2013-09 Zápis č. 9

18.01.2014 17:29

Zápis KMS ROUDNIČKA č. 2013/9

ze dne 26.11.2013

 

Přítomni: Hajnová Renáta,  Bartošová Veronika, Kraus Marcel, Firman Pavel,

               Dohnal Martin, Vaňura Miroslav

Omluveni: Firmanová Božena, Poláček Martin

Nepřítomni: Malá Kamila, Jarkovská Romana, Zadrobílková Iva

Hosté: Luboš Seidl – Městská policie Hradec Králové, Ing. Arch. Pavel Zadrobílek

Místo konání: Klubovna SK Roudnička

--------------------------------

Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek (včetně zachycení případného vývoje):

 

2007/1/1 - Najít vhodné řešení pro budovu a pozemek MNV, tyto neprodávat.

Stav: trvá – v řešení MMHK.

Vývoj: V návaznosti na jednání s náměstkem primátora Jindřichem Vedlichem KMS prosí zorganizovat jednání s náměstkyní A. Maclovou a M. Šimůnkem.

Aktuálně: MMHK doporučil KMS vzhledem k velkému pracovnímu vytížení obou stran sjednat schůzku přímo v sekretariátu paní náměstkyně Maclové.

KMS Roudnička v této záležitosti pověřila člena KMS Marcela Krause jednáním s paní náměstkyní Maclovou.

 

Schůze KMS se zúčastnil Ing. arch. Pavel Zadrobílek. KMS Roudnička ho požádala o pomoc při navržení jednoho či více objektů občanské vybavenosti či sociálních služeb na pozemku, kde zatím stojí chátrající budova bývalého MNV (která svou velikostí, technickým stavem ani dispozičním řešením patně není vhodná k dalšímu využívání).

Požadavky KMS Roudnička jsou – místnost, ve které by se mohla KMS Roudnička scházet, malý sál, kde by se mohly odehrávat veřejné schůze a kulturní akce nejen pro děti a seniory, jako například „Dětský maškarní bál“, „Setkání seniorů“, „Mikulášská nadílka“ a další (v současné době je KMS Roudnička odkázána jen na Hospůdku Revír), dále místo pro místní rozhlas a hlavně pro malou prodejnu (ta v Roudničce citelně chybí již několik roků).

KMS Roudnička arch. Zadrobílka informovala o dřívější domluvě s náměstky primátora A. Maclouvou a J. Vedlichem o možném využití dané lokality pro sociální služby podle potřeb města, např. „Dům s pečovatelskou službou“ s garsoniérami pro seniory. Některé prostory by pak mohly mít společné využití pro seniory i pro občany Roudničky – malá prodejna, klubovna.

Ing. arch. Pavel Zadrobílek členy KMS Roudnička informoval, že podle územního plánu města HK tato plocha odpovídá tomuto záměru a slíbil se tímto projektem zabývat, tedy pokusit se najít investora.

Další setkání členů KMS s ach. Zadrobílkem proběhne na nejbližší schůzi KMS.

 

2008/1/1 – 2013/6/6 – KMS znovu a na základě opakovaných urgencí občanů žádá MMHK o vyjádření, kdy budou opraveny ulice Ve Svahu a K Polabinám.

Stav: trvá

Aktuálně: MMHK odpověděl, že TSHK nemají v plánu ani v rozpočtu na rok 2014 celkové opravy těchto ulic, pouze lokální opravy v místě největších poškození (překopů).

 

2009/1/1 – 2011/5/2 – KMS žádá o řešení situace v ulici Zalomená v lokalitě prašné části „u lesa“ - o zařazení do plánu investic na rok 2014 „Rekonstrukce komunikace pod lesem-bezejmenná.

Stav: trvá – v řešení MMHK

 

2009/3/9 - Obyvatelé chatové oblasti se na KMS obrátili s požadavkem na umístění několika nových lamp veřejného osvětlení.

Stav: trvá – pozastaveno MMHK

 

2009/11/5 – KMS žádá o vybudování dětského hřiště v blízkosti fotbalového hřiště a klubovny SK Roudnička.

Stav: trvá – pozastaveno MMHK

 

2011/5/4 – KMS žádá Odbor dopravy MMHK o umístění dopravního značení „Zákaz vjezdu motorových vozidel s nosností nad 3,5 tuny“ (bez výjimky pro dopravní obsluhu) na začátek ulice mezi domy č. p. 53/69 a 47/71 vedoucí do chatové osady.

Stav: trvá – v řešení MMHK

 

2012/6/1 – KMS žádá MMHK, aby oficiálně projednal s p. Bohuslavem Vítem, kdy zpřístupní (otevře i pro motorová vozidla) část ulice Zalomená, v níž uzavřená část brání rozptýlení dopravy do dvou směrů a tím snížení zátěže v prašné části pod lesem.

