2012-05 Zápis č. 5

08.08.2012 23:00

Zápis KMS ROUDNIČKA č. 5

 

ze dne 29. 5. 2012

 

 

Přítomni: Vaňura Miroslav, Hajnová Renáta, Kraus Marcel, Bartošová Veronika, Firmanová Božena, Jarkovská Romana, Malá Kamila

Omluveni: Poláček Martin, Firman Pavel

Nepřítomni: Dohnal Martin, Zadrobílková Iva

Hosté: Petřík Martin a občané, kteří dodatečně hlasovali do „dotazníku o další výstavbě v Roudničce“

Místo konání: klubovna SK Roudnička

    

47.  KMS Roudnička uspořádala ve čtvrtek 10.5.2012 od 18:00 v Hospůdce Revír „Veřejnou schůzi“. Téma – Další výstavba v katastru městské části Roudnička. Schůze se zúčastnil hlavní architekt HK Ing. arch. Petr Brůna a asistent náměstka primátora PaedDr. Jindřicha Vedlicha, Ph.D, Ing. Tomáš Jeřábek.

Ing. Arch Brůna informoval o záměru vyčlenit v nově připravovaném územním plánu některé plochy v k.ú. Roudnička pro účely bytové výstavby. V počátečním období by se údajně jednalo o zastavění cca 10% potenciálních ploch, což by mohlo představovat až 100 domů. Takto podaný záměr bez vyjasnění souvisejících problémů (dopravní zátěž, přístupové komunikace, občanská vybavenost) se nesetkal s pochopením přítomných občanů. V naprosté většině převládly obavy z podstatného zhoršení kvality života v Roudničce.

Po vystoupení Ing. arch. Petra Brůny následovala diskuse s občany. Na konci veřejné schůze byli občané vyzváni, aby na připravených arších vyjádřili svůj názor na další výstavbu v městské části Roudnička. Občané odpovídali „ano“ nebo „ne“ na otázku: „Souhlasíte s další výstavbou v katastru městské části Roudnička?“ Hlasovat mohli občané, kteří mají v městské části Roudnička trvalé bydliště, nebo zde vlastní nemovitost. Občané, kteří se nemohli veřejné schůze zúčastnit, dostali možnost hlasovat ještě na této pravidelné schůzi KMS Roudnička (29.5. 2012). Toho využili 4 občané. Celkově „Ne“ odpovědělo 161 občanů, „ano“ 16 občanů. Výsledek, tedy všech 11 archů, odevzdala členka KMS Veronika Bartošová pracovnicím MMHK.

 

KMS Roudnička považuje tuto veřejnou schůzi za první a velmi užitečnou výměnu názorů mezi magistrátem a občany. Bude nadále podporovat všechna další jednání vedoucí k nalezení přijatelného řešení. To by mělo obsahovat takový rozsah a formu bytové výstavby (vč. občanské vybavenosti a klidových zón), které by uspokojily majitele stávajících volných pozemků a zároveň by byly přijatelné pro obyvatele Roudničky. Současně by mělo být magistrátem garantováno, že v budoucnu nedojde k překročení takto dohodnutých limitů.

 

48. Předseda členy KMS informoval, že obdržel od náměstka primátora Ing. Martina Soukupa odpověď k bodu číslo 26. ze zápisu schůze KMS Roudnička konané 27.3. 2012 a k bodu číslo 35. ze zápisu schůze KMS Roudnička konané 24.4. 2012, kde se KMS Roudnička  jednohlasně shodla ve stanovisku k zveřejněnému záměru převést a směnit část pozemku v blízkosti fotbalového hřiště. KMS Roudnička s touto záměnnou nesouhlasí! (Blíže v příloze zápisu z 27.3. 2012 – „Stanovisko k lesu u hřiště“). Ing. Martin Soukup v odpovědi e-mailem potvrdil přijetí stanoviska s tím, že o stanovisku KMS informoval kolegium primátora a musí celou záležitost prověřit.

KMS Roudnička považuje tuto záležitost za velmi důležitou vzhledem k sílící tendenci některých občanů vyhlásit referendum, které by mělo rozhodnout o případném odtržení Roudničky od města a vzniku Roudničky jako samostatné obce.  

 

49. Předseda členy KMS informoval, že obdržel odpověď od vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví MMHK PhDr. Marka Šimůnka k bodu číslo 34. ze zápisu schůze KMS Roudnička konané 24.4. 2012 - návrh, spojit pozemek pod bývalou budovou MNV jakož i pozemky v jejím okolí s objektem sociálních služeb.  PhDr. Šimůnek e-mailem informoval, že podnět postoupí k jednání v příslušných komisích rady města, a že vzhledem k tomu, že v rámci vyčleněných strategických lokalit pro rozvoj sociálně-zdravotních služeb není zastoupena žádná lokalita na území Roudničky, tento návrh z pozice odboru sociálních věcí a zdravotnictví vítá.

