2009-07b Stanovisko KMS k prodeji pozemku a budovy bývalého MNV (předáno magistrátu)

02.11.2009 22:39

 

Stanovisko KMS Roudnička

 

 k prodeji pozemku p.p.č. 201/22, st.p. 112, objekt č.p. 89 na st.p.č. 112, vše v k.ú. Roudnička

 

 

KMS Roudnička projednala na svém pravidelném zasedání záměr města Hradec Králové prodat pozemek p.p.č. 201/22, st.p. 112, objekt č.p. 89 na st.p.č. 112, vše v k.ú. Roudnička (výstavba restauračního zařízení a drobného sportoviště ) a zásadně NESOUHLASÍ s prodejem tohoto pozemku, z níže uvedených důvodů:

 

Z hlediska územního plánu, jde o čistě obytné plochy nízkopodlažní zástavby, jediné volné plochy tohoto typu v obci, kde je přípustně možná výstavba občanské vybavenosti, tedy výhledová rezerva pro veřejné využití – veřejné stavby pro školství, zdravotnictví, administrativu, stravování, prodej a služby,… Obavy KMS jsou pak takové, že prodejem pozemku dojde k jeho dalšímu nadělení a výstavbě rodinných domů, případně bytového domu, nikoliv realizaci veřejně prospěšné stavby.

 

Z hlediska historie budovy, jde o objekt, který vlastními silami zrealizovali občané obce Roudničky v době, kdy obec nespadala pod město Hradec Králové a kdy toto území a budova vlastní tvořila logické centrum obce. Budova byla po dlouhá léta využívána jako Národní výbor, posléze, krátkodobě jako objekt KMS Roudnička se všemi přednostmi, typu pořádání státních voleb a dalších obecních aktivit. Budova vždy měla charakter veřejného objektu a je jediným objektem tohoto typu v obci. Prodejem pozemku a budovy by občané Roudničky ztratili jakoukoliv výhledovou možnost opravy, či případné realizace nového objektu určeného k veřejnému projednávání záležitostí obce, zasedání KMS, pořádání celostátních voleb, zázemí obecního rozhlasu a v neposlední řadě i místa setkávání občanů Roudničky.  

 

Z hlediska technického, jde o zchátralý objekt, dnes již ve vlastnictví města Hradec Králové, které zde po léta neprovádělo žádnou údržbu, ale kde je však umístěn funkční obecní rozhlas a centrální městská varovná siréna. Přemístění tohoto zařízení není vzhledem k absenci dalších veřejných (obecních) objektů v obci možné.

 

 

KMS Roudnička tedy požaduje zastavit záměr prodeje pozemku p.p.č. 201/22, st.p. 112 a objektu č.p. 89 na st.p.č. 112, vše v k.ú. Roudnička.

 

KMS Roudnička na svém příštím zasedání 24.11.2009, za podpory občanů Roudničky, projedná a následně na město předloží záměr pronajmout výše uvedené pozemky a budovu občanskému sdružení složenému z občanů obce, kteří se vlastními silami pokusí objekt opravit a najít jeho využití a finanční soběstačnost. Celý záměr i s možným provozem a využitím objektu KMS předloží po svém příštím zasedání. KMS se v tomto opírá i o slib představitelů města, kteří na veřejné schůzi v obci dne 26.2.2009 doporučili, aby si občané Roudničky objekt sami opravili a podle potřeby využili. 

  

 Za KMS   Ing. Romana Jarkovská, Ing. Martin Dohnal

—————

ZpětMK