2009-07 Zápis č. 7

02.11.2009 21:17

 

Zápis KMS ROUDNIČKA č.7

ze dne 29.9.2009

 

 Přítomni:Firmanová Božena,Vaňura Mirek,Hajnová Renáta,Dohnal Martin,Krausová Renáta,Bartošová Veronika,Jarkovská Romana,Firman Petr

Nepřítomni:Zadrobílková Iva

Hosté:manželé Kopáčovi

Místo konání: klubovna

 

       1.KMS zhodnotila kladně uspořádání tenisové turnaje a odsouhlasila čerpání příspěvku na nákup cen a občerstvení.

       2.Romana Jarkovská informovala ostatní členy o dopise,který obdržela od kanceláře primátora s odpověďmi na předchozí zápisy:

       2a.Ve věci Žádosti KMS o provedení místního šetření,týkajícího se skládky písku stavebního materiálu i odpadu na odpočinkové zóně pod lesem:

„…..Uvedený podnět komise byl předán na odbor životního prostředí.který celou problematiku posuzoval jak ze strany ochrany přírody,tak ze strany odpadů.RNDR Hanousek ze strany ochrany přírody se vyjádřil,že se jedná o les p.p.73,kulturu les.Navážka 0-100cm.přičemž maximální výše navážky zasáhla jen několik stromů.Většina z nich zavezení relativně strpí(dub,javor),jedna bříza a jedna borovice na tom budou pravděpodobně hůře“.   I přesto RNDR Hanousek doporučuje navážku ponechat.Při jejím odklízení by spíše mohlo dojít k poškození kmenů a kořenů.Vyšší mocnost prý zasáhla jen několik stromů.Ze strany odpadů se odpovědní pracovníci vyjádřili:“Nejedná se o skládku odpadů,ale o mezideponii stavebního materiálu,který byl na místě skládkován dočasně se souhlasem vlastníka pozemků,a to společnosti Městské lesy Hradec Králové.která také odsouhlasila konečný stav na dotčeném pozemku(informace od Ing Zerzáně)Také pracovníci oddělení odpadů odboru životního prostředí MMHK považují současný stav úklidu a úpravy zeleně za vyhovující“

2b.K žádosti KMS o zařazení opravy ulice,vedoucí kolem domu manželů Červinkových a Homolkových (č.p. 53 a 54)z ul.Roudničská do chatové oblasti do prioritních požadavků nám MMHK sdělil,že celou záležitost předal paní Holmanové,referentce odboru správy majetku s tím,že následně bude informovat investiční odbor.Dále MMHK sděluje, že naši žádost bere na vědomí,ale že na MMHK žádný předběžný Přehled priorit neexistuje,že tento si vedou KMS samy a předkládají je v novém období k odsouhlasení Radě města

 

      3.KMS obdržela od DPmHK pozvání na společné jednání KMS a pracovníků Dopravního podniku dne 12.10.2009 od 13 hod ve 2.patře budovy DPmHK ve věci připomínkování nového jízdního řádu.KMS se rozhodla umístit na webové stranky i na vývěsku výzvu občanů,aby posílali svoje připomínky,týkající se problematiky MHD v Roudničce,a tyto pak budou předány pověřeným pracovníkům DPmHK.Termín pro odeslání připomínek na DPmHK je 15.10.2009

     4.Předsedkyně KMS dále ostatní informovala o sdělení ze strany |Technických služeb(odp.osoba pan Ondráček),že ke dni 4.7.byly ukončeny veškeré práce na úpravě zeleně na návsi v blízkosti „brouzdaliště“.KMS požadovala umístění sítí,které by zabránily míčům příp.pukům dolétnout až k prostorám kolem zastávky MHD.Tento požadavek byl ze strany TS zamítnut,a odúvodněním,že se nejedná o sportovní hřistě, a tudíž není v jejich kompetenci tam ochranné sítě umístit.TS ani nesouhlasí s možností,že by si je tam KMS umístila sama z vlastních zdrojů.KMS proto žádá org.odbor MMHK o kontakt,na který je možné se v tomto případě obrátit.

     5.KMS upozorňuje MMHK,že stále nebyla oslovena ve věci „realizace dětského hřiště v areálu SK Roudnička“,o kterém byla informována prostřednictvím mailu ze dne 14.5.2009 a ve kterém nám MMHK oznamoval,že na pokyn pana náměstka Soukupa bude svolána schůzka (za účasti pana Avramova)a že její předpokládaný termín bude koncem května,nejpozději začátkem června.

     6.Předsedkyně informovala ostatní členy KMS o stavu prací na rekonstrukci prašné cesty pod lesem,která byla na základě dopisu Ing Svátka ze dne 16.12.2008,zahrnuta do plánu investiční výstavby města HK.Ing Svátkem bylo v telefonickém rozhovoru potvrzeno,že v současné době se stále ještě zpracovává studie odtokových poměrů.KMS žádá o písemné sdělení úřadu pro rozvoj města,kdy budou práce na rekonstrukci této komunikace zahájeny.(viz bod bod č.2 zápisu č.1 z 20.ledna 2009)

     7.Pan Kopáč,Roudničská 272 požádal |KMS o osazení vjezdu k jeho domu lampou veřejného osvětlení.KMS se k jeho požadavku připojuje.

    8.KMS se připojuje k požadavku občanů bydlících v okolí prodejny o umístění 2 ks laviček k budově bývalého NV(historicky tam vždy byly).

    9.KMS se rozhodla uspořádat dne 17.10.2009 na místním hřišti Drakiádu.Pozvánky navrhne a vytiskne M.Dohnal,rozvoz pozvánek zajistí R.Hajnová,kulturní a soutěžní program M.Vaňura,ceny R.Jarkovská

    10.Příští schůze se uskuteční v úterý 27.10.2009 v 19 hod v klubovně Sportovního klubu

    Úkoly z dnešního jednání a požadavky na organizační oddělení :

Viz bod č.4 –kontakt,

       bod.č.5-vyjádření

       bod č.6 -písemné sdělení o stavu prací na rekonstrukce prašné cesty pod lesem

       bod č.7- žádost o umístění lampy

       bod č.8-2 lavičky

       V Hradci Králové 29.9.2009 za KMS Romana Jarkovská

—————

ZpětMK