo části zeleně na protější straně ulice, kde nejsou domy v tak bezprostřední blízkosti.

Stav: trvá

Aktuálně: KMS v zápise 9/2013 označila tento úkol jako vyřešený, jednalo se však o dočasné řešení, které KMS zajistí vlastními silami: prostřednictvím vývěsky a rozhlasu informovat občany a především chataře, aby kontejnery určené k vývozu umisťovali na smluvené místo až v předvečer svozu tak, aby se předešlo stížnostem na obtěžující zápach. KMS trvá na tom, aby jako trvalé řešení byla zřízena speciální plocha pro kontejnery z chatové osady na protilehlé straně silnice (místo části zeleně).

 

-------------------------------

Nově projednané body:

 

2014/2/1 – Romana Jarkovská, Kamila Malá, Iva Zadrobílková a Pavel Firman na vlastní žádost končí práci v KMS. Zbývající přítomní členové KMS vzali na vědomí.

 

2014/2/2 – KMS schvaluje příspěvek do 800,- Kč na životní jubileum..

 

2014/2/3 – KMS schvaluje V.Bartošovou jako pokladní.

 

2014/2/4 – KMS schvaluje výdaj 2x500,- Kč na životní jubilea.

 

--------------------------------

Požadavky na MMHK:

Žádné nové úkoly – ostatní-viz. „Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek“

--------------------------------

Příští schůze KMS Roudnička – 25.3.2014 v 19 hod. v klubovně SK Roudnička (na hřišti).

 

 

za KMS:     Miroslav Vaňura v. r.

Zapsal:       Martin Poláček

Příloha:     Prezenční listina z jednání – donesena osobně na MMHK Veron

—————

ZpětMK