2011-07 Zápis č. 7

11.09.2011 21:17

Zápis KMS ROUDNIČKA č.7

 

ze dne 30. 8. 2011

 

 

Přítomni:  Vaňura Miroslav, Firmanová Božena, Hajnová Renáta, Kraus Marcel,        Bartošová Veronika,  Poláček Martin, Dohnal Martin, Firman Pavel, Jarkovská Romana, Malá Kamila

Nepřítomni: Zadrobílková Iva

Hosté(pouze pro dílčí body jednání): p.Frydrychová, p.Chrtková, p.Baďura, p.Němeček

Místo konání: klubovna SK

    

POZOR – přidat Martina Dohnala!

 1. Info k záměru výstavby u golfu: p.Němeček jako zástupce investora a p. Baďura jako projektant seznámili členy KMS se záměrem výstavby u golfového areálu v lokalitě pod hrází rybníka Roudnička. KMS si vyžádala další upřesnění, zejména náhledy a vizualizace. Požadované podobnosti upřesní M.Dohnal s p.Baďurou.
 2. Kauza prašné ulice bezejmenná-Zalomená: p.Chrtková a Fyrdrychová opakovaně zdůrazňují potřebu rychlého a účinného řešení prašnosti. KMS byla seznámena se stavem řešení ze zprávy magistrátu, nicméně toto řešení je dosud příliš pomalé, aby efektivně pomohlo obyvatelům.
 3. Požadavek: KMS Roudnička vzhledem k problémům s příjezdovou komunikací ulic Zalomená a Horní požaduje prověřit běžící a nově zahájená stavební řízení na rodinné domy (na pozemcích viz. příloha). Požadujeme vzhledem k trvale uzavřené propojovací komunikaci mezi ulicemi Horní a Zalomená předložit dopravní řešení navržená ve stavebních povoleních (ohlášení) staveb na předmětných pozemcích, viz. příloha. V případě, že nebude dodržena vyhláška 268/2009 a stavební zákon, tedy zajištěno bezkolizní dopravní napojení nově plánovaných staveb rodinných domů, pak požadujeme v dané lokalitě nevydávat kolaudační souhlasy ani další nová stavební povolení, případně ohlášení staveb, do doby vyřešení dopravního napojení, případně zprovoznění uzavřené komunikace.
 4. Info: Magistrátem požadovaná prohlášení členů KMS o ochraně osobních údajů doručí na magistrát V.Bartošová
 5. Info: Veřejná schůze se koná ve středu 23.11.2011 v 18:00 v Hospůdce Revír.
 6. Požadavek: Řešení herních prvků, košů a dětského hřiště není dle stanoviska města možné na návsi. Požadavek KMS je již od roku 2009 realizovat toto dětské hřiště u sportovního klubu – viz požadavky.
 7. Info: Řešení radarů na ulici Roudničská stojí 100 tis. Kč s požadovaným příspěvkem KMS 10 tis. Kč. KMS Roudnička za těchto podmínek odkládá toto řešení na pozdější dobu.
 8. Info: KMS byla informována o dlouhodobém postupu řešení v ulici Zalomená, které pokračuje zahájeným územním řízením.
 9. Info: Řešení zákazu vjezdu mezi domy č. p. 53/69 a 47/71 vedoucí do chatové osady a omezení rychlosti v ulici Zalomená: KMS byla informována o tom, že odbor dopravy oslovil město jako vlastníka komunikací o vyjádření a dále po vyjádření Policie ČR bude moci rozhodnout o umístění značení.
 10. Info: Veřejné osvětlení u klubovny – bylo postoupeno na investiční odbor, který sděluje, že toto není v plánu investičních akcí.
 11. Info: Vyjádření města k stavebnímu záměru u golf areálu -  bylo dohodnuto, že projekční kancelář poskytne dokumentaci a teprve poté bude odbor majetku pokračovat dál, KMS má následně řešit s odborem hlavního architekta.
 12.  Info : Oprava ulic Ve Svahu, K Polabinám, Zalomená není v současné době v rozpočtu investičního odboru.
 13. Info: Žádost o data jubilantů je možno získat na magistrátu u p. Součkové 495707293 oproti podpisu. Zajistí V.Bartošová.
 14. Info: Pravidelné vyvážení kontejneru u chatové osady – postoupeno k TS HK, vyjádření: občas se děje, že lidé odkládají vedle, i když je poloprázdný a odkládají nevhodný odpad. V případě, že nebude v pořádku, ozvat se přímo Petru Jaegerovi z TS.
 15. Info: Vyspravení ulice k Chatkám bylo provedeno.
 16. Info: Ke změně rychlosti ze 30 na 40 km/h na ulici Roudničská, bylo sděleno vyjádření nesouhlasu pracovní skupiny magistrátu z důvodu finančních.
 17. Požadavek: Aby technické služby před úklidem komunikací dávaly vědět značkami, kdy budou uklízet Roudničku alespoň týden předem, stejně jako v jiných částech města.
 18. Požadavek: Vzhedem k neustále přeplněným kontejnerům žádá KMS o umístění 2 kontejnerů (na plasty a papír) do Zalomené ulice (prašná část u lesa). Počitat s tímto i v připravovaném projektu této ulice. Bylo projednáno s obyvateli nejbližších domů paní Jirkovou a paní Frydrychovou.
 19. Požadavek: Aby nástěnka KMS na zastávce byla uzamykatelná.
 20.  Info: Předseda SK Roudnička komisy informoval, že vzhledem k havarijnímu stavu elektrického rozvodu v klubovně SK, nemohou se, až do opravy, schůze KMS v klubovně konat. Z tohoto důvodu bude příští schůze KMS 27.9. v 19:00 v hospůdce Revír.

