2010-08 Zápis č. 08

07.10.2010 21:04

 

Zápis KMS ROUDNIČKA č.8

 

ze dne 28.9.2010

 

 

Přítomni: Firmanová Božena, Vaňura Miroslav, Hajnová Renáta ,Kraus Marcel,        Bartošová Veronika, Zadrobílková Iva, Malá Kamila, Poláček Martin

 

Hosté: Ing. Králik Peter, Homolková Renáta, Červinka Jiří

Místo konání: klubovna SK Roudnička

    

1.    Na základě předešlé schůze KMS ze dne 31. 8. 2010 s účastníky stavebního řízení (paní Kejřová, paní Ulrichová, paní Pechová) byla KMS informována o investičním záměru pana Králíka ohledně výstavby přibližně 25 rodinných domků v katastru městské části Roudnička. Předmětná diskuze se týkala pozemkových parcel zanesených v katastru nemovitostí pod č. číslo 150/1, 150/5, 150/15, 150/16, 150/17, 150/18, 150/19, 150/21, 150/22, 152/16, 152/17, 155/2, 155/6, 155/7, 155/8, 156/6, 156/7, 168/3, 168/4, 168/6, 170/5, 170/18, 170/23, 172/3, 172/4, 172/9, 172/11, 172/12-14, 179/1, 179/4, 191/1-2, 193/1-2, 194/5, 198/3, 234/8, 466/1, 494/6, 494/8, 494/25-30, vše k.ú. Roudnička a hlavně příjezdové komunikace, která s největší pravděpodobností neodpovídá svou šíří požadovaným parametrům (viz zápis z minulé schůze KMS).

2.     KMS vyslechla prosbu přítomných hostů z Roudničské ulice (Homolková Renáta a Červinka Jiří) o umístění dopravního značení „zákaz vjezdu motorových vozidel s nosností nad 3,5 tuny“ (bez výjimky pro dopravní obsluhu). Komunikace mezi domy č. p. 53 a 54 vedoucí do chatové osady není totiž dostatečně zpevněna a nachází se v poměrné blízkosti výše zmíněných rodinných domů. Použití vysokotonážních nákladních automobilů v případě stavební činnosti v osadě poškozuje ploty a způsobuje praskání zdí i možné narušení statiky domů. Za zmínku stojí i to, že identické dopravní značení, jaké je zde žádáno, se taktéž nachází v ulici Ke Křížku, kde je komunikace širší a v mnohem přijatelnějším stavu. KMS podá žádost na MMHK odbor dopravy o umístění dopravního značení: B13 – Zákaz vjezdu vozidel, jejichž hmotnosti přesahuje vyznačenou mez. V tomto případě   se jedná    o 3, 5 tuny. Dále se KMS bude snažit přispět ke vzájemné dohodě všech zúčastněných občanů v této části Roudničky, aby bylo dosaženo souhlasu s požadovanou dopravní značkou i dohody o použití přiměřené techniky v případě, že by se zde mělo stavět (konkrétní pomoc nabídla například Veronika Bartošová, členka KMS, bydlící v chatové osadě). Přítomní hosté zmínili také problém podmáčení pozemků, který se objevil po nedávné rekonstrukci Roudničské ulice. K tomuto KMS nezaujala žádné stanovisko.

3.     Dne 16. 8. 2010 proběhlo neformální setkání v klubovně sportovního klubu za účelem uspořádat sbírku na obce postižené záplavami. Viz. webové stránky Roudničky https://www.roudnicka-hk.cz/products/sbirka-roudnicky-na-povodnemi-postizene-oblasti/. Účelem bylo vybrat od obyvatel Roudničky peněžní příspěvky v libovolné výši na pořádaných akcích tj.: tenisový turnaj 4. 9. 2010, nohejbalový turnaj 11. 9. 2010 a akce na golfu pro Roudničku 18. 9. 2010. Pod záštitou KMS Roudnička, Sportovního klubu, který věnoval částku 1.000,- Kč a po konzultaci s paní Janou Holubovou, že sbírka má korektní postup, bylo vybráno 10.000,- Kč. KMS schválila hlasováním (6 členů pro, 2 členové proti), že vybrané finanční prostředky budou věnovány formou převodu na bankovní účet námi vytipované obci postižené srpnovou živelnou povodní (zdroj vybrané obce-internetové stánky). Jménem občanů Roudničky bude příspěvek 10 tisíc Kč zaslán na účet Oldřichova v Hájích. (www.oldrichov.cz). Jaromír Tichý, starosta tamní obce, vyslovil občanům Roudničky vřelé poděkování prostřednictvím e-mailové korespondence.

 

4.    KMS pozitivně zhodnotila opravení obrubníků u kruhového objezdu a věří, že taktéž budou opraveny obrubníky u autobusové zastávky U Brabců.

5.    KMS stanovila a odsouhlasila termín mikulášské zábavy na 4.12. 2010 od 15 hodin v hospůdce Revír.

6.    KMS odsouhlasila termín příští schůze na 2.11. 2010

 

Úkoly z dnešního jednání a požadavky na organizační oddělení :

1. Po Komunálních volbách zorganizovat schůzku se zástupci magistrátu ve věci zamezení dalšího chátrání budovy bývalého MNV.

2. KMS opětovné žádá o upravení ulic Ve Svahu, K Polabinám a Zalomená.

3. Po Komunálních volbách zorganizovat schůzky s představiteli města za účastí zástupců Sportovního klubu Roudnička ve věci:

- vybudování dětského hřiště a sportoviště v areálu SK Roudnička,

- adaptace budovy sportovního klubu.

 

 

 

—————

ZpětMK