2012-06 Zápis č. 6

27.09.2012 20:25

 

 


 

Zápis KMS ROUDNIČKA č. 6

 

ze dne 28. 8. 2012

 

 

Přítomni: Vaňura Miroslav, Hajnová Renáta, Kraus Marcel, Bartošová Veronika, Firmanová Božena, Malá Kamila, Dohnal Martin, Zadrobílková Iva, Poláček Martin

Omluveni: Firman Pavel, Jarkovská Romana

Nepřítomni:

Hosté: p.Frydrychová, p. Chrtková, p. Karnas, p. Kočírková

Místo konání: klubovna SK Roudnička

    

55. Přítomní hosté znovu urgovali řešení prašnosti v ulici Zalomená – pod lesem. Členové KMS znovu informovali občany o stavebním řízení a o opravě, která je v plánu magistrátu na rok 2013. Přítomní hosté vyjádřili nespokojenost s rychlostí řešení z důvodu nesnesitelných životních podmínek a žádají účinné řešení.

Požadavek: KMS žádá magistrát, aby oficiálně projednal s p.Bohuslavem Vítem a informoval KMS o tom, kdy bude otevřen průjezd ze severního konce ulice Zalomená do ulice Horní. Toto uzavření brání rozptýlení dopravy do dvou směrů a tím snížení zátěže v prašné části Zalomené ulice pod lesem.

56. Info: Předseda členy KMS informoval o pdpovědi MMHK na bod v zápise č.26 – Nesouhlas se záměrem převézt část pozemku v blízkosti fotbalového hřiště.

Na základě vyjádření z odboru majetku města z 28.5.2012 byla směna projednána na 5. zasedání Rady města Hradec Králové dne 20.3.2012 pod usnesením RM/2012/377.

Podle tohoto usnesení Rada města HK souhlasí se směnou pozemku pp. Č.430/1 v k. ú. Třebeš ve vlastnictví paní Jany Tihonové, K Biřičce 1588, 500 08 Hradec Králové za pozemky pp. č. 373/2 v k. ú. Kluky a část pozemku pp. č. 201/4 o výměře 10104 m2 v k. ú. Roudnička dle geometrického plánu č. 608-279/2011, ve vlastnictví statutárního města Hradec Králové, dle důvodové zprávy, bez finančního vyrovnání. Mgr. O.Votroubkovi, vedoucímu odboru správy majetku města, Rada města HK uložila připravit materiál na jednání Zastupitelstva města HK konaného 24.4.2012.

   

57. Info: Předseda členy KMS informoval o pdpovědi MMHK na bod v zápise č.27 –

Žádost o zřízení vhodných prvků ke zpomalení provozu v prašné části Zalomené ulice (u lesa).

Odbor hlavního architekta k tomuto návrhu sdělil, že se pokusí i ve spolupráci s KMS Roudnička nalézt takové opatření, které by naplňovalo požadavky KMS Roudnička. To následně předloží k projednání na pracovní skupině náměstka primátora pro řešení problematiky z oblasti dopravy a bezpečnosti. Současně však doplňuje, že bude i s ohledem na připravovanou investici (tj. celkovou rekonstrukci této komunikace) sledováno řešení s minimálními finančními nároky.

 

58. Info: Předseda členy KMS informoval o odpovědi MMHK na bod v zápise č.36 –

Údržba povrchu ulice Ve Svahu.

Část ulice Ve Svahu je od čp. 79 směrem k lesu v technickém stavu odpovídajícím stáří vozovky, proto je vyjmuta ze strojního čištění. Údržba probíhá pouze ručně, ale z důvodu omezeného rozpočtu je to maximálně jednou ročně. Stejný problém je i v ulici K Polabinám, kde povrch vozovky rovněž odpovídá stáří komunikace.

 

59. Předseda členy KMS informoval o odpovědi MMHK na bod v zápise č.41 – Umístění nových lamp veřejného osvětlení v chatové osadě a nové lampy u klubovny Sportovního klubu Roudnička.

K požadavku na umístění nových lamp veřejného osvětlení v chatové osadě MMHK sdělil, že by se jednalo o investiční akci, kterou by si KMS musela zařadit do svých prioritních požadavků. Vzhledem k tomu, že prioritní požadavky se v současné době neaktualizují, není realizace nových lamp prozatím možná.

O přidání jednoho svítidla u klubovny Sportovního klubu Roudnička jedná Bc. Jana Holubová (koordinátorka organizačního pracoviště KP) s Ing. Martinem Soukupem, náměstkem primátora a o výsledku bude KMS Roudnička informovat.

 

60. Předseda členy KMS informoval o odpovědi MMHK na požadavek 2012-02.1 – Žádost o CD s prodlouženou nahrávkou „ZVONY“.

Nahrávka není k dispozici.

 

61. Předseda členy KMS informoval o odpovědi MMHK na bod v zápise č.47 – Výstavba v katastru městské části Roudnička – výsledek hlasování.