Později telefonicky doplnil, že návrh byl odsouhlasen, a že byl odeslán ke schválení hlavnímu architektovi HK Ing. arch. Petru Brůnovi.

 

50. Blahopřání jubilantům – seniorům.

Nejbližší jubileum připadá na červen 2012. Vzhledem k ochraně osobních údajů byl dohodnut způsob blahopřání.  Člen KMS Marcel Kraus projedná s dotyčnou osobou další podrobnosti.

 

51. Noví rodáci

KMS schválila záměr Marcela Krause zveřejnit formou tabla na vývěsce a na webu Roudničky děti narozené v Roudničce v minulém roce. Podmínkou je souhlas rodičů.

 

52. Příprava zábavného odpoledne „Plavba po Roudničáku“. Zajišťuje Marcel Kraus.

 

53. Příprava „Dětského dne v Roudničce“ v sobotu 2.6.2012 spolu se Sportovním klubem Roudnička.

54. Příští pravidelná schůze KMS Roudnička - poslední úterý v měsíci srpnu, tj. 28.8.2012 v 19:00 v klubovně Sportovního klubu Roudnička.

 

Požadavky na Magistrát města HK-přehled

 

Číslo

Obsah

Stav požadavku

2007-xx.y

Najít vhodné řešení pro budovu a pozemek MNV, tyto neprodávat.

trvá

2008-xx.y

Oprava ulic Ve Svahu, K Polabinám, Zalomená

pozastaveno MMHK

2009-xx.z

Řešení prašnosti ulice Zalomená

trvá

2009-03.9

Obyvatelé chatové oblasti se na KMS obrátili s požadavkem na umístění několika nových lamp veřejného osvětlení

pozastaveno MMHK

2009-11.5

KMS odsouhlasila podání žádosti na vybudování dětského hřiště v blízkosti fotbalového hřiště a klubovny SK Roudnička

trvá

2010-07.8

KMS schválila umístění radaru na měření rychlosti v ulici Roudničská v obou směrech mezi odbočkou do ulice Ve Svahu a konečnou zastávkou MHD. KMS tímto žádá Odbor dopravy o umístění radaru.

pozastaveno KMS

2011-04.4

KMS Roudnička žádá MM HK o zřízení nového sloupu veřejného osvětlení na přístupovou cestu u klubovny SK. Jedná se o místo cca 50m od posledního sloupu veřejného osvětlení. Areál je majetkem města a slouží ke sportovním aktivitám občanů  a provizorně také jako volební a schůzovní místnost.

pozastaveno MMHK

2011-05.2

KMS dále žádá o alespoň dočasné řešení situace v ulici Zalomená v lokalitě prašné části „u lesa“. KMS žádá Odbor dopravy MMHK alespoň o dočasné (než bude ulice opravena) umístění dopraní značky „maximální rychlost 20 km/h“, nebo o umístění retardéru, popřípadě i jiné řešení, které by snížilo prašnost v této ulici.

V řešení MMHK

2011-05.4

KMS žádá Odbor dopravy MMHK o umístění dopravního značení „Zákaz vjezdu motorových vozidel s nosností nad 3,5 tuny“ (bez výjimky pro dopravní obsluhu) na začátek ulice mezi domy č. p. 53/69 a 47/71 vedoucí do chatové osady.

V řešení MMHK

2011-10.2

V dolní části Roudničky není koš na psí exkrementy – vytipovat a umístit patřičná množství, např. na hrázi rybníka apod.

V řešení MMHK

2011-10.3

opravit alespoň přední část ulice Dolní – zalít díry

V řešení MMHK

2012-02.1

KMS žádá MMHK o CD s prodlouženou nahrávkou „ZVONY“. Podle Boženy Firmanové, která zabezpečuje relace v místním rozhlase je nahrávka „ZVONY“ krátká a tedy nedostačující.

Trvá

2012-02.2

KMS žádá MMHK, aby byly udržovány všechny ulice včetně ulice „Ve Svahu“. KMS od MMHK byla v minulosti několikráte ubezpečena, že kvalita této ulice je dostačující.

V řešení MMHK

2012-02.1

Protože usnesení a zápisy z magistrátu jsou k dispozici na webových stránkách magistrátu, KMS již nechce zasílat tyto v papírové podobě.

V řešení MMHK

 

—————

ZpětMK