Příloha zápisu: schéma problematické lokality ulic Zalomená a Horní

 

Požadavky na Magistrát města HK-přehled

 

Číslo

Obsah

Stav požadavku

2007-xx.y

Najít vhodné řešení pro budovu a pozemek MNV, tyto neprodávat.

trvá

2008-xx.y

Oprava ulic Ve Svahu, K Polabinám, Zalomená

pozastaveno MM HK

2009-xx.z

Řešení prašnosti ulice Zalomená

trvá

2009-11.5

KMS odsouhlasila podání žádosti na vybudování dětského hřiště v blízkosti fotbalového hřiště a klubovny SK Roudnička

trvá

2010-07.8

KMS schválila umístění radaru na měření rychlosti v ulici Roudničská v obou směrech mezi odbočkou do ulice Ve Svahu a konečnou zastávkou MHD. KMS tímto žádá Odbor dopravy o umístění radaru.

pozastaveno KMS

2011-04.4

KMS Roudnička žádá MM HK o zřízení nového sloupu veřejného osvětlení na přístupovou cestu u klubovny SK. Jedná se o místo cca 50m od posledního sloupu veřejného osvětlení. Areál je majetkem města a slouží ke sportovním aktivitám občanů  a provizorně také jako volební a schůzovní místnost.

pozastaveno MMHK

2011-05.2

KMS dále žádá o alespoň dočasné řešení situace v ulici Zalomená v lokalitě prašné části „u lesa“. KMS žádá Odbor dopravy MMHK alespoň o dočasné (než bude ulice opravena) umístění dopraní značky „maximální rychlost 20 km/h“, nebo o umístění retardéru, popřípadě i jiné řešení, které by snížilo prašnost v této ulici.

V řešení MMHK

2011-05.4

KMS žádá Odbor dopravy MMHK o umístění dopravního značení „Zákaz vjezdu motorových vozidel s nosností nad 3,5 tuny“ (bez výjimky pro dopravní obsluhu) na začátek ulice mezi domy č. p. 53/69 a 47/71 vedoucí do chatové osady.

V řešení MMHK

2011-07.1

KMS Roudnička vzhledem k problémům s příjezdovou komunikací ulic Zalomená a Horní požaduje prověřit běžící a nově zahájená stavební řízení na rodinné domy (na pozemcích viz. příloha). Požadujeme vzhledem k trvale uzavřené propojovací komunikaci mezi ulicemi Horní a Zalomená předložit dopravní řešení navržená ve stavebních povoleních (ohlášení) staveb na předmětných pozemcích, viz. příloha. V případě, že nebude dodržena vyhláška 268/2009 a stavební zákon, tedy zajištěno bezkolizní dopravní napojení nově plánovaných staveb rodinných domů, pak požadujeme v dané lokalitě nevydávat kolaudační souhlasy ani další nová stavební povolení, případně ohlášení staveb, do doby vyřešení dopravního napojení, případně zprovoznění uzavřené komunikace.

nový

2011-07.2

Požadavek, aby technické služby před úklidem komunikací dávaly vědět značkami, kdy budou uklízet Roudničku alespoň týden předem, stejně jako v jiných částech města.

nový

2011-07.3

KMS požaduje, aby kontejnery na odpad byly v ulici bezejmenné - Pod lesem umístěny již nyní.

nový

2011-07.4

KMS požaduje, aby nástěnka KMS na zastávce MHD byla uzamykatelná.

nový

 

—————

ZpětMK