2011-06 Zápis č. 6

21.06.2011 22:18

 Zápis KMS ROUDNIČKA č.6

 

mimořádný ze dne 16. 6. 2011

 

 

Přítomni:  Vaňura Miroslav, Firmanová Božena, Hajnová Renáta, Kraus Marcel,        Bartošová Veronika,  Poláček Martin, Dohnal Martin, Zadrobílková Iva, Firman Pavel

Nepřítomni: Jarkovská Romana, Malá Kamila

Místo konání: zahrada č.p.96 Roudnička (pro obsazenost klubovny SK)

    

1.     Hlavním a jediným bodem jednání bylo vyjádření KMS k záměru odboru majetku č. OM1/64/2011 o poskytnutí pozemku pp.č. 229/2 v k.ú. Roudnička. Proběhlo hlasování o tom, zda KMS bude tento záměr projednávat: pro projednání: 8, proti: 1

2.     KMS projednala výše uvedený záměr a formulovala stanovisko, které předseda komise předloží magistrátu samostatným dokumentem.

____________________________________________________________

 

KMS Roudnička nesouhlasí s poskytnutím části pozemku pp.č. 229/2 v k.ú. Roudnička k vybudování přístupové účelové komunikace o ploše cca 64 m2 OM1/35042/11 - 17137.

 

Z již existující dokumentace, která je přiložena k záměru Odboru správy majetku města OM1/64/2011 - poskytnutí pozemku k. ú. Roudnička vyplývá, že účelová komunikace bude sloužit k realizaci nového stavebního objektu, který dle schválení změny územního plánu 157 není možné v těchto funkčních plochách (plocha golfu) realizovat.

Z tohoto důvodu doporučujeme neposkytnout zmiňovaný pozemek.

V "plochách golfu" GF je stanoven mimo jiné "sdružený objekt služeb pro golfisty" - tj. polyfunkční objekt s integrací více funkcí v jednom objektu. Tyto funkce jsou vyjmenovány v limitech využití území vyjádřených v regulativech pro funkční plochu "ploch golfu GF".

 

V případě, že se bude etapovitě stávající hřiště rozšiřovat o další 9 jamková hřiště, je nepřípustné navrhovat pro tyto další hřiště další sdružené objekty služeb pro golfisty na těchto 9 jankových hřištích. V případě, že bude studie investičního záměru podána jako celek s různým počtem devíti jamkových hřišť, bude i v těchto případech navržen pouze jeden sdružený objekt pro golfisty pro celý areál.

 

 

—————

ZpětMK