2012-04 Zápis č. 4

31.05.2012 21:33

Zápis KMS ROUDNIČKA č. 4

 

ze dne 24. 4. 2012

 

 

Přítomni: Vaňura Miroslav, Hajnová Renáta, Kraus Marcel, Bartošová Veronika,  Poláček Martin, Firmanová Božena, Zadrobílková Iva, Firman Pavel, Jarkovská Romana, Malá Kamila, Dohnal Martin

Omluveni: - - -

Hosté: Klára Litterová

Místo konání: klubovna SK Roudnička

    

34.  Info: KMS Roudnička předala náměstkyni primátora Ing. Anně Maclové návrh, spojit pozemek pod bývalou budovou MNV jakož i pozemky v jejím okolí s objektem sociálních služeb. KMS Ing. Annu Maclovou požádala o vymezení celého pozemku v rámci ploch občanského vybavení (jedná se o minimálně 2., možná 3. stavební parcely) pro sociální služby v souladu s usnesením zastupitelstva č. ZM/2009/1903 (Zadání územního plánu bod e.3.7.). Tento záměr přitom podporuje též „Zadání územního plánu Hradce Králové – Bod e.3.3 – „…v nových významných zastavitelných plochách pro bydlení vytvořit podmínky pro umístění odpovídajícího občanského vybavení (např. obchod, mateřská škola, dům s pečovatelskou službou..)..."

35. KMS Roudnička reagovala na vyvěšený záměr města Hradec Králové OM1/31/2012 převést část pozemku pp.č. 430/1 o výměře 10104 m2 v k.ú. Roudnička oddělenou geometrickým plánem č. 608-279/2011 v rámci výměry - OM1/017249/2011 - 16933. K tomuto záměru zaslala hlavnímu architektovi Ing. arch. Petrovi Brůnovi, náměstkovi primátora PaedDr. Jindřichu Vedlichovi, Ph.D. a náměstkovi primátora Ing. Martinovi Soukupovi své stanovisko. KMS Roudnička nesouhlasí s vyvěšeným záměrem města Hradec Králové OM1/31/2012 převést část pozemku pp.č. 430/1 o výměře 10104 m2 v k.ú. Roudnička oddělenou geometrickým plánem č. 608-279/2011 v rámci výměry - OM1/017249/2011 - 16933.

Náměstek primátora Ing. Martin Soukup KMS Roudnička informoval, že o stanovisku KMS Roudnička informoval kolegium primátora a musí celou záležitost prověřit.
 

36. Info magistrátu: Odpověď k úklidu nerovného povrchu ulice Ve Svahu (požadavek 2012-02.2). Odpověď MMHK považuje KMS za nedostačující. V odpovědi je popsáno, jak Technické služby HK opravují zpevněné asfaltové vozovky, dále popsána údržba dlážděných chodníků a konstatováno, že část ulice Ve Svahu, která nebyla v minulosti opravena, je ve sjízdném stavu a stavu odpovídajícím stáří vozovky.

KMS znovu MMHK žádá, aby byla i tato část vozovky Ve Svahu udržována – čištěna tak, jako v minulých letech.

37. Info magistrátu: Odpověď k uzamykatelné nástěnce (požadavek 2011-07.4). MM HK reaguje na požadavek KMS Roudnička uzamykatelnou skříňku nehradit z finančních prostředků KMS Roudnička. Požadavek u Dopravního podniku města HK za KMS Roudnička MM HK uplatňovat nebude.

38. Info magistrátu: Odpověď k opravě kanálu u kruhového objezdu (požadavek 2011-10.1). MMHK informoval Královéhradeckou provozní, a.s. se žádostí o opravu. Ještě než Královéhradecká provozní, a.s. kontaktovala předsedu KMS, bylo zjištěno, že kanál je již opraven. Zřejmě šlo o soukromou iniciativu občanů městské části Roudnička.

39. Info magistrátu: Odpověď k požadavku na umístění košů na psí exkrementy v dolní části Roudničky – např. na hrázi u rybníka (požadavek 2011-10.2). MMHK informoval, že koše budou instalovány za příznivých klimatických podmínek.

40. Info magistrátu: Odpověď na žádost o opravu přední části ulice Dolní (požadavek 2011-10.3). MMHK informoval, že drobné výtluky v ulici Dolní TSHK opraví studenou balenou směsí do konce 9. týdne 2012.

 

41. Info magistrátu: Odpověď na požadavek obyvatel chatové oblasti na umístění nových lamp veřejného osvětlení v chatové osadě a na novou lampu u klubovny Sportovního klubu Roudnička (požadavky 2009-03.9 a 2011-04.4). MM HK informoval, že se jedná o investiční akci, na kterou nemá v letošním roce investiční odbor MMHK finanční prostředky a nemá akci zahrnutou ve svém rozpočtu.

