2011-03 Zápis č. 3

16.04.2011 21:14

 

Zápis KMS ROUDNIČKA č. 03

ze dne 29. 3. 2011

  

Přítomni:  Miroslav Vaňura, Božena Firmanová, Renáta Hajnová, Marcel Kraus, Veronika Bartošová, Kamila Malá, Martin Poláček, Iva Zadrobílková, Pavel Firman

Nepřítomni:  Jarkovská Romana, Martin Dohnal,

Hosté: Robert Helvich, Michal Ranný, Igor Bodrucký, Jiří Lochman, Miroslav Verner, Jaroslav Kulhánek, Petr Matějíček, Dana Komorová, Luboš Seidl (strážník Městské policie HK)

Místo konání: klubovna SK Roudnička

    

1.    Hosté Robert Helvich, Michal Ranný, Igor Bodrucký, Jiří Lochman, Miroslav Verner, Jaroslav Kulhánek a Petr Matějíček informovali KMS o tom, že dochází ke kácení lesa v prostoru mezi Sportovním klubem a ulicí K Rybníku (pozemek ve vlastnictví pana Součka). Současně sdělili, že nesouhlasí s případnou změnou územního plánu, která by umožnila v této lokalitě bytovou výstavbu. V tomto smyslu také vyplnili připomínkové formuláře k novému územnímu plánu. Předseda KMS sdělil, že KMS nemá v této záležitosti rozhodovací pravomoc, nicméně problém územního plánu je zařazen do programu připravované veřejné schůze KMS za účasti pracovníků magistrátu. (Následující den 30. března se M. Kraus na věc zeptal přímo pana Součka. Ten sdělil, že objednal vykácení pouze několika stromů. Bylo to na žádost některého z obyvatel sousedních domů, který měl obavy, že případným pádem stromu by mohlo dojít k poškození majetku. Pan Souček dále sdělil, že toto odstranění rizikových stromů má řádně schválené příslušnými úřady.)

2.    Pan Miroslav Verner upozornil, že v jednom domě v ulici Na Zálesí se topí nekvalitním palivem (snad i PET láhve?) a sousedé v okolí jsou obtěžování pachem a kouřem. KMS doporučuje, aby se v prvém kroku pokusili sousedé sami dohodnout s vlastníkem uvedeného domku. Pokud to nepomůže, KMS doporučuje kontaktovat Městkou policii Hradec Králové přímo na lince 156.

3.    Strážník Městské policie Hradec Králové Luboš Seidl oznámil KMS záměr Městské policie měřit v Roudničce dodržování maximální povolené rychlosti 30 km/hod. KMS proti tomu nemá námitky. Proto KMS Roudnička požaduje, aby Městská policie Hradec Králové měřila rychlost vozidel v ulici Roudničská v úseku od začátku městské části Roudnička až k jejímu konci, tedy k lesu a to v obou směrech.

4.    V souvislosti s měřením rychlosti však KMS žádá Magistrát o zvýšení maximální povolené rychlosti v ulici Roudničská na 40 km/hod, jedná se jen o ulici Roudničská, v ostatních ulicích je maximální povolená rychlost 30 km/hod optimální.

5.    Předseda KMS poděkoval Veronice Bartošové za dobrou prezentaci Roudničky článkem v informačním zpravodaji Radnice (č. 11 z 23. března).

6.    Předseda KMS informoval o žádosti firmy Marius Pedersen propagovat mezi občany větší využití sběrných dvorů v HK. Obdržený materiál bude v Roudničce zveřejněn obvyklým způsobem, i když informace o sběrných dvorech, jakožto i odkazy na webové stránky Technických služeb HK a firmy Marius Pedersen jsou již několik let uvedeny na webu Roudničky. Výzva k využívání sběrných dvorů je uvedená také na tabulích vyvěšených na místě bývalých černých skládek, které si občané Roudničky zlikvidovali svépomoci v minulém roce.

7.    Renáta Hajnová sdělila, že v některých částech HK se zavádí sběr papíru a plastů individuálními „popelnicemi“ – stejný systém jako u biomasy. Pro případné rozšíření tohoto systému sběru odpadu do Roudničky bylo dohodnuto, že

Renáta Hajnová sežene podrobnější informace o podmínkách tohoto sběru

Občané Roudničky budou mít možnost se k tomuto záměru vyjádřit v dotazníku k rozvoji Roudničky, který připravuje KMS

8.    Byla dohodnuta změna náplně letošního Dětského dne (4. 6. 2011), pořádaného Sportovním klubem. Místo ukázek práce záchranné služby, hasičů a policie bude pro děti zorganizováno odpoledne sportu a her. Jelikož toto pojetí Dětského dne bude náročnější na organizaci, prosí tímto KMS zájemce z řad občanů, zda by pomohli při organizaci akce. Bude potřeba 8 – 10 rodičů nebo důchodců k dozoru u jednotlivých stanovišť. Hlásit se můžete u předsedy SK Pavla Firmana - 733 321 880 nebo u Marcela Krause – 733 619 581.

9.    Byl projednán návrh dotazníku k rozvoji Roudničky a dohodnuto že M. Kraus jej dopracuje podle připomínek z jednání KMS a konečnou verzi rozešle členům KMS ke schválení. Pak zajistí tisk a distribuci k občanům Roudničky. Bylo dále dohodnuto, že vyplněné dotazníky budou občané moci vhazovat do poštovních schránek členů KMS. Vyhodnocené názory a připomínky občanů pak budou podkladem k další práci KMS i Sportovního klubu, k přípravě veřejné schůze s občany (za přítomnosti pracovníků magistrátu) i k přípravě nového územního plánu HK.

10. KMS poděkovala za Veronice Bartošové a Miroslavu Vaňurovi za uspořádání akce „Dětské maškarní“.

Požadavky na organizační oddělení Magistrátu města Hradce Králové:

01 – Sdělit KMS, zda něco brání změně maximální povolené rychlosti v Roudničce ze 30 km/hod. na 40 km/hod.

02 – Požádat Technické služby HK o vyspravení ulice K Chatám (na začátku ulice)

—————

ZpětMK