2013-04 Zápis č. 4

02.06.2013 20:52

Zápis KMS ROUDNIČKA č. 2013/4

 

ze dne 14.5.2013

 

Přítomni: Firmanová Božena, Vaňura Miroslav, Bartošová Veronika, , Poláček Martin, Malá Kamila, Kraus Marcel, Jarkovská Romana, Dohnal Martin

Omluveni: Firman Pavel, Hajnová Renáta

Nepřítomni: Zadrobílková Iva

Hosté: --

Místo konání: Klubovna SK Roudnička

    

2013/4/21 – Odpověď MMHK na – Žádost – KMS Roudnička žádá MMHK o urychlené zařazení do plánu investic na rok 2013 „Rekonstrukci komunikace pod lesem-bezejmenná (Roudnička-Hradec Králové).

Odpověď MMHK: „Rekonstrukce komunikace pod lesem-bezejmenná bohužel nebude v tomto roce zařazena do investičních akcí, aktuální rozdělení přebytku hospodaření města Hradec Králové neumožňuje tuto akci zařadit do rozpočtu města.“

Stanovisko KMS: S tímto sdělením magistrátu vyjadřuje KMS Rodunička zásadní nesouhlas. Jak je i vidět z přehledu požadavků na magistrát, tato problematika je řešena již od roku 2009. Když v roce 2011 nebylo stále trvalé řešení v dohledu, KMS Roudnička požadovala a navrhovala alespoň dočasné řešení (viz požadavek 2011-05.2), které by dotčeným obyvatelům umožnilo důstojné životní podmínky. I toto dočasné řešení bylo magistrátem odloženo s tím, že v roce 2013 bude provedeno řešení trvalé.

KMS Roudnička tímto žádá v této věci náměstka primátora Dr. Jindřicha Vedlicha, aby dodržel slib opakovaně veřejně deklarovaný, rekonstrukce byla zařazena do investic 2013 a realizace proběhla ještě v tomto roce.

Je nutno podotknout, že je velmi smutné a zarážející, pokud se zdá, že hrdě hlásané statutární město nemá prostředky ani ochotu zajistit za 5 let svým občanům snesitelné životní podmínky a tak základní věc jako příjezdová cesta!

Pokud tedy město nechce pomoci, zklamaní a nespokojení občané budou hledat vlastní dočasné řešení pro snížení provozu, a sice uzavření ulice Zalomená. KMS Roudnička pověřuje svého člena Marcela Krause prověřením této možnosti.

_____________________

2013/4/22 – Odpověď MMHK na – Žádost KMS Roudnička o zprostředkování schůzky ve věci rekonstrukce bývalého objektu MNV.

Odpověď MMHK: „Po jednání, které vedla paní Bc. Jana Holubová s náměstkem primátora Dr. Jindřichem Vedlichem ohledně dalšího možného postupu ve věci rekonstrukce budovy bývalého národního výboru, je předložen ke zvážení návrh, a to na vypsání investorské soutěže na využití objektu bývalého MNV a sousedního pozemku s akcentem na potřeby sociálního sektoru a KMS. Upozorňujeme však, že skutečnost, aby město stavělo ze svých prostředků prodejnu, považujeme za vysoce atypickou a nereálnou. Po projednání v KMS předpokládáme jednání na toto téma v kanceláři náměstka Vedlicha.“

Pro doplnění Bc. Jana Holubová uvádí, že „akce 'Řešení budovy bývalého MNV' je zahrnuta v prioritních požadavcích KMS Roudnička s tím, že pozemek byl doporučen odborem sociálních věcí a zdravotnictví a sociální komisí k zablokování pro účely rozvoje sociálních služeb a plochu zahrnout do nového územního plánu – viz. Usn. ZM/2010/1903. Pozemek je tak považován za dlouhodobě neprodejný a nesměnitelný.

Stanovisko KMS: KMS Roudnička děkuje za potvrzení, že budova bývalého MNV jakož i pozemek pod ní a sousední pozemek je „považován za dlouhodobě neprodejný a nesměnitelný“. KMS Roudnička dále vítá jednání na toto téma s Dr. Jindřichem Vedlichem a bude čekat na návrh termínu této schůzky ze strany MMHK.

