2010-07 Zápis č. 07

27.09.2010 21:47

 

Zápis KMS ROUDNIČKA č.7

ze dne 31.8.2010

 Přítomni:Firmanová Božena, Vaňura Miroslav, Hajnová Renáta, Dohnal Martin ,Kraus Marcel, Bartošová Veronika, Jarkovská Romana, Firman Pavel, Zadrobílková Iva, Malá Kamila, Poláček Martin

 

Hosté: Komorová Dana, Hloušek Pavel, Smotlacha Miloš, Smotlacha Michal, p.Zoubele, Kejřová Miroslava, Pechová Andrea, p. Ulrichová

 

Místo konání: klubovna SK Roudnička

    

1. KMS vyslechla obavy občanů ohledně další výstavby cca 25 rodinných domků v katastru městské části Roudnička. Zejména pak obavu zda přístupová cesta odpovídá (hlavně svojí šíří) požadovaným potřebám. Komise žádá Útvar hlavního architekta o přezkoumání situace ohledně přístupové cesty. Podle občanů šíře cesty zanesená v plánu neodpovídá skutečnosti, navíc výjezd z cesty na ulici Roudničská bude značně problematický. KMS souhlasila v případě nutnosti svolat veřejnou schůzi s hlavním architektem města ohledně územního plánu.  

2. Pavel Hloušek podal informace o nově otevřeném zařízení na golfovém hřišti a připomněl výstavbu nového objektu v příštím roce. Zároveň pozval občany na Otevřený den na golfu pro obyvatele Roudničky dne 18. 9. 2010 v 17 hodin. V souvislosti s tímto pozváním souhlasil s připojením Golfového klubu k hromadné sbírce KMS a SK Roudnička „Pomůže Roudnička“ na pomoc lidem postiženým záplavami.

3. Předseda KMS poděkoval Petrovi Firmanovi za dlouholetou práci v KMS i mimo ní. Petr Firman bude nadále čestným hostem na schůzích KMS .

4. Na základě připomínky pana Zoubeleho a dalších občanů, KMS žádá Magistrát HK k umístění nových reproduktorů obecního rozhlasu v nové části Roudničky (např. ulice Zalomená , Horní, atd.), jakož i prověrku reproduktorů stávajících.

5. Předseda KMS informoval o zřízení odpadkového koše u lesa.

6. Předseda členy KMS informoval, že Rada města Hradec Králové přijala usnesení č. RM/2010/946. To znamená, že projednala požadavek KMS Roudnička na zařazení nové akce "Komunikace Pod Lesem - PD" do rozpočtu města na r. 2010, schválila zařazení akce 010 - 102 Komunikace Pod Lesem - PD do kapitoly 14 investičního odboru kapitálových výdajů ve výši 400.000 Kč do rozpočtu města na r. 2010 s finančním krytím ze souhrnné rezervy rozpočtu města a uložila Ing. J. Frydrychovi, vedoucímu ekonomického odboru, zapracovat změnu schválenou v bodě II. tohoto usnesení do aktuálního rozpočtu města na r. 2010.

7. Předseda KMS informoval o umístění laviček u bývalé prodejny. Božena Firmanová přesné místo dojednala s p. Ondráčkem z Technických služeb HK.

8. KMS hlasováním (pro 6 členů, 4 proti, 1 se zdržel hlasování) schválila umístění radaru na měření rychlosti v ulici Roudničská v obou směrech mezi odbočkou do ulice Ve Svahu a konečnou zastávkou MHD. KMS tímto žádá Odbor dopravy o umístění radaru.

9. KMS žádá Odbor dopravy nebo Technické služby HK o opravu obrubníku na kruhovém objezdu, opravu obrubníku na autobusové zastávce U Brabců a o opravu ulice K Polabinám, kde jsou podle občanů výtluky 10 cm hluboké.

10. Marcel Kraus informoval o oficiálních webových stránkách jednotlivých KMS, které jsou součástí www stránek Magistrátu HK. Za Roudničku tyto stránky obsahují doporučené minimum – seznam členů a zápisy ze schůzí. Doporučil číst zápisy ze schůzí jiných KMS jako zdroj inspirace.

11. Předseda členy KMS informoval o jednání s primátorem města Otakarem Divíškem o opravě budovy SK a budovy bývalého MNV.

12. KMS žádá Magistrát HK, aby zvlášť informoval KMS o záležitostech, které se týkají přímo Roudničky.

13. KMS Roudnička se připojuje k žádosti KMS Nový Hradec o opravu poškozeného chodníku v kat. ú. Třebeš, ul. zámeček, č.kat. 675/3.

 

 

—————

ZpětMK