2009-02 Zápis č. 2b - Veřejná schůze dne 26. 02. 2009

06.04.2009 20:42

 

Zápis z veřejné schůze občanů Roudničky

za účasti pracovníků Magistrátu města Hradce Králové.

Místo konání : hospůdka Revír

Dne :                   26. 2. 2009 od 18.00 do 19.30 hod.

Účast :                cca 120 – 130 lidí

 

Z toho hosté:

 Ing Pavla Finfrlová – náměstkyně pro správu města a životní prostředí

Ing Boris Herman – náměstek primátora pro ekonomiku

Ing Josef Malíř – náměstek primátora pro rozvoj města

Ing Martin Soukup – náměstek primátora pro kulturu,školství ,zdravotnictví a sociální věci

Pan Hrabák – odbor dopravy

Ing. Jiří Svátek – ředitel útvaru rozvoje města

Ing. Arch. Petr Brůna vedoucí odboru hlavního architekta

Ing. Pavla Černá – vedoucí odboru dopravy

Ing. Jan Kolomazník – vedoucí odboru samosprávných činností města

Ing. Miroslav Hloušek – ředitel městské policie

Vlastimil Ondráček – Technické služby

Renata Hloušková a Jana Holubová z organizačního pracoviště

Ing. Daniel Tůma - asistent primátora

(omluven primátor města)

Schůzi zahájila předsedkyně KMS Ing. Romana Jarkovská, uvítala přítomné a představila hosty i členy KMS. Seznámila přítomné s náplní práce KMS, jejími pravomocemi a povinnostmi.

Dalšími projednávanými body bylo:

 

1.       Vybudování dětského hřiště v areálu sportovního klubu.

Ing. Soukup potvrdil, že pokud požadavek uplatníme vůči městu, bude v prvním roce vypracován projekt a v druhém roce tj. 2010 bude projekt realizován.

2.       Využití budovy bývalého MNV.

Ing. Finfrlová sdělila, že město nemá žádný záměr na využití budovy. Tudíž ji nehodlá opravovat. ( Odhadované náklady na opravu cca 4.mil. Kč. ) Jedním z možných řešení by mohlo být například odkoupení budovy občany Roudničky. Město se spíše zaměří na opravu budovy sportovního klubu, tak aby se dala využít pro spoustu aktivit, a kde by mohla zasedat i KMS.

3.       Zimní úklid komunikací.

Pan Ondráček z TS informoval, že odklízení sněhu se provádí na základě plánu daného radou města a rozsah úklidu je ovlivněn rozpočtem města. V Roudničce je chemický posyp prováděn pouze po točnu MHD. Ostatní ulice se podle možností pouze upravují pluhováním a inertním posypem.

V diskuzi vystoupila paní Chrtková s tím, že se pluhovalo pouze dvakrát a inertní posyp končil u stanice MHD. Chodníky patřící městu nebyly uklizeny vůbec.  Potlesk přítomných.

Pracovníci města zareagovali, že na ostatní ulice není dostatek finančních zdrojů a prioritu má MHD.

Paní Finfrlová poukázala nato, že vzhledem k připravované změně zákona není  jasné, v jakém rozsahu bude příští zimu údržba komunikací prováděna. Každopádně je potřeba, aby KMS předložila své požadavky.

 4.       Golfové hřiště – změna územního plánu.

Ing. Arch. Brůna informoval o změně územního plánu č. 157, která zahrnuje území od paty kopce sv. Jana po komunikaci  na Vysokou . Změna spočívá v rozšíření funkční plochy „Sportu a rekreace“ o funkční plochu „Plochy golfu“ . Tím má být zabráněno nežádoucí výstavbě velkých objektů typu nafukovací hala .

Pan  Němeček, který má v oblasti golfového hřiště svůj pozemek  upozornil občany, že v rámci golfového hřiště má být vystavěna budova ( hotelová kapacita), která má dvě patra a je na zastavěné ploše 2000m2, a která do oblasti jako je Roudnička nepatří. Učiní vše, aby tento podnikatelský záměr zastavil. Vyzval občany, aby zvážili, zda je tento komplex v souladu s jejich záměrem a požadavky.   Ing . Arch. Brůna stavbu doporučil jako vhodnou a rovněž ji hájil majitel golfového klubu pan Hloušek. Slíbil, že seznámím občany Roudničky s celým projektem, aby se k němu mohli vyjádřit.  Pan Hloušek a Pan Němeček se vzájemně napadli z čistoty svých úmyslů.

5.       Dokončení ulice Zalomená (úsek pod lesem)

Pan Ing. Svátek potvrdil,  že město opravu zařadí do investičních akcí, v letošním roce bude zpracován projekt opravy silnice včetně studie odtokových poměrů. A následně bude provedena oprava. Jako okamžité řešení doporučil omezit rychlost vhodnou dopravní značkou a předem toto projednat v KMS.

Paní Chrtková upozornila, že na křižovatce Roudničská a Zalomená chybí dopravní značení, ze kterého by vyplývala přednost v jízdě. Dále navrhla snížit rychlost dopravní značkou, aby se tolik neprášilo. Dále žádala, aby výjezd na Roudničskou byl jednosměrný a aby se v daném úseku měřila rychlost.

Paní Koubová upozornila, že vytvoření jednosměrné ulice je problém, neboť dojde k zatížení jiných ulic, takže je nutné tuto otázku řešit komplexně a navrhuje projednat to v KMS.

 6.       Diskuse občanů

Paní Komorová požádala o posílení linky č. 16 v odpoledních hodinách.

Ing. Jarkovská reagovala doporučením, aby prostřednictvím webových stránek byly získány představy občanů v které době je potřeba linku posílit. A KMS pak přednese žádost městu.

 Rozšíření silnice u Duranu

Ing. Malíř informoval, že již několik let probíhá jednání města s krajem, avšak dosud neúspěšně. Dokumentace je hotová, město se chce finančně podílet. Doufají, že letos bude dohodnut pevný termín!!!

Pan Červinka upozornil na problém spojený s průjezdem těžké stavební techniky uličkou kolem jeho domu směrem do chatové osady. (Popraskaný dům a podezdívka domu.) Dále upozornil na podmáčený vjezd do chatové oblasti a stékání  vody na jeho pozemek.

Ing. Malíř potvrdil, že magistrát tyto záležitosti řeší.

Vystoupil pan Kopáč, přiznal, že pan Červinka má pravdu. Uznává stok vody. Co se týče poškození podezdívky je už staršího data, neboť v prasklinách už roste mech.

Pan Červinka se dožadoval snížení tonáže v dané uličce. Pan Hrabák z odboru dopravy okamžitě reagoval, že k tomu neexistuje žádný důvod. Jedná se o veřejně přístupovou komunikaci bez omezení tonáže.  V případě, že se bude v této lokalitě stavět, nelze tonáž omezit.

Ing. Finfrlová tento bod uzavřela výzvou, aby poslali žádost o omezení tonáže do komise pro bezpečnost dopravy.

 

Paní Firmanová poukázala na nesmyslnost sloupu umístěného uprostřed parkoviště pro invalidy před prodejnou potravin. Prověří Ing. Finfrlová.

 

Paní  Šumpíková doporučuje umístit více laviček. Např. u rybníka nebo  u bývalého MNV.

 

Veřejná schůze byla ukončena ve 20 hod.

 

—————

ZpětMK