KMS Roudnička tedy investiční odbor MMHK žádá, aby byl tento požadavek zahrnut do rozpočtu na rok 2013.

42. Info: KMS Roudnička svolává Veřejnou schůzi ve čtvrtek 10.5.2012 od 18:00 do Hospůdky Revír. Téma – Další výstavba v katastru městské části Roudnička. Účast přislíbili hlavní architekt HK Ing. arch. Petr Brůna, náměstek primátora Ing. Martin Soukup a náměstek primátora PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. Veřejná schůze bude spojena s hlasováním občanů, kteří mají v městské části Roudnička trvalé bydliště, nebo zde vlastní nemovitost.

43. Info: Členové KMS Roudnička odsouhlasili spolupořadatelství „Dětského dne v Roudničce“ v sobotu 2.6.2012 spolu se Sportovním klubem Roudnička.

44. Členové KMS Roudnička odsouhlasili spolupořadatelství „Dětské olympiády v Roudničce“ v sobotu 19.5.2012. Pořadatelé – Klára Litterová a Kamila Malá.

45. Info: Členové KMS Roudnička poblahopřáli občance Roudničky k 90. narozeninám. Kvůli ochranně osobních údajů neuvádí její jméno.

46. Info: Příští pravidelná schůze KMS Roudnička - poslední úterý v měsíci, tj. 29.5.2012 v 19:00 v klubovně Sportovního klubu Roudnička.

 

Požadavky na Magistrát města HK-přehled

 

Číslo

Obsah

Stav požadavku

2007-xx.y

Najít vhodné řešení pro budovu a pozemek MNV, tyto neprodávat.

trvá

2008-xx.y

Oprava ulic Ve Svahu, K Polabinám, Zalomená

pozastaveno MMHK

2009-xx.z

Řešení prašnosti ulice Zalomená

trvá

2009-03.9

Obyvatelé chatové oblasti se na KMS obrátili s požadavkem na umístění několika nových lamp veřejného osvětlení

pozastaveno MMHK

2009-11.5

KMS odsouhlasila podání žádosti na vybudování dětského hřiště v blízkosti fotbalového hřiště a klubovny SK Roudnička

trvá

2010-07.8

KMS schválila umístění radaru na měření rychlosti v ulici Roudničská v obou směrech mezi odbočkou do ulice Ve Svahu a konečnou zastávkou MHD. KMS tímto žádá Odbor dopravy o umístění radaru.

pozastaveno KMS

2011-04.4

KMS Roudnička žádá MM HK o zřízení nového sloupu veřejného osvětlení na přístupovou cestu u klubovny SK. Jedná se o místo cca 50m od posledního sloupu veřejného osvětlení. Areál je majetkem města a slouží ke sportovním aktivitám občanů  a provizorně také jako volební a schůzovní místnost.

pozastaveno MMHK

2011-05.2

KMS dále žádá o alespoň dočasné řešení situace v ulici Zalomená v lokalitě prašné části „u lesa“. KMS žádá Odbor dopravy MMHK alespoň o dočasné (než bude ulice opravena) umístění dopraní značky „maximální rychlost 20 km/h“, nebo o umístění retardéru, popřípadě i jiné řešení, které by snížilo prašnost v této ulici.

V řešení MMHK

2011-05.4

KMS žádá Odbor dopravy MMHK o umístění dopravního značení „Zákaz vjezdu motorových vozidel s nosností nad 3,5 tuny“ (bez výjimky pro dopravní obsluhu) na začátek ulice mezi domy č. p. 53/69 a 47/71 vedoucí do chatové osady.

V řešení MMHK

2011-10.2

V dolní části Roudničky není koš na psí exkrementy – vytipovat a umístit patřičná množství, např. na hrázi rybníka apod.

V řešení MMHK

2011-10.3

opravit alespoň přední část ulice Dolní – zalít díry

V řešení MMHK

2012-02.1

KMS žádá MMHK o CD s prodlouženou nahrávkou „ZVONY“. Podle Boženy Firmanové, která zabezpečuje relace v místním rozhlase je nahrávka „ZVONY“ krátká a tedy nedostačující.

Trvá

2012-02.2

KMS žádá MMHK, aby byly udržovány všechny ulice včetně ulice „Ve Svahu“. KMS od MMHK byla v minulosti několikráte ubezpečena, že kvalita této ulice je dostačující.

V řešení MMHK

2012-02.1

Protože usnesení a zápisy z magistrátu jsou k dispozici na webových stránkách magistrátu, KMS již nechce zasílat tyto v papírové podobě.

V řešení MMHK

 

—————

ZpětMK