Tato informace byla postoupena na vědomí PaedDr. Jindřichovi Vedlichovi, Ph.D., náměstku primátora a Ing. Arch. Petru Brůnovi, vedoucímu odboru hlavního architekta.

Předseda vše ještě znovu zdůraznil při opakované kontrole v dokumentu „Plnění závěrů veřejné schůze v městské části Roudnička dne 23.11.2011“. Tento materiál byl určen primátorovi města.

 

62. Předseda členy KMS informoval o odpovědi MMHK na – Žádost o umístění košů na psí exkrementy v dolní části Roudničky, např. na hrázi rybníka.

Dva nové odpadkové koše se zásobníkem na sáčky na psí exkrementy byly instalovány počátkem března. V tuto chvíli se v Roudničce nachází šest košů se zásobníky. V případě dalších požadavků KMS Roudnička o nové koše žádá MMHK o mapové podklady s přesným vyznačením jejich umístění.

 

63. Info: Miroslav Vaňura a Marcel Kraus podali informaci o průběhu besed k územnímu plánu. Nejdůležitějším faktem je, že každý občan může podat připomínku/námitku k návrhu nového územního plánu a to do 4.10.2012 na formuláři zveřejněném na oficiálních stránkách města Hradec Králové!

 

64. Příští pravidelná schůze KMS Roudnička - poslední úterý v měsíci září, tj. 25.9.2012 v 19:00 v klubovně Sportovního klubu Roudnička.

 

Požadavky na Magistrát města HK-přehled

 

Číslo

Obsah

Stav požadavku

2007-xx.y

Najít vhodné řešení pro budovu a pozemek MNV, tyto neprodávat.

trvá

2008-xx.y

Oprava ulic Ve Svahu, K Polabinám, Zalomená

pozastaveno MMHK

2009-xx.z

Řešení prašnosti ulice Zalomená

trvá

2009-03.9

Obyvatelé chatové oblasti se na KMS obrátili s požadavkem na umístění několika nových lamp veřejného osvětlení

pozastaveno MMHK

2009-11.5

KMS odsouhlasila podání žádosti na vybudování dětského hřiště v blízkosti fotbalového hřiště a klubovny SK Roudnička

trvá

2010-07.8

KMS schválila umístění radaru na měření rychlosti v ulici Roudničská v obou směrech mezi odbočkou do ulice Ve Svahu a konečnou zastávkou MHD. KMS tímto žádá Odbor dopravy o umístění radaru.

pozastaveno KMS

2011-04.4

KMS Roudnička žádá MM HK o zřízení nového sloupu veřejného osvětlení na přístupovou cestu u klubovny SK. Jedná se o místo cca 50m od posledního sloupu veřejného osvětlení. Areál je majetkem města a slouží ke sportovním aktivitám občanů  a provizorně také jako volební a schůzovní místnost.

pozastaveno MMHK

2011-05.2

KMS dále žádá o alespoň dočasné řešení situace v ulici Zalomená v lokalitě prašné části „u lesa“. KMS žádá Odbor dopravy MMHK alespoň o dočasné (než bude ulice opravena) umístění dopraní značky „maximální rychlost 20 km/h“, nebo o umístění retardéru, popřípadě i jiné řešení, které by snížilo prašnost v této ulici.

V řešení MMHK

2011-05.4

KMS žádá Odbor dopravy MMHK o umístění dopravního značení „Zákaz vjezdu motorových vozidel s nosností nad 3,5 tuny“ (bez výjimky pro dopravní obsluhu) na začátek ulice mezi domy č. p. 53/69 a 47/71 vedoucí do chatové osady.

V řešení MMHK

2011-10.2

V dolní části Roudničky není koš na psí exkrementy – vytipovat a umístit patřičná množství, např. na hrázi rybníka apod.

V řešení MMHK

2011-10.3

opravit alespoň přední část ulice Dolní – zalít díry

V řešení MMHK

2012-02.1

KMS žádá MMHK o CD s prodlouženou nahrávkou „ZVONY“. Podle Boženy Firmanové, která zabezpečuje relace v místním rozhlase je nahrávka „ZVONY“ krátká a tedy nedostačující.

Trvá

2012-02.2

KMS žádá MMHK, aby byly udržovány všechny ulice včetně ulice „Ve Svahu“. KMS od MMHK byla v minulosti několikráte ubezpečena, že kvalita této ulice je dostačující.

V řešení MMHK

2012-02.1

Protože usnesení a zápisy z magistrátu jsou k dispozici na webových stránkách magistrátu, KMS již nechce zasílat tyto v papírové podobě.

V řešení MMHK

2012-06.1

KMS žádá magistrát, aby oficiálně projednal s p.Bohuslavem Vítem, kdy bude otevřena část ulice Zalomená, v níž uzavřená část brání rozptýlení dopravy do dvou směrů a tím snížení zátěže v prašné části pod lesem.

Nový

 

—————

ZpětMK