2011-08 Zápis č. 8

09.10.2011 20:23

Zápis KMS ROUDNIČKA č.8

ze dne 27. 9. 2011

Přítomni: Firmanová Božena, Hajnová Renáta, Kraus Marcel, Bartošová Veronika,  Poláček Martin, Dohnal Martin, Jarkovská Romana, Malá Kamila, Zadrobílková Iva

Omluveni:  Vaňura Miroslav, Firman Pavel

Hosté: p. Seidl

Místo konání: hospůdka Revír

    

  1. Info: KMS projednala záměr investorů výstavby u golfu. Proběhla diskuze a se znalostí místních podmínek byla hodnocena kvalita a vzájemný soulad informací poskytnutých zástupci investora, dále slabé a silné stránky projektu, příležitosti a hrozby. Proběhlo hlasování o tom, zda KMS podporuje a souhlasí s projektem: Pro: 1, Proti: 7, Zdržel se: 1
  2. Info: Ve věci budovy a pozemku bývalého MNV se 29.9.2011 zúčastní jednání Komise pro majetek a rozvoj bydlení jako hosté M.Poláček, M.Dohnal a M.Kraus
  3. Info: Pořádání dětské Drakiády má na starosti R.Jarkovská.
  4. Info: Proběhla základní příprava programu veřejné schůze.
  5. Požadavek na magistrát: Připravit vystoupení zodpovědných pracovníků k   

     hlavním bodům veřejné schůze - viz. samostatná příloha tohoto zápisu –    

         “Příprava veřejné schůze KMS s občany Roudničky a zástupci Magistrátu   

           města HK". Co nejdříve sdělit KMS pracovníky magistrátu, s nimiž bude možné tyto body předem konzultovat, případně upřesnit.

 

  1. Info: V.Bartošová nemohla získat na materiálu data jubilantů, prý to musí předseda.
  2. Info: M.Poláček podal zprávu o účasti a výsledku Komise pro informace a média - o zlepšení komunikace mezi KMS a magistrátem. Závěry dle priorit jsou: 1) sjednotit informace dávané na úřední desku, 2) osvěta KMS o e-mailové schránce v doméně mmhk.cz – možnost tuto používat a sdílet, 3) umožnění prezentace KMS v Radnici a na dalších, například na www, aby se tam dostaly i kontroverzní příspěvky, 4) www diskuzní fórum pro registrované účastníky

Požadavky na Magistrát města HK-přehled

 

Číslo

Obsah

Stav požadavku

2007-xx.y

Najít vhodné řešení pro budovu a pozemek MNV, tyto neprodávat.

trvá

2008-xx.y

Oprava ulic Ve Svahu, K Polabinám, Zalomená

pozastaveno MMHK

2009-xx.z

Řešení prašnosti ulice Zalomená

trvá

2009-11.5

KMS odsouhlasila podání žádosti na vybudování dětského hřiště v blízkosti fotbalového hřiště a klubovny SK Roudnička

trvá

2010-07.8

KMS schválila umístění radaru na měření rychlosti v ulici Roudničská v obou směrech mezi odbočkou do ulice Ve Svahu a konečnou zastávkou MHD. KMS tímto žádá Odbor dopravy o umístění radaru.

pozastaveno KMS

2011-04.4

KMS Roudnička žádá MM HK o zřízení nového sloupu veřejného osvětlení na přístupovou cestu u klubovny SK. Jedná se o místo cca 50m od posledního sloupu veřejného osvětlení. Areál je majetkem města a slouží ke sportovním aktivitám občanů  a provizorně také jako volební a schůzovní místnost.

pozastaveno MMHK

2011-05.2

KMS dále žádá o alespoň dočasné řešení situace v ulici Zalomená v lokalitě prašné části „u lesa“. KMS žádá Odbor dopravy MMHK alespoň o dočasné (než bude ulice opravena) umístění dopraní značky „maximální rychlost 20 km/h“, nebo o umístění retardéru, popřípadě i jiné řešení, které by snížilo prašnost v této ulici.

V řešení MMHK

2011-05.4

KMS žádá Odbor dopravy MMHK o umístění dopravního značení „Zákaz vjezdu motorových vozidel s nosností nad 3,5 tuny“ (bez výjimky pro dopravní obsluhu) na začátek ulice mezi domy č. p. 53/69 a 47/71 vedoucí do chatové osady.

V řešení MMHK

2011-07.1

KMS Roudnička vzhledem k problémům s příjezdovou komunikací ulic Zalomená a Horní požaduje prověřit běžící a nově zahájená stavební řízení na rodinné domy (na pozemcích viz. příloha). Požadujeme vzhledem k trvale uzavřené propojovací komunikaci mezi ulicemi Horní a Zalomená předložit dopravní řešení navržená ve stavebních povoleních (ohlášení) staveb na předmětných pozemcích, viz. příloha. V případě, že nebude dodržena vyhláška 268/2009 a stavební zákon, tedy zajištěno bezkolizní dopravní napojení nově plánovaných staveb rodinných domů, pak požadujeme v dané lokalitě nevydávat kolaudační souhlasy ani další nová stavební povolení, případně ohlášení staveb, do doby vyřešení dopravního napojení, případně zprovoznění uzavřené komunikace.

Trvá

2011-07.2

Požadavek, aby technické služby před úklidem komunikací dávaly vědět značkami, kdy budou uklízet Roudničku alespoň týden předem, stejně jako v jiných částech města.

Trvá

2011-07.3

Vzhledem k neustále přeplněným kontejnerům žádá KMS o umístění 2 kontejnerů (na plasty a papír) do Zalomené ulice (prašná část u lesa). Počítat s tímto i v připravovaném projektu této ulice. Bylo projednáno s obyvateli nejbližších domů paní Jirkovou a paní Frydrychovou.

Trvá

2011-07.4

KMS požaduje, aby nástěnka KMS na zastávce MHD byla uzamykatelná.

Trvá

2011-08.1

KMS předkládá magistrátu k přípravě veřejné schůze následující body (podrobnosti v zápisu):

Územní plán

Budova bývalého MNV

Opravy ulic

Budova sportovního klubu

nový

 

—————

ZpětMK