2011-01 Zápis č. 1

01.03.2011 22:55

 

Zápis KMS ROUDNIČKA č.1

 

ze dne 1. 2. 2011

 

 

Přítomni:  Vaňura Miroslav, Firmanová Božena, Hajnová Renáta ,Kraus Marcel,        Bartošová Veronika,  Malá Kamila, Jarkovská Romana, Poláček Martin,

Nepřítomni: Dohnal Martin, Firman Pavel, Zadrobílková Iva

Hosté: pan Pleskot

Místo konání: klubovna SK Roudnička

    

1.    Host, pan Pleskot, informoval KMS o sloupech nízkého napětí v ulici K Polabinám, které jsou v dezolátním stavu, poškozené mechanicky a zrezivělé. Sdělil, že poslal dopis o tomto stavu na ČEZ. KMS pana Pleskova informovala, že rekonstrukce je již naplánována (viz. minulé zápisy).

2.    Předseda KMS informoval členy o připravované přednášce Policie ČR pro občany Roudničky, zejména, pro občany důchodového věku. Přednáška se koná 3. 3. 2011 v 16 hodin v hospůdce Revír.

3.    Romana Jarkovská informovala KMS o průběhu schůzky na MMHK ohledně prašné cesty pod lesem (celá zpráva viz. příloha).

4.    KMS děkuje MM HK za opravu místního rozhlasu. Byl připojen nový přehrávač CD a na stávajících sloupech instalovány přídavné reproduktory. Tím se vyřešila slyšitelnost místního rozhlasu směrem na západ (ul. Zalomená, Horní). KMS tímto žádá magistrát města o CD disk se záznamen zvonů.

5.    Předseda KMS informoval, že Roudnička je zařazena do pořadí o instalaci digitálního radaru na měření rychlosti, tak jak KMS odhlasovala.

6.    Předseda KMS informoval, že TSHK opraví schodiště a nezpevněnou komunikaci v kat. ú. Třebeš, ul. Zámeček. č. Kat. 675/3 zasypáním recyklinem a zaválcováním.

7.    Předseda KMS informoval, že opravy kruhového objezdu a palisád u zastávky MHD byly dokončeny. V ulici „K Polabinám“ je v místech výtluků nasypaný zhutnělý materiál.

8.    Předseda KMS informoval o vyjádření Odboru hlavního architekta k obavě občanů o parametry přístupové komunikace k nově uvažované lokalitě rodinných domů. Na základě námitek vlastníků pozemků stavební úřad znovu tuto problematiku projednal – prověřil u dotčeného orgánu hájícího zájmy na úseku ochrany bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a to s odborem dopravy MM HK, který potvrdil platnost vydaného závazného stanoviska.

9.    Předseda KMS informoval, že komunikace v ulici „K Chatkám“ bude vyspravena v nejbližším možném termínu, dle klimatických podmínek.

10.  KMS žádá MM HK o umístění tabule se jménem ulice „K Chatkám“.

11. KMS se jednomyslně shodla, že stávající členové KMS, zůstávají nadále členy ve stejném složení.

12. Členové KMS schválili termíny plánovaných akcí. Tj.: Masopust 19. 2. 2011, Maškarní zábav 12.3. 2011, Čarodějnice 20.4. 2011, Dětský den 28.5: 2011, Plavba po Roudničce 16.6. 2011, (viz. webové stránky Roudničky).

13. Předseda informoval komisi o plánované návštěvě primátora města ohledně budovy bývalého národního výboru.

14. Členové KMS dodatečně odsouhlasili částku Kč. 800,- na loutkové divadlo pro děti, které se konalo v hospůdce Revír 29. 1. 2011.

15. Komise vyjádřila poděkování připravené předvánoční akce: Johaně Huškové za „Dětskou adventní dílnu“ (stejně tak Renátě Krausové, manželům Homolkovým i Klausovým, Terezii Šmatolánové), dále pak Tereze Šmatolánové za „Adventní dílnu pro ženy s floristkou“, Miroslavu Vaňurovi za „Dětského Mikuláše“ a Johaně Huškové za „Procházku k vánočnímu stromku“. KMS děkuje všem, kteří se na těchto akcích podíleli.

16.  Termín příští schůze 1.3. 20011 v 19:00 v klubovně SK Roudnička.

                           Úkoly z dnešního jednání a požadavky na organizační

 

1. KMS opětovné žádá o upravení ulic Ve Svahu, K Polabinám a Zalomená.

—————

ZpětMK