2012-03 Zápis č. 3

04.04.2012 21:55

Zápis KMS ROUDNIČKA č. 3

ze dne 27. 3. 2012

Přítomni: Vaňura Miroslav, Hajnová Renáta, Kraus Marcel, Bartošová Veronika,  Poláček Martin, Firmanová Božena, Zadrobílková Iva, Firman Pavel, Jarkovská Romana, Malá Kamila

Omluveni: Dohnal Martin

Hosté: - - -

Místo konání: klubovna SK Roudnička

   

22.  Požadavek: Protože usnesení a zápisy z MMHK jsou k dispozici na webových stránkách magistrátu, KMS již nepožaduje zasílat tyto v tištěné podobě.

23. Info: Romana Jarkovská připraví vyúčtování KMS za minulý rok pro zveřejnění na nástěnce a webových stránkách KMS Roudnička.

24. Info: Předseda informoval o jednání s náměstkyní primátora Annou Maclovou o možnosti využít budovu bývalého MNV pro dům s pečovatelskou službou s využitím i pro potřeby KMS Roudnička včetně prodejny.

25. Info: Předseda informoval o naplánované veřejné schůzi 10.5.2012 a jejím organizačním zajištění. Veřejná schůze bude 10.5.2012 v 18:00 v Hospůdce Revír a KMS bude občany informovat o této schůzi místním rozhlasem, na vývěsce KMS Roudnička a na webových stránkách KMS Roudnička. Veřejná schůze bude mít pouze dva body. 1 – návrhy řešení situace s budovou bývalého MNV. Nabízí se varianta domu s pečovatelskou službou a zároveň využití pro potřeby KMS Roudnička včetně prodejny. 2. – veřejné hlasování občanů s trvalým bydlištěm v městské části Roudnička o další výstavbě v Roudničce. Na veřejné schůzi přislíbil účast hlavní architekt Petr Brůna a náměstek primátora Jindřich Vedlich.

26. Info: KMS Roudnička se jednohlasně shodla ve stanovisku k zveřejněnému záměru MMHK č. OM1/31/2012 převést a směnit část pozemku v blízkosti fotbalového hřiště. KMS Roudnička s touto záměnnou nesouhlasí! Blíže v příloze tohoto zápisu „Stanovisko k lesu u hřiště“.

27. Požadavek: KMS znovu urguje MMHK vyřešení požadavku 2011-05.2. Na základě jednání člena KMS Ing. M. Krause s Ing. P. Černou (odbor dopravy) a s Ing. K. Šimonkem (odbor hlavního architekta) žádá KMS o zřízení vhodných prvků ke zpomalení provozu v prašné části Zalomené ulice (u lesa) – kesony se zelení nebo jiné=podobné řešení. Cílem by mělo být významně zpomalit jízdu osobních aut, ale nezabránit přitom v jízdě nákladním vozům (svoz komunálního odpadu apod.).

Zdůvodnění.

Již mnoho let si lidé v okolí stěžují na zvýšenou prašnost způsobenou nezpevněným povrchem této ulice. Umístění dopravní značky Zákaz vjezdu nákladních automobilů situaci neřeší, stejně tak značka Obytná zóna. Padesátimetrový přehledný úsek svádí řidiče k rychlé jízdě, čímž se víří prach a možná i tvoří výmoly (ty musí TSmHK opakovaně zavážet recyklátem). Zahájení rekonstrukce této ulice je naplánováno až na r. 2013, proto KMS žádá řešit urychleně situaci zpomalením provozu fyzickými překážkami. Pokud se najde vhodné řešení, mohlo by se využít i po rekonstrukci této ulice, případně i v jiných částech Roudničky. (Od uvažovaného radaru KMS ustoupila, protože je drahý a jeho účinnost nejistá, neboť místní řidiči (těch je v neprůjezdné Roudničce naprostá většina) si na něj časem zvyknou. Zároveň se rychlým řešením prašnosti dá konečně občanům najevo, že KMS i magistrát mají snahu tento problém řešit.

28. Stanovisko: KMS odsouhlasila příspěvek 757,- Kč na „Dětský karneval“. Zároveň poděkovala Veronice Bartošové a Miroslavu Vaňurovi za uspořádání „Dětského karnevalu“, který se již tradičně setkal s velkým zájmem dětí a jejich rodičů nejen z městské části Roudnička.

29. Info: KMS odsouhlasila částku 500,-Kč k zakoupení dárku k 90-tinám obyvatelky městské části Roudnička. Zástupci KMS navštíví jubilantku 11.4. tohoto roku.

