2009-08 Zápis č. 8

10.11.2009 21:05

 

Zápis KMS ROUDNIČKA č.8

 

ze dne 27. 10. 2009

  

Přítomni:,Hajnová Renáta, Dohnal Martin, Zadrobílková Iva,Bartošová Veronika,Jarkovská Romana, Firman Petr.

Nepřítomni:Renata Krausová, Božena Firmanová, Mirek Vaňura

Hosté:Pavel Nesvačil, Marcel Kraus

Místo konání: klubovna

 

       1.KMS provedla kontrolu úkolů a požadavků na organizační oddělení magistrátu a konstatovala, že na minulý zápis dosud neobdržela žádnou reakci.

 

       2.KMS kladně zhodnotila uspořádání Drakiády dne 15.10.2009 a vyslovila poděkování všem organizátorům.

       3.Romana Jarkovská informovala členy KMS o záměru č.OM1/102/09 prodat objekt budovy bývalého národního výboru a pozemky pod ním.KMS se jednoznačně vyslovila proti tomuto prodeji a toto sepsala do „Stanoviska ve věci prodeje…..“,které doručila osobně na podatelnu magistrátu v pátek 30.října 2009. Ke dni sepsání tohoto zápisu obdržela předsedkyně komise vyjádření organizačního odboru k této věci s tím, že odbor správy majetku podává návrh na neodsouhlasení prodeje.

      4.V minulých dnech byla započata oprava komunikací v ulicích Ve Svahu a K Polabinám. Jedná se o opravy ,které jsou zahrnuty v prioritních akcích městské části Roudnička. O přesném datu zahájení oprav však KMS nebyla informována, ačkoli po minulé stížnosti jí bylo ze strany pracovníků magistrátu přislíbena součinnost (viz stížnost KMS na zřízení meziskladu stavebního materiálu pod lesem-zápis č.5) Členové KMS pak nemohou reagovat na četné dotazy občanů, bydlících ve zmiňovaných ulicích, a to zejména v jakém rozsahu a do kdy se budou opravy provádět.Pokud má KMS plnit funkci jakési „ prodloužené ruky“ magistrátu, pak je nezbytné, aby tyto informace měla jako první, jinak její činnost postrádá smysl.Na tuto skutečnost upozornili někteří členové KMS,když zvažovali ukončení práce pro KMS. KMS proto žádá odpovědné pracovníky o podání vysvětlení .

     5.KMS se sepsala žádost o osázení některých míst okrasnými keři a žádá organizační odbor mag.o její zaslání Ing Smetiprachovi z Městské zeleně (viz příloha)

     6.KMS navrhuje zapsání nového člena KMS: Ing Kamila Malá, bytem v Hradci Králové, Horní 234.RČ 7659183169

     7.KMS odsouhlasila uspořádání Mikulášské besídky pro děti, která se uskuteční v hospůdce REVÍR den 5.12.2009. Podrobnosti budou upřesněny na příští schůzi

     8.KMS se shodla na nezbytnosti podat žádost o umístění kontejneru na směsný odpad k dětskému hřišti v blízkosti klubovny sportovního klubu (u fotbalového hřiště)

     9.Příští schůze se uskuteční v úterý 24.11.2009 v 19 hod v klubovně SK Roudnička

 

    Úkoly z dnešního jednání a požadavky na organizační oddělení

     1. Reagovat na požadavky z minulého zápisu

     2. Předat žádost o umístění kontejneru na hřistě                   

     3. Posoudit možnost zapsání nového člena KMS

     4. Podat informace o opravě ulic Ve Svahu a K Polabinám (výše nákladů na opravu komunikací, rozsah prací, termín ukončení, důvod,proč nebyla KMS informována)

     5. Doručit žádost o osázení zeleně panu Ing Smetiprachovi (viz příloha)

    

V Hradci Králové 27. 10. 2009

Za KMS Romana Jarkovská

 

 

 

—————

ZpětMK