2012-08 Zápis č. 8

27.11.2012 12:48

Zápis KMS ROUDNIČKA č. 8

 

ze dne 30.10. 2012

 

 

Přítomni: Vaňura Miroslav, Hajnová Renáta, Kraus Marcel, Bartošová Veronika, Poláček Martin, Malá Kamila,

Omluveni: Firmanová Božena,

Nepřítomni: Jarkovská Romana, Firman Pavel, Zadrobílková Iva, Dohnal Martin,

Hosté: Luboš Seidl – strážní – Městská policie Hradec Králové

Místo konání: Hospůdka Revír – Roudnička

    

71. Informace a poděkování: KMS děkuje Kamile Malé, Kláře Litterové a Miroslavu Vaňurovi za uspořádání DRAKIÁDY 2012. 

72. Info: KMS Roudnička ve spolupráci se SK Roudnička připraví ADVENTNÍ DÍLNU  2012 v klubovně SK Roudnička. Termín Adventní dílny – 25.11. 2012 – 14:00-19:00. Program a dárečky zajistí Kamila Malá a Klára Litterová.

 

73. Info: KMS Roudnička připraví MIKULÁŠSKOU NADÍLKU 2012 v Hospůdce Revír ve spolupráci se SK Roudnička a Hospůdkou Revír. Termín Mikulášské nadílky – 8.12. 2012 v 15:00 – v Hospůdce Revír. Verionika Bartošová a Renata Hajnová zajistí propagaci. Veronika Bartošová zakoupí dárečky, které dostane každé dítě a dárky do soutěží. Mikuláš s čertem, soutěže, program a moderaci zajistí Miroslav Vaňura.

  

74. Doporučení: KMS Roudnička požádala přítomného strážníka Městské policie Hradec Králové Luboše Saidla, zda by Městská policie Hradec Králové prováděla měření rychlosti v Roudničce raději v odpoledních hodinách, kdy už děti nejsou ve školách a pohybují se po Roudničce.

 

75. Info: Předseda KMS informaci o USNESENÍ RADY MĚSTA – RM/2012/1236.

Rada města Hradce Králové:

  1. souhlasí s výkupem části pozemku pp. č. 58/74 o výměře cca 122 m2 v k. ú. Roudnička ve vlastnictví společnosti VÍT a SPOL, spol. S r. o., IČ: 00527297, Zalomená 34, 500 02 Hradec Králové, pro investiční akci „Rekonstrukce komunikace pod lesem, bezejmenná, Hradec Královbé“, za cenu 600 Kč/m2.
  2. Ukládá Mgr. O. Votroubkovi, vedoucímu odboru správy majetku města, připravit materiál k projednání v Zastupitelstvu města Hradec Králové dne 30.10. 2012.

 

76. Stanovisko: Předseda informoval o vyjádření MMHK k bodu č. 55 zápisu KMS Roudnička – Žádost o projednání otevření průjezdu ze severního konce ulice Zalomená do ulice Horní.

 

Tento požadavek byl projednán komisí pro dopravu s negativním výsledkem. V roce 2013 je plánována rekonstrukce této ulice a do doby rekonstrukce pracovní skupina nedoporučuje změny na této komunikaci. Jedná se o obytnou zónu s omezením rychlosti na 30 km/h.

MMHK pouze upozorňuje, že až dojde k rekonstrukci a provádění stavebních prací, prašnost v této lokalitě se ještě zvýší a zároveň dojde k mnohem většímu pohybu nákladních automobilů. 

 

77. Stanovisko: Předseda informoval o vyjádření MMHK k bodu č. 27 zápisu KMS Roudnička – Žádost o zřízení vhodných prvků ke zpomalení provozu v prašné části Zalomené ulice (u lesa).