_____________________

2013/4/23 – Odpověď MMHK na – Žádost o řešení situace se psy žijícími v domě v ulici Roudničská naproti „křížku“ -  Kuřinovi.

Odpověď MMHK: Tuto situaci řeší okrskář Městské policie HK Luboš Seidl. Vzhledem k tomu, že majitel nemovitosti se v domě nezdržuje trvale, je řešení problematičtější. Nicméně se okrskáři podařilo v rámci svých kontrol dne 29.4.2013 majitele zastihnout. Za porušení pravidel obecně závazné vyhlášky o pohybu psů na veřejném prostranství a nepřihlášení psů do evidence města, byla majiteli uložena v blokovém řízení maximální možná pokuta. Dále byl vyzván k odstranění nedostatků ve lhůtě 1. týdne (zajištění psů proti volnému úniku z pozemku, přihlášení do evidence). V případě nedodržení, bude věc postoupena k dalšímu řešení ke správnímu orgánu, kde majiteli hrozí přísnější sankce. O tomto i štěkotů psů byl majitel poučen. Okrskář Luboš Seidl provede následnou kontrolu a případu bude věnovat zvýšenou pozornost. O Výsledku a postupu bude informovat KMS osobně na dalším zasedání. V případě volného pobíhání psů mohou občané využít oznámení na linku 156, kdy operační důstojník na místo zajistí hlídku odchytové služby.

_________________________

2013/4/24 – Požadavek KMS: KMS Roudnička žádá MMHK o opravu silnice, respektive uzávěru vody umístěného do komunikace v ulici „Roudničská“ u odbočky do ulice „Ve svahu“ (mezi domem Horákových a Vávrových). Při každém dešti z uzávěru vyvěrá voda a tvoří velikou kaluž. Dále KMS Roudnička žádá na tom samém místě o opravu kanálu – kanalizačního víka, který je propadlý a tím i nebezpečný.

_________________________

2013/4/25 – Odpověď MMHK na – Zábradlí u cyklostezky na hrázi rybníka nedostatečně brání pádu do prohlubně.

Odpověď MMHK: MMHK žádá KMS Roudnička o kontaktní osobu, která na místě bude schopna vysvětlit problém k vyřešení.

Stanovisko KMS: Kontaktní osobou za KMS Roudnička pro vyřešení zábradlí na hrázi rybníka je člen komise Martin Poláček, tel. 724 041 896.

_________________________

2013/4/26 – Požadavek KMS: V návaznosti na dosud nerealizovaný požadavek 2009-11.5, týkající se nového dětského hřiště v blízkosti klubovny SK Roudnička, KMS žádá MMHK alespoň o opravu/obnovu stávajících herních prvků na stávajícím dětském hřišti tamtéž.

_________________________

2013/4/27 – Stanovisko KMS: KMS Roudnička schvaluje částku 800,- Kč pro přání k 90-tým narozeninám obyvatelky Roudničky.

_________________________

2013/4/28 – Stanovisko KMS: KMS Roudnička schvaluje částku 2000,- Kč jako příspěvek na dětskou olympiádu v Roudničce dne 25.6.2013. 

_________________________

2013/4/29 – Stanovisko KMS: KMS Roudnička schvaluje částku 500,- Kč pro přání k 80-tým narozeninám obyvatelky Roudničky.

_________________________

2013/4/30 – Stanovisko KMS: KMS Roudnička schvaluje částku 500,- Kč jako příspěvek na již tradiční akci pro děti „Plavba po rybníku Roudnička“.

_________________________

2013/4/31 – Informace KMS: Členka KMS Roudnička Veronika Bartošová pověřená spravováním účtu KMS Roudnička sdělila, že stav účtu KMS Roudnička k datu 14.5.2013 činí 53.824,- Kč.

