2013-01 Zápis č. 1

20.02.2013 21:10

Zápis KMS ROUDNIČKA č. 2013/1

 

ze dne 29.1.2013

 

 

Přítomni: Hajnová Renáta, Kraus Marcel, Bartošová Veronika, Firmanová Božena, Dohnal Martin, Vaňura Miroslav, Poláček Martin

Omluveni: Malá Kamila, Firman Pavel, Jarkovská Romana

Hosté: p.Seidl(městská policie)

Místo konání: Klubovna SK Roudnička

    

2013/1/1 Předseda informoval členy KMS o vyjádření MMHK k bodu 74 z 2012-Žádost KMS Roudnička na MPHK o měření rychlosti spíše v odpoledních hodinách, kdy už jsou děti doma ze školy a pohybují se venku.

Podnět komise byl postoupen Městské policii Hradec Králové dne 3.12.2012 na vědomí.

2013/1/2 Předseda informoval členy KMS o vyjádření MMHK k bodu 78 z 2012- Žádost o „protažení“ spoje MHD č.16, který vyjíždí ce 21.33 z Hlavního nádraží a končí v Podzámčí.

Požadavek KMS Roudnička vzal Dopravní podnik města Hradec Králové na vědomí. Rozšíření počtu spojů do Roudničky zváží v novém jízdním řádu, který vejde v platnost po dokončení rekonstrukce ulic S. K. Neumanna a Dukelské. Před vlastním rozhodnutím provede DPHK dopravní průzkum, jak jsou využívány současné spoje jedoucí ve večerních hodinách do Roudničky a bude KMS Roudnička informovat.

2013/1/3 Předseda KMS podal zprávu o setkání předsedů KMS s představiteli města.

Předseda KMS požádal představitele města o zařazení rekonstrukce budovy bývalého MNV (vedená jako hasičárna) jako hlavní prioritu městské části Roudnička! S rekonstrukcí souvisí i vybudování alespoň malé prodejny potravin.

2013/1/4 Požadavek KMS: KMS Roudnička tímto žádá MMHK o zprostředkování schůzky členů KMS Roudnička s náměstkyní primátora Ing. Annou Maclovou, vedoucím Odboru hlavního architekta Ing.arch. Petrem Brůnou a vedoucím Investičního odboru Ing. Valentýnem Avramovem. Téma schůzky rekonstrukce bývalé budovy MNV (vedená jako hasičárna) a vybudování prodejny potravin. Jako termín návštěvy představitelů města v Roudničce se nabízí některá z dalších schůzí KMS Roudnička. KMS Roudnička se schází každé poslední úterý v měsíci od 19:00 v klubovně SK Roudnička (na hřišti). Pokud by tento termín nevyhovoval, KMS Roudnička se bude samozřejmě snažit maximálně vyjít vstříc s jiným termínem.

2013/1/5 KMS schvaluje úhradu 499,-Kč za doménu roudnicka-hk.cz a 300,-Kč na správu webového prostoru.

2013/1/6 Pravidelné schůze KMS se v roce 2013 konají každé poslední úterý v měsíci, mimo červenec, srpen a prosinec v klubovně SK Roudnička (na hřišti), pokud není na internetových stránkách KMS Roudnička uvedeno jinak.

2013/1/7 Schválen návrh Marcela Krause blahopřát jménem KMS obyvatelům Roudničky už i k životnímu jubileu 80 let, včetně malého symbolického dárku (dosud bylo až k 85 a 90 letům).

2013/1/8 KMS Roudnička reaguje na avizovaný „průzkum terénu“ ohledně opravy místních rozhlasů a případném vybudování nových reproduktorů. KMS tímto žádá MMHK o vybudování nových reproduktorů v chatové části Roudničky, kde má již řada občanů nahlášen trvalý pobyt.

 

Požadavky na Magistrát města HK-přehled

 

Číslo

Obsah

Stav požadavku

2007-xx.y

Najít vhodné řešení pro budovu a pozemek MNV, tyto neprodávat.

trvá

2008-xx.y

Oprava ulic Ve Svahu, K Polabinám, Zalomená

pozastaveno MMHK

2009-xx.z

Řešení prašnosti ulice Zalomená

V řešení MMHK

2009-03.9

Obyvatelé chatové oblasti se na KMS obrátili s požadavkem na umístění několika nových lamp veřejného osvětlení

pozastaveno MMHK

2009-11.5

KMS odsouhlasila podání žádosti na vybudování dětského hřiště v blízkosti fotbalového hřiště a klubovny SK Roudnička

trvá

2011-04.4

KMS Roudnička žádá MM HK o zřízení nového sloupu veřejného osvětlení na přístupovou cestu u klubovny SK. Jedná se o místo cca 50m od posledního sloupu veřejného osvětlení. Areál je majetkem města a slouží ke sportovním aktivitám občanů  a provizorně také jako volební a schůzovní místnost.

pozastaveno MMHK

2011-05.2

KMS dále žádá o alespoň dočasné řešení situace v ulici Zalomená v lokalitě prašné části „u lesa“. KMS žádá Odbor dopravy MMHK alespoň o dočasné (než bude ulice opravena) umístění dopraní značky „maximální rychlost 20 km/h“, nebo o umístění retardéru, popřípadě i jiné řešení, které by snížilo prašnost v této ulici.

pozastaveno MMHK

2011-05.4

KMS žádá Odbor dopravy MMHK o umístění dopravního značení „Zákaz vjezdu motorových vozidel s nosností nad 3,5 tuny“ (bez výjimky pro dopravní obsluhu) na začátek ulice mezi domy č. p. 53/69 a 47/71 vedoucí do chatové osady.

V řešení MMHK

2012-06.1

KMS žádá magistrát, aby oficiálně projednal s p.Bohuslavem Vítem, kdy bude otevřena část ulice Zalomená, v níž uzavřená část brání rozptýlení dopravy do dvou směrů a tím snížení zátěže v prašné části pod lesem.

trvá

2012-07.1

Zábradlí u cyklostezky na hrázi rybníka nedostatečně brání pádu do prohlubně (cyklostezka se zužuje a končí prohlubní – viz fotodokumentace). Toto řešit systémově rozšířením zábradlí. Lze vhodně spojit s opravou nedávno poničeného zábradlí u silnice tamtéž.

V řešení MMHK

2012-07.2

Rozšířit veřejný místní rozhlas také do chatové oblasti(Ulice K Chatám)

V řešení MMHK

2012-08.1

Občané Roudničky žádají Dopravní podnik HK o „protažení“ spoje MHD, který vyjíždí ve 21:33 z hlavního nádraží a končí v Podzámčí. Spoje do Roudničky jedou 20:43 a 22:04. Přínosem by bylo protažení zmíněného spoje až do Roudničky.

V řešení MMHK

 

—————

ZpětMK