2012-01 Zápis č. 1

12.02.2012 17:40

Zápis KMS ROUDNIČKA č.1

 

ze dne 31.1. 2012

 

 

Přítomni: Vaňura Miroslav, Hajnová Renáta, Kraus Marcel, Bartošová Veronika,  Poláček Martin, Dohnal Martin, Malá Kamila, Firmanová Božena, Zadrobílková Iva

Omluveni: Firman Pavel, Jarkovská Romana

Hosté: p.Petřík a další občané Roudničky

Místo konání: klubovna SK Roudnička

    

  1. Stanovisko: K přání jubilantům - KMS se rozhodla přát všem občanům Roudničky, kteří dovrší 80. let věku. KMS proto žádá MMHK o seznam těchto občanů.
  2. Info: 7.2.2012 se předseda KMS zúčastní pravidelného setkání s primátorem.
  3. Stanovisko ke značce „Zákaz vjezdu nákladních aut“ v ulici Zalomená: Na základě výsledku jednání člena KMS Marcela Krause s vedoucí odboru dopravy Ing. Černou dne 20. 12. 2012 KMS nedoporučuje umístění značky, protože tato nic neřeší.
  4. Info:  K dotazníku druhého příjezdu do Roudničky KMS doporučuje otázku: „Souhlasili by jste s druhým příjezdem do Roudničky - od Labe přes ulici Ke Křížku?“ Odpovědi: „ano, ne, nezajímám se“. Přítomní hosté žádají zařadit do dotazníku ještě jednu otázku o další výstavbě v Roudničce ve smyslu: „Souhlasíte s další výstavbou stovek nových rodinných domů v Roudničce?“ Na formulaci této otázky se však všichni přítomní (hosté a členové KMS) nedokázali shodnout. Člen KMS Martin Dohnal proto do příští schůze KMS zjistí, zda se skutečně jedná o území pro „stovky“ domů, či nikoliv.
  5. Info: Renata Hajnová podala zprávu ze schůze zástupců komisí místních samospráv s projektanty o plánovaném novém Územním plánu města HK.
  6. Info: Přítomní hosté sdělili, co je již známo k novému územnímu plánu. Diskutováno celkově nesouhlasné stanovisko k záměrům výstaveb v katastru Roudničky.
  7. Info: KMS děkuje všem svým členům, kteří se podíleli na uspořádání „Mikulášské besídky 2011“ a „Masopustu 2012“.
  8. Info KMS schválila částku 1.000,-Kč na „Divadelní představení pro děti“.
  9. Info: Termín „Dětského maškarního karnevalu“ bude dohodnut na příští schůzi.
  10. Příští schůze KMS 28.2.2012 v 19.00 v klubovně SK.

 

 

Požadavky na Magistrát města HK-přehled

 

Číslo

Obsah

Stav požadavku

2007-xx.y

Najít vhodné řešení pro budovu a pozemek MNV, tyto neprodávat.

trvá

2008-xx.y

Oprava ulic Ve Svahu, K Polabinám, Zalomená

pozastaveno MMHK

2009-xx.z

Řešení prašnosti ulice Zalomená

trvá

2009-11.5

KMS odsouhlasila podání žádosti na vybudování dětského hřiště v blízkosti fotbalového hřiště a klubovny SK Roudnička

trvá

2010-07.8

KMS schválila umístění radaru na měření rychlosti v ulici Roudničská v obou směrech mezi odbočkou do ulice Ve Svahu a konečnou zastávkou MHD. KMS tímto žádá Odbor dopravy o umístění radaru.

pozastaveno KMS

2011-04.4

KMS Roudnička žádá MM HK o zřízení nového sloupu veřejného osvětlení na přístupovou cestu u klubovny SK. Jedná se o místo cca 50m od posledního sloupu veřejného osvětlení. Areál je majetkem města a slouží ke sportovním aktivitám občanů  a provizorně také jako volební a schůzovní místnost.

pozastaveno MMHK

2011-05.2

KMS dále žádá o alespoň dočasné řešení situace v ulici Zalomená v lokalitě prašné části „u lesa“. KMS žádá Odbor dopravy MMHK alespoň o dočasné (než bude ulice opravena) umístění dopraní značky „maximální rychlost 20 km/h“, nebo o umístění retardéru, popřípadě i jiné řešení, které by snížilo prašnost v této ulici.

V řešení MMHK

2011-05.4

KMS žádá Odbor dopravy MMHK o umístění dopravního značení „Zákaz vjezdu motorových vozidel s nosností nad 3,5 tuny“ (bez výjimky pro dopravní obsluhu) na začátek ulice mezi domy č. p. 53/69 a 47/71 vedoucí do chatové osady.

V řešení MMHK

2011-07.4

KMS požaduje, aby nástěnka KMS na zastávce MHD byla uzamykatelná.

V řešení MM HK

2011-10.1

U kruhového objezdu na hrázi Roudničky chybí čtvrtina kanálu-nebezpečné. Prosíme opravit.

nový

2011-10.2

V dolní části Roudničky není koš na psí exkrementy – vytipovat a umístit patřičná množství, např. na hrázi rybníka apod.

nový

2011-10.3

opravit alespoň přední část ulice Dolní – zalít díry

nový

2009-03.9

Obyvatelé chatové oblasti se na KMS obrátili s požadavkem na umístění několika nových lamp veřejného osvětlení – nová lampa u klubovny Sportovního klubu Roudnička.

obnoven

 

—————

ZpětMK