Stav: vyřešeno

Aktuálně: Dne 4.10. 2013 bylo odborem dopravy vydáno kolaudační rozhodnutí, kterým je povoleno užívání stavby „Propojení ulic Zalomená a Horní, Hradec Králové“ na p.č. 58/74, 68/2 a 58/36 v k.ú. Roudnička. Kolaudační rozhodnutí nabylo právní moc dne 8. 11. 2013. Následně byla překážka vjezdu na komunikaci ul. Horní odstraněna, v současnosti je průjezd z ulice Zalomená do ulice Horní volný.

 

2012/7/2 – KMS žádá o rozšíření místního rozhlasu do chatové oblast – do ulice K Chatám.

Stav: trvá – v řešení MMHK

 

2013/4/24 – KMS Roudnička žádá MMHK o opravu propadlého hydrantu (u č.p. 68).

Stav: trvá – v řešení MMHK

Aktuálně: MMHK sděluje, že propadlý hydrant bude opraven do konce měsíce, aby vše bylo na zimu v pořádku.

 

2013/6/2 – KMS nabízí městským nebo dalším organizacím k odvozu a využití skateboardové rampy, které se aktuálně nacházejí v Roudničce v ulici Ke Křížku. Interním zjišťováním se nepodařilo zjistit majitele ani využití v rámci Roudničky. Pokud není zájem o využití v rozsahu města, žádá KMS MMHK o odvoz těchto ramp a jejich likvidaci.

Stav: trvá

Aktuálně: Odvoz a likvidace ramp je řešena ve spolupráci s Hradeckými službami, a.s.

 

2013/6/4 – KMS žádá o zajištění generálního úklidu interiéru budovy bývalého MNV. V budově je umístěna hlasatelna místního rozhlasu a vzhledem ke stavu budovy jsou podmínky pro hlasatelku nedůstojné až nebezpečné.

Stav: trvá

Aktuálně: Předseda KMS Roudnička zkontaktoval provozně-technického náměstka SNHK M.Suchana s členkou KMS Boženou Firmanovou – ta bývalou budovu MNV využívá – v budově je umístěn místní rozhlas. Protože Božena Firmanová byla v té době na léčebném pobytu v lázních, byl předseda KMS náměstkem Suchanou ubezpečen, že po návratu Boženy Firmanové s ní bude úklid v této budově řešit.

 

2013/7/3 – KMS žádá o řešení opakovaných problémů s kontejnery na zelený odpad z chatové osady, která je nepřístupná pro svozovou techniku. Tyto kontejnery stojí dlouhou dobu na chodníku v Roudničské ulici a zápachem obtěžují občany z č.p. 53 a 47. Řešit například vybudováním nového zpevněného stání poblíž na vhodném místě, například místo části zeleně na protější straně ulice, kde nejsou domy v tak bezprostřední blízkosti. Kontaktní osoba pro řešení: p. Červinková tel. 605 814 692.

Stav: vyřešeno

Aktuálně: MMHK doporučuje včas prostřednictvím vývěsky a rozhlasu informovat občany a především chataře, aby kontejnery určené k vývozu umisťovali na smluvené místo až v předvečer svozu tak, aby se předešlo stížnostem na obtěžující zápach. KMS souhlasí s tímto jako s dočasným řešením. KMS trvá na tom, aby na jaře byla zřízena speciální plocha pro kontejnery z chatové osady na protilehlé straně silnice. Podle M. Červínkové dotčené osoby I. Frydrychová a K. Heger nemají námitky.

 

2013/8/4 – KMS prosí MMHK na základě připomínky Městské policie Hradec Králové, aby dopravní značení vyznačující zónu omezené rychlosti, které je dnes pouze na ulici Roudničská, bylo umístěno také u dalších možných příjezdů do Roudničky.                                                                                                                         Stav:vyřešeno                                                                                                                         Aktuálně: V 48. týdnu roku 2013 provede místně příslušný strážník MPHK Luboš Seidl společně s velitelem dopravní skupiny p. Sükem místní šetření a zákres do mapky. Tato mapka bude následně předána jak odboru správy majetku města, tak pracovní skupině, jejíž jednání se uskuteční 5. 12. 2013.

-------------------------------

Nově projednané body:

 

Žádné nově projednané body – ostatní viz. „Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek“

--------------------------------

Požadavky na MMHK:

 

Žádné nové úkoly – ostatní-viz. „Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek“

 

--------------------------------

 

Příští schůze KMS Roudnička – 28.1.2014 v 19 hod. v klubovně SK Roudnička (na hřišti).

 

 

za KMS:     Miroslav Vaňura v. r.

Zapsal:       Miroslav Vaňura

Příloha:     Prezenční listina z jednání – donesena osobně na MMHK Veronikou Bartošovou.

—————

ZpětMK