___________________________

2013/4/32 –  Stanovisko KMS: KMS Roudnička schválila spolupořadatelství „Dětského dne v Roudničce“ spolu s SK Roudnička v sobotu 1.6.2013 v prostorách hřiště SK Roudnička.  Miroslav Vaňura zajistí ozvučení, část programu a moderaci, ostatní členové KMS vypomohou s organizováním jednotlivých soutěží pro děti.

___________________________

2013/4/33 –  POZOR, z důvodů předchozích svátků a následných prázdnin výjimečný termín příští schůze KMS Roudnička – úterý 4.6. 2013 v 19:00 v klubovně SK Roudnička. 

___________________________

Požadavky na Magistrát města HK-přehled

Číslo

Obsah

Stav požadavku

2007-xx.y

Najít vhodné řešení pro budovu a pozemek MNV, tyto neprodávat.

V řešení MMHK

2008-xx.y

Oprava ulic Ve Svahu, K Polabinám, Zalomená

pozastaveno MMHK

2009-xx.z

Řešení prašnosti ulice Zalomená

V řešení MMHK

2009-03.9

Obyvatelé chatové oblasti se na KMS obrátili s požadavkem na umístění několika nových lamp veřejného osvětlení

pozastaveno MMHK

2009-11.5

KMS odsouhlasila podání žádosti na vybudování dětského hřiště v blízkosti fotbalového hřiště a klubovny SK Roudnička

trvá

2011-04.4

KMS Roudnička žádá MM HK o zřízení nového sloupu veřejného osvětlení na přístupovou cestu u klubovny SK. Jedná se o místo cca 50m od posledního sloupu veřejného osvětlení. Areál je majetkem města a slouží ke sportovním aktivitám občanů  a provizorně také jako volební a schůzovní místnost.

pozastaveno MMHK

2011-05.2

KMS dále žádá o alespoň dočasné řešení situace v ulici Zalomená v lokalitě prašné části „u lesa“. KMS žádá Odbor dopravy MMHK alespoň o dočasné (než bude ulice opravena) umístění dopraní značky „maximální rychlost 20 km/h“, nebo o umístění retardéru, popřípadě i jiné řešení, které by snížilo prašnost v této ulici.

pozastaveno MMHK

2011-05.4

KMS žádá Odbor dopravy MMHK o umístění dopravního značení „Zákaz vjezdu motorových vozidel s nosností nad 3,5 tuny“ (bez výjimky pro dopravní obsluhu) na začátek ulice mezi domy č. p. 53/69 a 47/71 vedoucí do chatové osady.

V řešení MMHK

2012-06.1

KMS žádá magistrát, aby oficiálně projednal s p.Bohuslavem Vítem, kdy bude otevřena část ulice Zalomená, v níž uzavřená část brání rozptýlení dopravy do dvou směrů a tím snížení zátěže v prašné části pod lesem.

trvá

2012-07.1

Zábradlí u cyklostezky na hrázi rybníka nedostatečně brání pádu do prohlubně (cyklostezka se zužuje a končí prohlubní – viz fotodokumentace). Toto řešit systémově rozšířením zábradlí.

 

trvá

2012-07.2

Rozšířit veřejný místní rozhlas také do chatové oblasti(Ulice K Chatám)

V řešení MMHK

2013-04.24

KMS Roudnička žádá MMHK o opravu silnice, respektive uzávěru vody umístěného do komunikace v ulici „Roudničská“ u odbočky do ulice „Ve svahu“ (mezi domem Horákových a Vávrových). Při každém dešti z uzávěru vyvěrá voda a tvoří velikou kaluž. Dále KMS Roudnička žádá na tom samém místě o opravu kanálu – kanalizačního víka, který je propadlý a tím i nebezpečný.

nový

2013-04.26

V návaznosti na dosud nerealizovaný požadavek 2009-11.5, týkající se nového dětského hřiště v blízkosti klubovny SK Roudnička, KMS žádá MMHK alespoň o opravu/obnovu stávajících herních prvků na stávajícím dětském hřišti tamtéž.

nový

 

—————

ZpětMK