30. Info: KSM odsouhlasila spoluúčast na „Roudničské olympiádě“. Podílet se bude zapůjčením ozvučení. Termín akce – v sobotu 19.5. 2012.

31. Požadavek: KMS opětovně urguje řešení veřejného osvětlení v chatové oblasti – viz požadavek 2009-03.9.

32. Info: Výsledky dotazníku k druhému příjezdu do Roudničky. Otázka: „Souhlasili by jste s druhým příjezdem do Roudničky - od Labe přes ulici Ke Křížku?“ Odpovědi: „ano, ne, nezajímám se“. Veškeré podrobnosti jsou komukoli k nahlédnutí u KMS.

Ano - 106 lidí ze 43 domů

NE  - 243 lidí z 91 domů

NEZÁJEM - 6 lidí ze 3 domů

 

Tímto KMS Roudnička považuje za splněný bod č.1 ze „Schválených závěrů“ z „Technicko-organizačního vyhodnocení veřejné schůze v Roudničce dne 23.11.2011“ informovat náměstka primátora Jindřicha Vedlicha, zjistit všeobecný názor občanů v této problematice.

 

33. Info: Příští schůze KMS Roudnička 24.4.2012 v klubovně SK.

 

Požadavky na Magistrát města HK-přehled

 

Číslo

Obsah

Stav požadavku

2007-xx.y

Najít vhodné řešení pro budovu a pozemek MNV, tyto neprodávat.

trvá

2008-xx.y

Oprava ulic Ve Svahu, K Polabinám, Zalomená

pozastaveno MMHK

2009-xx.z

Řešení prašnosti ulice Zalomená

trvá

2009-03.9

Obyvatelé chatové oblasti se na KMS obrátili s požadavkem na umístění několika nových lamp veřejného osvětlení

Trvá

2009-11.5

KMS odsouhlasila podání žádosti na vybudování dětského hřiště v blízkosti fotbalového hřiště a klubovny SK Roudnička

trvá

2010-07.8

KMS schválila umístění radaru na měření rychlosti v ulici Roudničská v obou směrech mezi odbočkou do ulice Ve Svahu a konečnou zastávkou MHD. KMS tímto žádá Odbor dopravy o umístění radaru.

pozastaveno KMS

2011-04.4

KMS Roudnička žádá MM HK o zřízení nového sloupu veřejného osvětlení na přístupovou cestu u klubovny SK. Jedná se o místo cca 50m od posledního sloupu veřejného osvětlení. Areál je majetkem města a slouží ke sportovním aktivitám občanů  a provizorně také jako volební a schůzovní místnost.

pozastaveno MMHK

2011-05.2

KMS dále žádá o alespoň dočasné řešení situace v ulici Zalomená v lokalitě prašné části „u lesa“. KMS žádá Odbor dopravy MMHK alespoň o dočasné (než bude ulice opravena) umístění dopraní značky „maximální rychlost 20 km/h“, nebo o umístění retardéru, popřípadě i jiné řešení, které by snížilo prašnost v této ulici.

V řešení MMHK

2011-05.4

KMS žádá Odbor dopravy MMHK o umístění dopravního značení „Zákaz vjezdu motorových vozidel s nosností nad 3,5 tuny“ (bez výjimky pro dopravní obsluhu) na začátek ulice mezi domy č. p. 53/69 a 47/71 vedoucí do chatové osady.

V řešení MMHK

2011-07.4

KMS požaduje, aby nástěnka KMS na zastávce MHD byla uzamykatelná.

V řešení MM HK

2011-10.1

U kruhového objezdu na hrázi Roudničky chybí čtvrtina kanálu-nebezpečné. Prosíme opravit.

Trvá

2011-10.2

V dolní části Roudničky není koš na psí exkrementy – vytipovat a umístit patřičná množství, např. na hrázi rybníka apod.

Trvá

2011-10.3

opravit alespoň přední část ulice Dolní – zalít díry

Trvá

2012-02.1

KMS žádá MMHK o CD s prodlouženou nahrávkou „ZVONY“. Podle Boženy Firmanové, která zabezpečuje relace v místním rozhlase je nahrávka „ZVONY“ krátká a tedy nedostačující.

Trvá

2012-02.2

KMS žádá MMHK, aby byly udržovány všechny ulice včetně ulice „Ve Svahu“. KMS od MMHK byla v minulosti několikráte ubezpečena, že kvalita této ulice je dostačující.

trvá

2012-02.1

Protože usnesení a zápisy z magistrátu jsou k dispozici na webových stránkách magistrátu, KMS již nechce zasílat tyto v papírové podobě.

nový

 

—————

ZpětMK