Jak MMHK již předem informoval o postupu ve věci žádosti na zřízení vhodných prvků ke zpomalení provozu osobních vozidel v prašné části ulice Zalomená, předložil tento návrh na jednání pracovní skupiny náměstka primátora pro řešení problematiky u oblasti dopravy a bezpečnosti. Toto jednání se konalo dne 7.6.2012 a účastnili se ho zástupci všech místně příslušných dopravně bezpečnostních subjektů, zástupce správce místních komunikací v Hradci Králové a dotčených odborů magistrátu města.

Návrh KMS Roudnička zde byl projednán s tím, že pracovní skupina nedoporučila v prašné části ulice Zalomená městské části Roudnička umístění jakýchkoli pevných (fyzických) překážek na komunikaci se zdůvodněním, že se jedná o obytnou zónu s maximální rychlostí vozidel do 20km/h, a že se připravuje celková rekonstrukce této ulice.

78. Požadavek: Občané Roudničky žádají Dopravní podnik HK o „protažení“ spoje MHD, který vyjíždí ve 21:33 z hlavního nádraží a končí v Podzámčí. Spoje do Roudničky jedou 20:43 a 22:04. Přínosem by bylo protažení zmíněného spoje až do Roudničky.

79. Příští pravidelná schůze KMS Roudnička - poslední úterý v měsíci listopadu, tj. 27.11.2012 v 19:00 v klubovně Sportovního klubu Roudnička.

 

Požadavky na Magistrát města HK-přehled

 

Číslo

Obsah

Stav požadavku

2007-xx.y

Najít vhodné řešení pro budovu a pozemek MNV, tyto neprodávat.

trvá

2008-xx.y

Oprava ulic Ve Svahu, K Polabinám, Zalomená

pozastaveno MMHK

2009-xx.z

Řešení prašnosti ulice Zalomená

trvá

2009-03.9

Obyvatelé chatové oblasti se na KMS obrátili s požadavkem na umístění několika nových lamp veřejného osvětlení

pozastaveno MMHK

2009-11.5

KMS odsouhlasila podání žádosti na vybudování dětského hřiště v blízkosti fotbalového hřiště a klubovny SK Roudnička

trvá

2011-04.4

KMS Roudnička žádá MM HK o zřízení nového sloupu veřejného osvětlení na přístupovou cestu u klubovny SK. Jedná se o místo cca 50m od posledního sloupu veřejného osvětlení. Areál je majetkem města a slouží ke sportovním aktivitám občanů  a provizorně také jako volební a schůzovní místnost.

pozastaveno MMHK

2011-05.2

KMS dále žádá o alespoň dočasné řešení situace v ulici Zalomená v lokalitě prašné části „u lesa“. KMS žádá Odbor dopravy MMHK alespoň o dočasné (než bude ulice opravena) umístění dopraní značky „maximální rychlost 20 km/h“, nebo o umístění retardéru, popřípadě i jiné řešení, které by snížilo prašnost v této ulici.

V řešení MMHK

2011-05.4

KMS žádá Odbor dopravy MMHK o umístění dopravního značení „Zákaz vjezdu motorových vozidel s nosností nad 3,5 tuny“ (bez výjimky pro dopravní obsluhu) na začátek ulice mezi domy č. p. 53/69 a 47/71 vedoucí do chatové osady.

V řešení MMHK

2012-06.1

KMS žádá magistrát, aby oficiálně projednal s p.Bohuslavem Vítem, kdy bude otevřena část ulice Zalomená, v níž uzavřená část brání rozptýlení dopravy do dvou směrů a tím snížení zátěže v prašné části pod lesem.

trvá

2012-07.1

Zábradlí u cyklostezky na hrázi rybníka nedostatečně brání pádu do prohlubně (cyklostezka se zužuje a končí prohlubní – viz fotodokumentace). Toto řešit systémově rozšířením zábradlí. Lze vhodně spojit s opravou nedávno poničeného zábradlí u silnice tamtéž.

trvá

2012-07.2

Rozšířit veřejný místní rozhlas také do chatové oblasti(Ulice K Chatám)

trvá

 

—————

ZpětMK